Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

19 Δεκεμβρίου 2020

Η Χειμερινή Τροπή του Ηλίου

 

Η Χειμερινή Τροπή του Ηλίου

----------

Χειμερινή τροπή του Ηλίου­ έχουμε την 22α Δεκεμβρίου. Κατά την ημερομηνία αυτήν ο Ήλιος εισέρχεται στον αστερι­σμό του Αιγόκερω και έτσι εισερχόμα­στε  αστρονο­μικά στην εποχή του χειμώνα.

Τι συμβολίζει η ­χειμερινή τροπή του ηλίου

Η ­χειμερινή τροπή του ηλίου συμβολίζει στο πνευματικό επίπεδο την ανθρώ­πινη ψυχή η οποία έφθασε στα όρια της διανόησης ώστε τότε αυτή γίνεται ικανή να εκ­δηλώσει τις κατάλληλες δυναμικότητες που θα της επιτρέψουν να έλθει σε επαφή με τον Ουρανό ώστε με την επί­δραση του Ου­ρανού να εκ­δηλωθεί σ’ αυτήν η ικα­νότητα προς από­κτηση μεγαλύτερης γνώ­σης (4ον ΣΤΑΔΙΟ: ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ). Η γνώση αυτή θα την φέρει σε κατάσταση να γνωρί­σει τα μέσα της πνευματικής της προόδου και ανόδου. Επίσης γίνεται ικανή να εκδηλώσει τα σπέρματα των Ιδεών στο αν­θρώπινο πνεύμα. Τα σπέρματα αυτά κυοφορούνται κατά τις διαδοχικές ενσαρκώσεις, με την επενέρ­γεια του νόμου της ειμαρ­μένης και κατόπιν με την βοήθεια των πνευ­ματικών οντοτήτων εκδηλώνο­νται.

Οι Ορφικοί, κατά την χειμερινή τροπή του ηλίου, εόρταζαν την γέννηση του Διονύσου του Ζα­γρέως, του ελευθερωτή των ανθρω­πίνων ψυχών από τον Άδη. Η γιορτή αυτή ήταν μεγάλης σπου­δαιότητας γιατί κατ’ αυτήν απο­κάλυπταν ότι η ανθρώπινη ψυχή έφθασε σε τέτοια όρια της διανοήσεως ώστε να εκδηλώσει δυνα­μικότητες δια των οποίων θα μπορέσει να έλθει σε επαφή προς τον Ουρανό. Εκ των επιδράσεως του Ουρανού θα εκδηλω­θούν σ’ αυτή ικανότητες προς απόκτηση μεγαλύτερης γνώσης. Η γνώση αυτή θα την φέρει θα την οδηγήσει στο να γνωρίσει τα μέσα της πνευματι­κής της ανόδου που θα την οδη­γήσουν στην οδό της αθανασίας. Η δεύτερη μύηση­ στα Ορφικά μυστήρια λάμβανε χώρα κατά την ημέρα της χειμερινής τροπής του ηλίου ή αμέσως μετά. Ο χρόνος από της μυήσεως αυτής μέχρι την επομένη μύηση που ελάμβανε χώρα κατά την εαρινή ισημερία του Ηλίου ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο ο μυούμενος έπρεπε να εκδηλώσει στην διάνοιά του τον σπόρο της Ορφικής ιδεολογίας.

Στα Ελευσίνια μυστήρια η χειμερινή τροπή του ηλίου συμβο­λίζεται με την αρπαγή της Περσε­φό­νης, της αγνής κόρης του θεού Διός και της θεάς Δήμητρας, από τον θεό του Άδου Πλούτωνα. Η κάθοδος της Περσεφόνης στον Άδη δεν σημαίνει πτώση, γιατί η Περσεφόνη είναι η φωτεινή ψυχή που κατήλθε στον Άδη προς πλήρωση του Νόμου της αλ­ληλεγγύης, δηλαδή προς πλήρωση των υποχρεώσεων που έχει η φω­τεινή ψυχή προς τις ψυ­χές που βρίσκο­νται στο σκότος. Ακολουθεί κάθοδος του μνηστήρα της Διο­νύσου και της μητέρας της Δήμητρας οι οποίοι αποκαλύπτουν στους αν­θρώπους την καλ­λιέργεια του σίτου και της σταφυλής που υπήρξαν τα κατ’ εξοχήν σύμβολα όλων των μυστηρίων και αυτών των χρι­στιανικών. Ο σίτος και η σταφυλή συμβολί­ζουν με­τα­μορφωτικά μέσα, μεταβάλλονται αντί­στοιχα σε σώμα και αίμα του Χριστού, παντός Χριστού. Οι μύ­στες της Ελευσίνας (οι οποίοι όπως είδαμε κατά την φθινοπωρινή ισημερία τιμού­σαν γέννηση της Κόρης της Πρωτο­γόνης) έλεγαν ότι η Κόρη η Πρωτο­γόνη (που είναι τέκνο του Ουρανού (συνε­χούς ουσίας) και της Γης (της ατο­μικής ουσίας) για να οδεύσει προς το Φως έχει ανάγκη και άλ­λης μί­ξεως, μίξεως προς τις δυνάμεις του Ουρανού και αυτήν ακριβώς την δεύτερη μίξη συμβο­λίζει η χειμερινή τροπή του Ηλίου. Την μίξη αυτή αλληγορούν και οι μίξεις των Νυμφών με τους Θεούς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την χειμερινή τροπή του Ηλίου φέ­ρονται γεν­νηθέντες όλοι οι πνευματικοί ήρωες και οι με­γά­λοι διδά­σκαλοι της μυ­σταγωγικής γνώσης που υπήρ­ξαν πρω­τοπόροι όλων των αρχαίων θρη­σκειών, όπως π.χ. ο Διόνυ­σος και ο Χρι­στός. Η γέννησή τους αυτή δεν συμβολίζει την εμφάνιση των ορ­γανι­κών τους υπο­στάσεων στην Γη, αλλά την αλληγορική εικόνα της πνευματι­κής τους ανα­γέννησης και της υπόταξης των τιτανι­κών τους φύ­σεων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι όλοι γεννή­θη­καν από την μίξη Πνεύματος και Παρθένου.

Τι  συμβολίζει η ­περίοδος από την χειμερινή τροπή του ήλιου μέχρι την εαρινή ισημερία

Η ­περίοδος από την χειμερινή τροπή του ήλιου μέχρι την εαρινή ισημερία συμβολίζει την εποχή κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου αποβάλει τα πάθη και οδεύει προς την πνευματική της αναγέννηση, η οποία θα λάβει χώρα κατά την εα­ρινή ισημερία. Στο φυτικό επίπεδο γίνεται η εκκόλαψη και την βλάστηση των σπερ­μάτων δηλαδή την γέν­νηση νέων φυτών μέσα στο γόνιμο από τις βροχές του φθινοπώρου έδα­φος. Συνεπώς είναι η εποχή της  εκδήλω­σης της φυτι­κής ζωής και βλαστήσεως αυ­τής.

Οι Ορ­φικοί θεωρούσαν την περίοδο αυτή ως αλληγορική ει­κόνα της προπαρασκευής των αν­θρωπίνων ψυχών κατά την οποία εκδηλώνονται από τις ψυχές συναι­σθήματα και οι πράγματι φυσι­κές Ιδέες. Με την βοή­θεια αυτών μπορούν να προχω­ρήσουν προς την πνευματική τους αναγέν­νηση που λάβει χώρα κατά την εαρινή ισημε­ρία και την εποχή που ακο­λουθεί, γιατί τότε οι ακτί­νες του ηλιακού φωτός είναι θερμό­τερες και δίδουν έτσι  την δυνατό­τητα για την εκδή­λωση και λειτουρ­γία του Νόμου του Φά­νητος. Τα εκ­δηλούμενα με την βλάστηση της μητρός γης άνθη και μύρα κατά το τέ­λος αυτής της περιόδου είναι η αλλη­γορική ει­κόνα, κατά τον θείο Ορφέα, που εμφανίζει τις εκ­δηλώσεις εκείνων των ανθρωπί­νων ψυ­χών οι οποίες προ­χω­ρούν πια προς την αθανασία και οι οποίες (ψυχές) φέρουν πλέον στην φύση τους αυτό που απεικονίζει το γέλιο του Φάνητος.

Από την χειμερινή τροπή του Ηλίου η ημέρα αυξά­νει. Οι μύ­στες της Ελευσίνας έλεγαν ότι η ημέρα συμβολίζει το φως και η νύκτα το σκό­τος, και ότι μόνο οι ψυ­χές των μεμυημένων οδεύουν από το σκότος προς το φως ενώ οι ψυχές των αμύητων πα­ραμέ­νουν στο σκό­τος. Αυτήν την προς το Φως  πο­ρεία της ψυχής του μύστου γιόρταζαν οι Ελευ­σίνιοι την χειμερινή τροπή του Ηλίου.

30 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΗΣΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ!!!!

 ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΗΣΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ!!!!

--------

κλικ στην εικόνα


7 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ, ΗΛΙΘΙΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!

 ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ, ΗΛΙΘΙΕ,

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!!!

βασική θέσις

————

Το θέμα δεν είναι αν ευρίσκεις τον Πρόεδρο Τραμπ καλό, κακό ἢ άσχημο! Είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τί γίνεται στην κοινωνία γύρω σου! Γιά δες εδώ το κύριον θέμα:

Στην Αμερική, οι διάφορες ράτσες πολιτεύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της πληθυσμιακής τους ομάδας, της κοινότητός τους, σύμφωνα με το συλλογικό καλώς έχειν της ράτσας τους! Όλες οι ράτσες! Από τις 372 ράτσες των Ινδιάνων, τους Hispano (αβοριγίνες της Κεντρικής Αμερικής), τους Νεγρίδες-Καφρίδες-Νειλοτίδες της Αφρικής, έως τους Ιουδαίους και την υπέρ δραστηριοποιούμενη ράτσα των Μωαμεθανών! Κι όλοι αυτοί ευρήκαν ότι τούς συμφέρει η πολιτική ορθότητα του Πολιτιστικού Μαρξισμού και εστερέωσαν και την ιδική τους πολιτική στέγη, καταλαμβάνοντας διά της υπογείου διεισδύσεως το Δημοκρατικόν κόμμα!


Εξαίρεσιν αποτελούν οι Λευκοι πληθυσμοί, η Λευκή ράτσα, που τάσσεται με οτιδήποτε και οποιονδήποτε αντιστρατεύεται τα δικά της φυλετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα! Στην Νότιο Αφρική η Λευκή ράτσα με περισσή βλακεία παρέδωσε την χώρα, που αυτή αποκλειστικώς με σκληρό μόχθο εδημιούργησε, με το ελεύθερο δημοψήφισμά της, στους Μπαντού και στους Καφρίδες! Θα μού πείτε αυτοί είναι η πλειονότης, το 80%, ναί όμως στις ΗΠΑ είναι οι Λευκοί η πλειονότης, το 72%, όμως ψηφίζουν αυτούς που απροκάλυπτα θέλουν να μετατρέψουν τις ΗΠΑ σε Νότιο Αφρική και κρημνίζουν τα αγάλματα και υβρίζουν την Αμερικανική ιστορία! Ανάμεσα στους μεγάλους υβριστάς η Καμάλα —δίκιο έχει η κοπέλα, δεν ανήκει στην Λευκή ράτσα— όμως οι Λευκοί την εψήφισαν  και ως Πρόεδρο την επευφημούν στις συγκεντρώσεις της! Δείτε και τον «Ελληνο-ορθόδοξο» Αρχιεπίσκοπο που παρελαύνει με την επιγραφή «Black Lives Matter» δίπλα του!


Θα μού πείτε έγινε νοθεία! Ναί σαφέστατα έγινε νοθεία, γι’ αυτό στις πολιτείες με Δημοκρατικό κυβερνήτη μόλις έφθασε η καταμέτρησι στο 84% και ο Πρόεδρος Τραμπ προηγείτο με πολλές μονάδες, π.χ. στην Πενσυλβανία με 55,6%, ανεκάλυψαν οι υπεύθυνοι ότι υπήρχον στις αποθήκες ξεχασμένα κασέ με επιστολικές ψήφους, έτσι βρέθηκε στο Ουϊσκόνσιν το κασέ με τις 138.000 επιστολικές ψήφους που ήταν όλες, ναί όλες, του Μπάϊντεν! Νοθεία τόσο χονδροειδής που δεν έγινε ουδέποτε ούτε στην Γουατεμάλα! 

Απάντησις: ο Πρόεδρος Τραμπ καταπολεμήθηκε ως το ΣΥΜΒΟΛΟΝ της Αναγεννήσεως των μέσων Λευκών πληθυσμών ως “πολιτικού σώματος”, κι αν τον είχε ψηφίσει αυτό το 72% δεν θα τόν ανέτρεπε ΟΥΔΕΜΙΑ νοθεία! Αντιθέτως ακόμη κι αυτό το σώμα των Λευκών Blue collars άρχισε να διαρρέει και την απώλεια εκάλυψε ο Πρόεδρος Τραμπ με την αύξησιν των ποσοστών του σε όλους τους μη-Λευκούς πληθυσμούς! Οι Λευκοί πληθυσμοί ΔΕΝ τον εψήφισαν διότι αυτό τούς είπαν οι αστέρες του Χόλλυγουντ, η Γκρέτα και τα μεγάλα ΜΜΕ. Οι Λευκοί πληθυσμοί εψήφισαν αυτούς που κρημνίζουν την ιστορία τους και την υβρίζουν αισχρά, όπως η Μωαμεθανή-Σομαλή βουλευτής Ilhan Abdullahi Omar! 


Άλλοι θα ειπούν: Κύριε δεν άρεσε στους Λευκούς πληθυσμούς ο Πρόεδρος Τραμπ διότι είναι ανήθικος! Συμφωνώ μαζί τους, ανήθικος και σεξιστής, έχει στοιχειώσει το μυαλό μου εκείνη η ιστορία: που ήτο στην επιτροπή των καλλιστείων και πλησίασε το κορίτσι το διαγωνιζόμενον, το έπιασε από το μπράτσο και της είπε οτι θέλει «να γνωρισθούν καλύτερα»! Η Απάντησις είναι απλή: Ο σοβαρός πληθυσμός των Λευκών, που ουδέποτε θα έκανε τέτοιες ανήθικες προτάσεις, διατί δεν ανέδειξε έναν ιδικόν του ηθικόν και σοβαρόν ηγέτη που θα εφρόντιζε τα συμφέροντα της ράτσας του; Αλλά εψήφισε τους πλέον ακραίους υβριστάς της και Αλλογενείς;; Από την βουλευτή Alexandria Ocasio-Cortez, με το βιτριολικόν στόμα, έως την Καμάλα;; Γιατί η Λευκή ράτσα ψηφίζει όχι απλώς υβριστάς της αλλά και Αλλογενείς;; Στις διαδηλώσεις δε τις πρόσφατες, τις μεγάλες, που συμμετείχε κι ο Αρχιεπίσκοπος, αυτές που επεχείρησαν και επέτυχαν να φέρουν την εξουσία των Black Lives Matter, το 40% ήσαν Λευκοί!! 


Ο εκφυλισμός δε των Λευκών πληθυσμών είναι γενικός και παντού!       

Στην Ελλάδα, τα ίδια και χειρότερα, οι διάφορες ράτσες πολιτεύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της ράτσας τους και επιτυγχάνουν!! Οι Μωαμεθανοί εγκαινίασαν προ τριημέρου το επίσημο τζαμί τους στην Αθήνα, να το χαίρονται οι άνθρωποι! Οι Ρομά βγήκαν στους δρόμους εξοργισμένοι γιά να προστατεύσουν τα δικαιώματα τού διαρρήκτη και τού ληστή! Και η ελληνική κοινωνία μαζεύτηκε! Στην καραντίνα ιδρύθησαν οι ενενήντατρεις (93) κωμοπόλεις των παρατύπων μεταναστών και οι ελληνικές κοινωνίες δίπλα τους εσιώπησαν!! Στην Ελλάδα, όσα κόμματα ἢ ομάδες ἢ κινήσεις εμφανίζονται με ατζέντα εθνική, εναντίον του Εποικισμού, όχι μόνον οι μπουρζουάδες αλλά και ο λαουτζίκος τούς γυρίζει την πλάτη διερωτόμενος «ποιός τους ψηφίζει αυτούς»! Αντιθέτως, ψάχνουν οι Έλληνες να εύρουν Αλλογενή για να τον ενδοξοποιήσουν ως τον «καλύτερο Έλληνα»!! 


Ας μάθουν οι Λευκοί πληθυσμοί, ότι δυστυχώς, η Φύσις ΔΕΝ διατηρεί μουσεία που μέσα σε γυάλες θάχουν τους ηλιθίους πληθυσμούς!! Αδήριτος φυσικός κανών είναι η έκλειψίς τους!! 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν μάς πταίει, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε η ΝΟΘΕΙΑ, ούτε η Καμάλα, η Ιλχαν Ομάρ ἢ η Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτές (αυτές τα συμφέροντα της ράτσας τους κοιτάζουν και καλά κάνουν), ούτε οι απολιθωμένοι παλαιοπολιτικοί των 79 ετών, ως ο Μπάϊντεν ἢ η κυρία Πελόζι, αυτοί ένα και μόνον επιθυμούν: να πεθάνουν πάνω στον θρόνο της Εξουσίας! Ούτε τα πιράνχας του Πολιτιστικού Μαρξισμού μάς πταίουν· ούτε η τρανσέξουαλ γερουσιαστής, το νέο αστεράκι του Δημοκρατικού κόμματος· ούτε ο Διεθνής Τραπεζίτης, αυτός σταθερά και αμετακίνητα το συμφέρον του κοιτάζει, το δικό του και της ράτσας του, και καλά κάνει!! Μάς πταίει ΕΝΑ: Το κακό μας το κεφάλι!!


Όπως τα καταφέραμε, ήμαστε άξιοι της κακής μας τύχης, ας ρίξουμε στάχτη στο κεφάλι μας, ας ιδούμε την αλήθεια κι ας μην παρηγορούμαστε με μελλοντολογίες που μού θυμίζουν τα ψάρια του Μπαλουκλί!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Αθήναι - Σάββατο, 7η Νοεμβρίου 2020

============== 


20 Ιουλίου 2020

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
——
ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ή ΘΕΣΕΩΝ. Ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ νοείται αυτή η οποία είναι επαρκώς δικαιολογημένη, διαθέτουσα φάκελον με σχετικάς μελέτας, και κυρίως δίδει τας μεθοδους διά των οποίων είναι δυνατόν να αποδειχθή εσφαλμένη, π.χ. «Η λοβώδης πνευμονία οφείλεται στον πνευμονιόκοκκο και εφ’ όσον λάβετε έκκριμα του ασθενούς και το βάλετε σε καλλιεργητικό υλικό θα δείτε ότι θα αναπτυχθούν αποικίες πνευμονιοκόκκου.» Επίσης οι υποστηρίζοντες την εν λόγω θέσιν έχουν υποχρέωσιν να την υπερασπίζονται εις ανοικτήν συζήτησιν έναντι των αμφισβητούντων αυτήν. Είναι επάναγκες δε να επικρατή πάντοτε η «επιστημονική αμεροληψία» και απάθεια, επιχειρήματα εξωεπιστημονικά σκοπιμότητος κοινωνικοπολιτικής ή συναισθηματικού τύπου δεν έχουν θέσιν στην υπηρεσίαν της Επιστήμης. Θεωρείται δε δεδομένον ότι οι επιστήμονες δεν είναι νοητόν κατά την άσκησιν των καθηκόντων τους να λαμβάνουν εντολάς από οιουσδήποτε άλλους ή να υπηρετούν εξωεπιστημονικούς σκοπούς ή προγράμματα!
——
Η ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι το ακριβώς αντίθετον τών ανωτέρω, λειτουργούσα ως «κακώς νοουμένη θεολογία». Η στρατευμένη επιστήμη υπηρετεί εξωεπιστημονικές σκοπιμότητες και οι στρατευμένοι επιστήμονες δέχονται έξωθεν εντολάς. Οι επιστημονικές της θέσεις έχουν την δογματικήν χροιάν τού θεολογικού απολύτου, ΔΕΝ δικαιολογούνται, ΔΕΝ συνοδεύονται από φακέλους με σχετικάς μελέτας αλλά είναι περιθριγκωμένες με διαφόρων τύπων αστυνομικήν προστασίαν. Οι εν λόγω δε στρατευμένοι επιστήμονες κατηγορούν τούς αμφισβητίας ΟΥΧΙ ως κακούς επιστήμονας αλλά ως κακούς ανθρώπους, όργανα του Διαβόλου! Ως οίκοθεν νοείται ο σκοπός της στρατευμένης επιστήμης ΔΕΝ είναι διόλου η επιστημονική διερεύνησις και πρόοδος, αλλά να περιβάλλη με επιστημονικοφανές ένδυμα τας έξωθεν εντολάς τας οποίας λαμβάνει!! Ως εννοούμε ο στρατευμένος επιστήμων και πολύ περισσότερον ανήθικος,  επικίνδυνος και ασφαλώς επίμεμπτος από τον αστυνόμο ή τον προπαγανδιστή ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος! Εξώφθαλμον παράδειγμα ανηθίκου στρατευμένης επιστήμης —βεβαίως, κάθε στρατευμένη επιστήμη είναι εξόχως ανήθικος— αποτελεί η χρήσις της ψυχιατρικής στην ΕΣΣΔ. Εκεί όποιος τουλμούσε να εκφράση κάπως τηνν αντίθεσίν του προς τον Μαρξισμόν-Λενινισμόν, ωδηγείτο εις ψυχιατρείον όπου ιατροί, επίορκοι του λειτουργήματός των, διεπίστωνον ότι είναι τρελλός, διότι μόνον τρελλοί είναι δυνατόν να αμφισβητούν τό ότι ο Μαρξισμός-Λενινισμός είναι το απόλυτον αγαθόν, και τον εθεράπευον με ηλεκτροσόκ (αυτό καταστρέφει διασπάρτως μικροσκοπικές περιοχές του εγκεφάλου καίγοντας τις συνάψεις) μετατρέποντές τον εις φυτόν!!
——
Ο σημερινός Δυτικός Μεταπολεμικός κόσμος είναι εις πολλά καίρια θέματα εξίσου ολοκληρωτικός με τον Σοβιετικόν αδελφόν του! Εις το θέμα της Επιστήμης ο Μεταπολεμικός κόσμος επέβαλε να είναι στρατευμένη τόσον στην Δύσιν, όσον και στην Ανατολή!
Στην Δύσιν η Επιστήμη είναι αναλόγως τού τομέως, ελευθέρα, σχετικώς ελευθέρα, σχετικώς στρατευμένη και απολύτως στρατευμένη!
Κατά την γνώμην μας η Επιστήμη της Ιατρικής είναι σχετικώς στρατευμένη, ελεγχομένη από περίεργα διεθνή κέντρα! Απόδειξις τούτου είναι η σημερινή Επιδημία του Κορωνοϊού κατά την οποίαν άγνωστον διατί η Ιατρική κοινότης αντέδρασε υπερβολικώς, κατά τρόπον μοναδικόν εις την Ιστορίαν, και μάλιστα αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία και φαλκιδεύοντας την στατιστικήν, π.χ. στις ΗΠΑ ο πρώην υποψήφιος Πρόεδρος Ron Paul, ιατρός το επάγγελμα, τονίζει ότι στο Τέξας με Διάταγμα του Κυβερνήτου οι «πιθανές περιπτώσεις Κορωνοϊού» καταγράφονται ως «νοσήσεις εκ Κορωνοϊού», και ποιές είναι οι «πιθανές περιπτώσεις»; If you have a subjective fever and you have a headache, εάν έχετε πυρετό και πονοκέφαλο! Περαιτέρω έως και 15 άτομα που ήλθαν εις επαφήν με τον «πιθανώς νοσούντα» καταγράφονται και αυτοί ως «πιθανώς νοσούντες». Όλοι δε αυτοί καταμετρώνται τελικώς ως «νοσούντες»!! Λέγομε, ελεγχομένη από περίεργα διεθνή κέντρα, διότι ως γνωστόν αυτή η υπερβολή ΔΕΝ είναι η επιθυμία του Προέδρου Τραμπ.
Η στράτευσις επιτυγχάνεται είτε με διάφορα γενικά μέτρα καταστολής, είτε στας σοβαράς περιπτώσεις διά ροπάλου (κυριολεκτικώς ως π.χ. οι φοιτητές στο πανεπ. Πατρών που επετέθησαν με ρόπαλα να φονεύσουν τον James Watson, ιδέ περαιτέρω)!
Παράδειγμα της πρώτης περιπτώσεως: Ως είπε ο μέγας Αρχιτέκτων Leon Krier, το πρώτον θύμα των κανόνων του Μεταπολεμικού κόσμου είναι η  Κλασσική Αρχιτεκτονική! ΔΕΝ απαγορεύεται διά ροπάλου η Κλασσική Αρχιτεκτονική, γλυπτική και ζωγραφική, όμως όσοι ρυθμίζουν αυτές τις τέχνες, από τα πανεπιστήμια έως τις μεγάλες γκαλερί Τέχνης και τις κυβερνητικές παραγγελίες είναι σαφώς εναντίον των με τρόπον αντιεπιστημονικόν, αήθη και υβριστικόν, ως λέγουν στην Αρχιτεκτονικήν Σχολήν του ΕΜΠ ο προσερχόμενος φοιτητής διδάσκεται ότι για όλα τα δεινά του κόσμου πταίει ο Κλασσικισμός, απόδειξις δε τής βουλήσεως του Ελληνικού Κράτους είναι το ότι  έκτισε το Μουσείον της Ακροπόλεως στον αισχρόν ρυθμόν του Μπρουταλισμού με το γκρό μπετόν, μέσα και έξω, και την στράτζα λαμαρίνα! Ντροπή στις κυβερνήσεις της Ελλάδος, στους Αρχαιολόγους της, στην Ιντελλιγκέντσιά της, που με θράσος μυρίων πιθήκων μάς είπαν ότι θα συνομιλεί με τα κτίσματα της Ακροπόλεως απέναντί του!

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Παράδειγμα της δευτέρας περιπτώσεως είναι το επιστημονικόν ζήτημα της νοημοσύνης (Ιntelligence). Αποτελεί θεμελιώδες θεολογικόν δόγμα του Μεταπολεμικού κόσμου, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ιδίαν νοημοσύνην και εάν δεν την έχουν αυτό οφείλεται σε παράγοντες του περιβάλλοντος! Ως λέγουν οι καθηγητές στα ελληνικά μας σχολεία «όλοι  οι άνθρωποι ίδιοι είναι, απλώς έχουν πάρει διαφορετική παιδεία»! Ως γνωρίζομε σήμερα μάς λέγει η επιστήμη ότι όλα στον άνθρωπο οφείλονται στο DNA! Ούτως ή άλλως βλέπομε να υπάρχουν νόσοι και διαταραχές από χρωματοσωμικές ανωμαλίες!
Ομως, υπάρχει εδώ ένα όριον, ένα στόπ, μία τάφρος, που ουδείς λογικός άνθρωπος επιτρέπεται να υπερβή! Ναί, είναι δυνατόν τα σωματικά χαρακτηριστικά σας να οφείλονται στο DNA, αλλά προσοχή! Το DNA δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν με τον βαθμόν της ευφυΐας σας, με το IQ σας, με όλον το πακέττο που ονομάζεται Intelligence! Επιπλέον, το DNA δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν με τα υπόλοιπα ψυχικά χαρακτηριστικά σας, με τον χαρακτήρα, τα ορμέμφυτα και τις προδιαθέσεις σας! Ολα αυτά, και τα ψυχικά χαρακτηριστικά και το IQ είναι ζητήματα που τα διαπλάθει και τα επηρεάζει το περιβάλλον και η κουλτούρα και τίποτε άλλο! Το περιβάλλον και η κουλτούρα σάς κάνει έξυπνο ή χαζό, μελαγχολικό ή χολερικό, αγαθό άνθρωπο ή εγκληματικό χαρακτήρα, κατάλληλο διά τον πολιτισμένον βίον ή βάρβαρον! Το ζήτημα προχωρεί και περαιτέρω! Ολοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιον ψυχισμόν και επιθυμούν αυτά που και εμείς επιθυμούμε!
Διαπορούμε, σήμερον το κάθε τί αποδίδεται στο DNA, αυτό είναι ο παντοδύναμος θεός, είναι το κλειδί που εξηγεί τα πάντα! Σε κάθε ερώτησιν επί της φυσιολογίας ή της ανατομικής του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, η απάντησις είναι δεδομένη: «Μά! Το DNA!» Πώς γίνεται και το DNA δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν με την ευφυΐαν ή τον ψυχισμόν! Πώς αλήθεια;
Ένα άλλον εξίσου θεμελιώδες θεολογικόν δόγμα του Μεταπολεμικού κόσμου είναι ότι ΔΕΝ υπάρχουν ανθρώπινες ζωολογικές διαφορές, ΔΕΝ υπάρχουν ανθρώπινα είδη ή υποείδη, αυτά ποτυ λέγονται φυλές ή ράτσες.
Φυλές δεν υπάρχουν και είναι απόλυτος η απαγόρευσις να ομιλής δια την ύπαρξιν ανθρωπολογικών φυλών και η φυσική Ανθρωπολογία απεπέμφθη από το πανεπιστημιακόν-ακαδημαϊκόν πρόγραμμα, η έδρα της Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμον Αθηνών κατηργήθη! Ασφαλώς έτι πλέον αποτελεί θανάσιμον αμάρτημα να θεωρής ότι υπάρχουν διαφορές φυσιολογικές, ψυχικές ή νοητικές μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών ή τύπων.
Διγλωσσία σχιζοφρενούς! Στα τρέχοντα γεγονότα στις ΗΠΑ το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ράτσες και μάλιστα με ιδιαίτερα ψυχικά χαρακτηριστικά: Η ράτσα των Νεγριδών χαρακτηρίζεται από απόλυτον Αγαθότητα και από υψηλήν ηθικήν περιωπήν, ενώ η ράτσα των Λευκών χαρακτηρίζεται από απόλυτον Κακίαν, δολιότητα, ανηθικότητα, εγκληματικότητα και γι’ αυτό οφείλει να εξαδανισθή από προσώπου γής!
Το ζήτημα λοιπόν της νοημοσύνης (Ιntelligence) προφυλάσσεται με απόλυτα αστυνομικά μέτρα!! Ενθυμηθείτε ότι μία απλή φευγαλέα αναφορά περί των νοητικών ικανοτήτων των Νεγριδών ήρκεσε διά να κατατρέψη ολοσχερώς την υπόληψιν και την ακαδημαϊκήν θέσιν του σπουδαιοτέρου ίσως επιστήμονος του 20ου αώνος, του James Watson, του ανακαλύψαντος το DNA, τον οποίον απέβαλε ατιμωτικώς η Ακαδημαϊκή κοινότης διότι τις αρχές του Μεταπολεμικού κόσμου δεν δικαιούται ουδείς να τις παραβαίνη όσον διάσημος κι αν είναι! 

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ WATSON
Ο James Watson, ο ανακαλύψας το DNA, είχε την ατυχή έμπνευσιν να ψελλίση ότι οι Νεγρίδες έχουν IQ χαμηλότερον των άλλων φυλών με αποτέλεσμα να διωχθή απηνώς και ποικιλοτρόπως. Οπως είπε ο ίδιος (Δεκέμβριος 2014) “no one really wants to admit I exist”, "I have become an unperson”.
Τίνι τρόπῳ αντέδρασαν οι εξημμένοι υπερασπισταί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ που εθίγετο κάτι καιριότερον από την Ελευθερίαν της γνώμης, η Ελευθερία της επιστημονικής γνώμης; Αυτοί, ουχί μόνον συνετάχθησαν με τους διώκτας-ιεροεξεταστάς αλλά
υπερθεμάτισαν· ας ιδούμε ένα χαρακτηριστικόν παράδειγμα:
Κύριος θεματοφύλαξ της Ελευθερίας στην Αγγλία είναι η Κεντροαριστερά εφημερίς Guardian, όταν εδημιουργήθη το ζήτημα Watson, αποβάλλουσα όλην την περί του Δικαιώματος της γνώμης φλυαρίαν και συντασσομένη με την γνησίαν παράδοσιν της καύσεως των αιρετικών, στο άρθρον της το υπό τον
τίτλον "Watson's bad science" και υπότιτλον "Let's hope the widespread censure of the well-known molecular biologist will prove the death knell of scientific racism - Ας ελπίσωμε ότι η γενικευμένη αυστηρή καταδίκη του γνωστού μοριακού βιολόγου θα οδηγήση στον οριστικόν θάνατον του επιστημονικού
ρατσισμού" (21/10/2007), όχι μόνον υπερθεμάτισε στον διωγμόν και τον αποκλεισμόν του μεγάλου επστήμονος αλλά ορθοτόμησε τον επιστημονικόν
λόγον της αληθείας ώστε όλοι να αντιληφθούμε ότι σήμερον, στον Μεταπολεμικόν κόσμον, η επιστήμη έχει μεταβληθή εις θεραπαινίδα των ιδρυτικών μύθων του Μεταπολεμικού κόσμου εκφέρουσα ξύλινα και γελοιώδη θεολογικά δόγματα. Κατέληγε δε το εν λόγω άρθρον υποστηρίζοντας ως δόγμα, πρώτον, τον πλέον απαράδεκτον επιστημονικόν μύθον της πολιτικής ορθότητος, τον απαραίτητον όμως διά να επιτευχθή η μίξις των φυλών, ότι το IQ δεν είναι κληρονομικόν και δεύτερον, τονίζοντας το απαραίτητον τής εν τοις πράγμασι καταργήσεως της Ελευθερίας της γνώμης:
ΜΤΦΡ: Αυτό το οποίον είναι επιστημονικώς αστήρικτον - και μάλιστα επιστημονικώς χωρίς νόημα - είναι να ισχυρίζωνται πως οι κατά μέσον όρον διαφορές στη νοημοσύνη, όπως μετρήθηκαν με τα πρωτόκολλα του IQ μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, προκαλούνται από γενετικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αυτών - πράγμα που αποτελεί την θεμελιώδη θέσιν του ψευδοεπιστημονικού ρατσισμού. Όσον διά την ελευθερίαν του λόγου, αυτές οι ελευθερίες είναι, και πρέπει να είναι, περιοριστέες. Δεν έχομε το δικαίωμα να φωνάξουμε "φωτιά" σε ένα γεμάτο θέατρο, ή να χρησιμοποιούμε ρητορική μίσους - τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Τώρα, οι ανασκευασθείσες [Ναί, υπεχρεώθη εκ της αφορήτου πιέσεως ο Watson να ανασκευάση] παρατηρήσεις του Watson ανήκουν σε αυτές τις απαράδεκτες κατηγορίες. Έτσι, οι επιπτώσεις είναι ευπρόσδεκτες. Αν έστω και ένας από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες στον κόσμο, ομιλώντας με την αυθεντία του βραβείου Νόμπελ, δεν επιτρέπεται να αποφύγη τις συνέπειες της χρησιμοποιήσεως τέτοιων ρατσιστικών ισχυρισμών, τότε, ίσως αυτό το επαίσχυντο επεισόδιο θα αποδειχθή ένα τελευταίο καρφί στο φέρετρο της μακράς και άδοξης ιστορίας του επιστημονικού ρατσισμού.
        
Ομως το μίσος της εφημερίδος Guardian εναντίον του James Watson είναι ασίγαστον και επανήλθε (1/12/2014) με άρθρον υπό τον τίτλον "He may have unravelled DNA, but James Watson deserves to be shunned - Μπορεί να ανεκάλυψε το DNA, όμως ο James Watson αξίζει τον αποκλεισμόν " και υπότιτλον "The scientist is crying poverty and selling his Nobel prize medal, but why should anyone be interested in his racist, sexist views? - Ο επιστήμονας φωνάζει ότι είναι φτωχός και πωλεί το βραβείον Νόμπελ του, αλλά διατί οφείλει τις να ενδιαφερθή γιά τις ρατσιστκές, σεξιστικές απόψεις του;" Το άρθρον,υπογραφόμενον υφ' ενός νεαρού βιολόγου, παρουσιαστού επιστημονικών εκπομπών του BBC4, αποτελεί ένα χαμαιρπές και πλήρες ειρωνίας υβρεολόγιον κατά του Watson, τον οποίον αποκαλεί pernicious character, awful bigot, τον εμπαίζει: some Nobel laureates say stupid ignorant things, τον θεωρεί full of hideous errors. Τελικώς δε δογματίζει και αυτός τον αχαρακτήριστον μύθον: Η γενετική απέδειξε ότι δεν υπάρχουν φυλές! The nicest irony is that genetics – the field he founded and Watson transformed – is precisely the subject that has singularly demonstrated that race as a scientific concept holds no water.
    
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ:
Ο Τζέϊμς Γουώτσον προσεκλήθη διά μίαν διάλεξιν στο Πανεπιστήμιον Πατρών (ιδέ· "Πάτρα: Επιτέθηκαν στον νομπελίστα καθηγητή Τζέιμς Γουότσον", ΤΟ
ΒΗΜΑ, 14/04/2011). όπου εμφανισθέντες φοιτητές με κοντάρια και ρόπαλα τον επροπηλάκισαν και τον ξυλοφόρτωσαν, αυτόν και τους παρισταμένους που προσεπάθησαν να παρέμβουν και ένας καθηγητής κατέληξε στο νοσοκομείον! Οι φοιτηταί και οι φοιτητριές μας τον εξυλοφόρτωσαν ακριβώς επειδή έχει ειπή ότι οι Νέγροι έχουν χαμηλή νοημοσύνη και αυτό τους ενόχλησε πολύ! Συγχαρητήρια στην Ελλάδα μας που παράγει φοιτητάς που είναι γενικώς και εγκυκλοπαιδικώς τόσον πολύ κατηρτησμένοι ώστε γνωρίζουν ακόμη και την νοημοσύνην των διαφόρων φυλών Νεγριδών και Καφριδών!
ΟΜΩΣ σοβαρά: Ο Τζέϊμς Γουώτσον διέπραξε δύο αδικήματα, παρέβη δύο δόγματα (βαρύτητος ίσης με το δόγμα της Αμώμου Συλλήψεως) της θρησκείας του Μεταπολεμικού κόσμου: Πρώτον, υπέθεσε ότι υπάρχει η Νεγρική φυλή, άρα εδέχθη ότι υπάρχουν φυλές, και δεύτερον, υπέθεσε ότι η ευφυΐα είναι φυλετικόν χαρακτηριστικόν οριζομένη από το DNA! Ο Τζιορντάνο Μπρούνο ημφεσβήτησε το δόγμα της Αμώμου Συλλήψεως και κάηκε ζωντανός, κανονικά τον Τζέϊμς Γουώτσον θάπρεπε να τον κάψουμε δύο φορές! Δικαιολογημένη η φονική οργή των φοιτητών μας!
——
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Οι διάφορες επιστημονικές ενώσεις  που διέγραψαν τον Τζέϊμς Γουώτσον δεν το έκαναν επειδή το Διοικητικόν τους συμβούλιον εμελέτησε σχετικόν φάκελον με επιστημονικάς εργασίας, ούτε μέλη των επιστήμονες με τοποθετήσεις των αντέκρουσαν τα δυό λογάκια που είπε!! Απλώς τον διέγραψαν ως κακόν άνθρωπον, ως ΡΑΤΣΙΣΤΗΝ (άπαξ και εφεύρε αυτήν την λέξιν ο Τρότσκυ, έγινε το φονικώτερον όπλον του Μεταπολεμικού κόσμου)!! Ειδάλλως τί νόημα είχε να συζητήσουν ακόμη κι αν ο γνωστός επιστήμων υπεστήριζε κάτι εξωφθάλμος λάθος;; Δικαίωμά του είναι!!
Ομοίως εις το θέμα του αποχαρακτηρισμού του LGBT από τις «Διαταραχές της προσωπικότητος»!
ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ: Οι LGBT έχουν ως σύνθημα την φράσιν: «reinvent human nature, reinvent ourselves», να εφεύρωμε εξ αρχής την ανθρωπίνην φύσιν και τον εαυτόν μας! Όμως διά να επιτευχθή αυτό, διά να προσηλυτισθή η κοινωνία στην νέου τύπου ανθρωπίνην φύσιν έπρεπε να υπερπηδηθή ένα παμμέγιστον έμπόδιον, τουτέστιν η ιδέα που έχει η ανθρωπίνη κοινωνία ότι οι ανωμαλίες στον σεξουαλικόν προσανατολισμόν είναι ψυχικές διαταραχές! Οπότε το 1973 η ηγεσία της American Psychiatric Association (A.P.A.), της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, η οποία συντάσσει τον κατάλογον των νόσων επιέσθη «through a series of political maneuvers, lies and outright flim-flams», ως γράφει ο C. Socarides και κάνοντας ένα θαύμα "εθεράπευσε" την ομοφυλοφιλίαν! Η A.P.A. απεφάνθη ότι το «same-sex sex  was not a disorder», δεν είναι μία "ψυχική διαταραχή" αλλά είναι απλώς μία κατάστασις, «a condition», πράγμα τελείως ουδέτερον! Ας προσέξωμε ότι «It was not done by scientific research and general acceptance on the basis of such studies, but by a political vote, and the vote itself was quite suspect, because it was not by a majority of the members», τουτέστιν ΔΕΝ ενεφανίσθησαν νέες επιστημονικές εργασίες οι οποίες εμελετήθησαν και αξιολογήθησαν από την  A.P.A. αλλά η απόφασις ήτο "πολιτική"! Είναι δυνατόν σε ευνομούμενες πολιτείες η "πολιτική" να έχη λόγον στην ιατρικήν επιστήμην; Αδιανόητον! Επίσης «it was not by a majority of the members»: Μόνον το έν τρίτον των μελών έλαβε μέρος στην ψηφοφορίαν και εξ όσων εψήφισαν υπέρ ελάχιστοι αντελαμβάνοντο την σημασίαν και τον αντίκτυπον του πράγματος! Τέσσερα έτη μετά την ψηφοφορίαν εις έρευναν που έκανε το περιοδικόν «Medical Aspects of Human Sexuality» το 69% των ψυχιάτρων απήντησε ότι δεν συμφωνεί με την απόφασιν και φυσικά εξακολουθεί να θεωρεί ως παθολογικήν κατάστασιν την ομοφυλοφιλίαν!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ LGBT
Από τα μυριάδες άτοπα της αντιμετωπίσεως του θέματος ας θίξωμε ολίγα:
1) Δεν ακούσαμε να λέγεται στην Βουλήν  πόσοι είναι οι LGBT και αποτελούν τώρα επί έτη το κύριον θέμα ασχολίας της Βουλής και της ελληνικής κοινωνίας;  Πόσον τοις % του πληθυσμού αποτελούν κι έχουν μπη στο επίκεντρον της ζωής ; Διατί δεν το είπε ο εισηγητής;
2) Ο νόμος σήμερον θεωρεί ότι το κύριον ζήτημα που τον ενδιαφέρει στα θέματα που αφορούν παιδιά, όπως τα διαζύγια, είναι "το καλώς έχειν των παιδιών"!
- Στην επιτροπήν της Βουλής και στην ολομέλειαν ΔΕΝ κατετέθησαν κι ούτε οι διαφωνούντες βουλευτές εζήτησαν να κατατεθούν [παχυλή βλακεία;] επιστημονικές εργασίες ελληνικές και διεθνείς που να αναφέρουν τις ψυχολογικές αντιδράσεις των παιδιών που μεγαλώνουν σε σπίτια LGBT! Διατι;
- Έχομε άφθονες κρατικές πανεπιστημιακές έδρες Ψυχιατρικής, Παιδιατρικής, Ψυχολογίας και άλλες συναφείς! Διατί ΔΕΝ  εκλήθησαν στην επιτροπήν οι καθηγηταί αυτοί να ερωτηθούν και να ειπούν την επιστημονικήν γνώμην  τους;; Διατί  οι διαφωνούντες βουλευτές ΔΕΝ εζήτησαν να κληθούν [παχυλή βλακεία;];
3) Διά τους LGBT ακούμε από τότε που ο Πολιτιστικός Μαρξισμός και η New-Left διεκήρυξαν ότι αυτοί θα αποτελέσουν ένα από τα εργαλία διαφθοράς και εξοντώσεως της μπουρζουάδικης κοινωνίας! Διατί στην Βουλήν ΔΕΝ συνεζητήθη αυτό το κρίσιμον ζήτημα, τουτέστιν η εργαλειοποίησις των LGBT ως επαναστατικού οργάνου καταστροφής της κοινωνικής τάξεως; Διατί δεν το έθεσαν οι διαφωνούντες βουλευτές [παχυλή βλακεία;];
==============

18 Μαΐου 2020

Gatestone Institute: Γιατί η Γαλλία έχει μετατραπεί σε μία εκκολαπτόμενη ισλαμική δημοκρατία

Gatestone Institute: Γιατί η Γαλλία έχει μετατραπεί σε μία εκκολαπτόμενη ισλαμική δημοκρατία


Gatestone Institute: Γιατί η Γαλλία έχει μετατραπεί σε μία εκκολαπτόμενη ισλαμική δημοκρατίαΝικηφόρα μέχρι στιγμής η εκστρατεία των ριζοσπαστικοποιημένων Ισλαμιστών στη Γαλλία - Συνεχείς στρατολογήσεις

Η Γαλλία έχει μάθει να ζει με την ισλαμική απειλή, πέντε χρόνια  μετά τις δολοφονίες στο Charlie Hebdo και το Hyper Cacher, εκτιμά το Gatestone Institute, επικαλούμενο τη σχετική αρθρογραφία στον γαλλικό Τύπο.

 «Δεν περνά ένας μήνας ... χωρίς μια δολοφονική επίθεση με την κραυγή του  Allahu Akbar που λαμβάνει χώρα στο έδαφός μας .... Αλλά ποια είναι  η ορθή καταπολέμηση των επιπτώσεων του ισλαμισμού αν δεν αντιμετωπίσουμε την προέλευση του, την ιδεολογία του θανάτου.

Σε αυτό το μέτωπο η άρνηση συνεχίζει να ανταγωνίζεται την αδράνεια και τίποτα δεν έχει αλλάξει τα τελευταία πέντε χρόνια», γράφει χαρακτηριστικά η Figaro.

Στο όνομα της ποικιλομορφίας, των μη διακρίσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Γαλλία δέχτηκε πολλά κτυπήματα στον πολιτισμό και στην ιστορία της ...

Οι Ισλαμιστές συνεχίζουν την εκστρατεία τους, η οποία ακόμη και χωρίς όπλα βρίσκει εύφορο έδαφος.

Η Γαλλία ζει την πέμπτη θλιβερή επέτειο της θανάσιμης  επίθεσης των τζιχαντιστών στο σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo, που έλαβε χώρα στις 7 Ιανουαρίου 2015.

Τον Δεκέμβριο 2019, η Γαλλίδα γερουσιαστής Nathalie Goulet προειδοποίησε ότι είναι πιθανότερες περισσότερες επιθέσεις.

«Στη Γαλλία έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αποτρέψουμε την δράση των εξτρεμιστών.

«Εάν η κατάσταση παραμείνει έτσι, θα υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν 12.000 ριζοσπάστες ισλαμιστές στη λίστα παρακολούθησης της τρομοκρατίας της Γαλλίας.

Ωστόσο, μόνο κάποιες δεκάδες θεωρούνται ότι βρίσκονται κάτω από 24ωρη παρακολούθηση.

Αυτή η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μια νέα σειρά ισλαμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων: η αστυνομία τραυμάτισε έναν άνδρα με μαχαίρι σε έναν δρόμο στη βορειοανατολική πόλη της Μετς, δύο ημέρες μετά την επίθεση στο προάστιο Villejuif του Παρισιού, μια πράξη την οποία οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική επίθεση.

Και στα δύο περιστατικά, οι επιτιθέμενοι φώναζαν «Allahu Akbar». Αυτός ο τύπος επίθεσης ονομάστηκε «συνηθισμένη τζιχάντ» γράφει η Figaro.

Η υποταγή

«Η σοβαρότητα του ισλαμικού πολιτικού γεγονότος στη Γαλλία υποτιμάται έντονα», λέει ο νομικός Thibault de Montbrial, πρόεδρος της Γαλλικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η υποταγή κερδίζει.

Ενώ οι γαλλικές φυλακές έχουν γίνει χώρος αναπαραγωγής για τους τζιχαντιστές, ο εξισλαμισμός των προαστίων των πόλεων, των ορεινών περιοχών, προωθείται απόλυτα.

Το εβδομαδιαίο περιοδικό Le Point αφιέρωσε πρόσφατα μια ιστορία κάλυψης στα «εδάφη που κατακτήθηκαν από τους ισλαμιστές».

Σε πολλούς από αυτούς τους τομείς, η βία κυριαρχεί. Στο πρωινό της Πρωτοχρονιάς υπήρχαν καμένα 1.500 αυτοκίνητα.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο, ο Bernard Rougier, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sorbonne-Nouvelle και διευθυντής του Κέντρου Αραβικών και Ανατολικών Σπουδών, εξηγεί για «τα εδάφη που κατακτώνται από τον ισλαμισμό», ότι ο ισλαμισμός διασπά τις γειτονιές της εργατικής τάξης.

Αυτά τα «οικοσυστήματα», αναφέρει, εργάζονται πάνω σε μια «λογική ρήξης» της γαλλικής κοινωνίας, τις αξίες και τα θεσμικά της όργανα και είναι χτισμένα σε τζαμιά, βιβλιοπωλεία, αθλητικές λέσχες και εστιατόρια halal.

Ο Hugo Micheron, ερευνητής στην Ecole Normale Supérieure, παρατηρεί ότι οι τζιχάντες διαβιούν άνετα στην «εδαφική και κοινωνική απομόνωση».

Ενώ οι Ισλαμιστές ιεροκήρυκες και στρατολόγοι βρίσκονται έξω στους δρόμους, αναζητώντας τα αδύναμα μυαλά που θα αποτελέσουν την πρώτη γραμμή του ιερού πολέμου τους, το πολιτικό Ισλάμ επίσης δημιουργεί εκλογικές λίστες στα προάστια της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Emanuel Macron αντιτίθεται στην απαγόρευση αυτών των πολιτικών ομάδων.

«Η Γαλλία είναι μια εκκολαπτόμενη ισλαμική δημοκρατία», σημείωσε ο Αλγερινός μυθιστοριογράφος Boualem Sansal.

Σε αυτά τα «εδάφη», είπε, ζουν πολλοί από τους τρομοκράτες που επιτίθενται στη Γαλλία, από τους αδελφούς Kouachi του Charlie Hebdo μέχρι τους τζιχαντιστές που έσπειραν τον θάνατο στο θέατρο Bataclan.

Δύο πληθυσμοί που ζουν «δίπλα-δίπλα» θα βρεθούν σύντομα πρόσωπο με πρόσωπο εκτιμά ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Gerard Collomb.

Πλέον και οι τζιχαντιστές έχουν δημόσιους θεσμούς. Επιπλέον οι ισλαμιστές έχουν, στρατολογήσει δεκάδες Γάλλους στρατιώτες και πρώην στρατιωτικούς που έχουν μεταστραφεί στο Ισλάμ.

Πολλοί έχουν έρθει από ειδικές μονάδες με εξειδίκευση στον χειρισμό όπλων και εκρηκτικών. Η Γαλλία μετατρέπεται σε «κοινωνία επαγρύπνησης» στον αγώνα της ενάντια στην « Λερναία Ύδρα» της ισλαμιστικής μαχητικότητας, όπως είπε ο Macron.

Στα πέντε χρόνια μετά τη σφαγή στο Charlie Hebdo, που στόχευσε στην ελευθερία της έκφρασης, οι Ισλαμιστές μπόρεσαν να διαπράξουν βιαιοπραγίες εναντίον στόχων όπως ένας ιερέας σε μια Καθολική Εκκλησία στη Ρουέν. μια εθνική κοσμική εορτή (η επίθεση της ημέρας της Βαστίλης στη Νίκαια).

Τις εβραϊκές κοινότητες (από το Παρίσι έως την Τουλούζη) και τους απλούς ανθρώπους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ένας ισλαμιστής χτύπησε σε ένα από τα πιο ασφαλή κτίρια της Γαλλίας: το μνημειώδες αρχηγείο της αστυνομίας των Παρισίων κοντά στον καθεδρικό ναό της Notre Dame, όπου δολοφόνησε τέσσερις από τους συναδέλφους του.

«Αυτή είναι μια σημαντική καμπή στην ισλαμική τρομοκρατία», δήλωσε ο Gilles Kepel, εμπειρογνώμονας για τη Μέση Ανατολή και την τζιχάντ.

«Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η αστυνομία στην οποία βασιζόμαστε για να μας προστατεύσει και η οποία υποτίθεται ότι είναι η τελευταία μας επίθεση εναντίον της τρομοκρατίας, μπορεί να είναι ίδια το θύμα της τρομοκρατίας», προσθέτει.

Μετά την επίθεση, επτά αστυνομικοί, «ύποπτοι ριζοσπαστικοποίησης», εξαναγκάστηκαν σε παράδοση των όπλων τους. 

«Έχω την εντύπωση ότι οι ανοσοποιητικές μας άμυνες έχουν καταρρεύσει και ότι ο ισλαμισμός κερδίζει», λέει ο Γάλλος συγγραφέας Pascal Bruckner.

Πέντε χρόνια μετά τις τρομοκρατικές δολοφονίες στο Charlie Hebdo, η ελευθερία του λόγου είναι λιγότερο ελεύθερη στη Γαλλία.

«Κανείς δεν θα δημοσιεύσει σήμερα κινούμενα σχέδια του Μωάμεθ», δήλωσε πρόσφατα ο Philippe Val, πρώην συντάκτης του Charlie Hebdo.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια, πάω στο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα περίπου για να υποβάλω μια καταγγελία σχετικά με απειλές κατά της ζωής, όχι προσβολές, απειλές θανάτου», λέει η Marika Bret, δημοσιογράφος στο Charlie Hebdo σήμερα.

Στο Παρίσι, πέντε χρόνια μετά τις δολοφονίες στο Charlie Hebdo, υπήρξε μια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας όχι για την τρομοκρατία, αλλά για την «ισλαμοφοβία».

«Ο Βολταίρος σβήνει μπροστά στον Μωάμεθ και ο Διαφωτισμός πριν από την Υποταγή», έγραψε ο συγγραφέας Éric Zemmour. Και το Κατάρ εξακολουθεί να χρηματοδοτεί ελεύθερα την κατασκευή τζαμιών στη Γαλλία.

Το 2017, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία των Εβραίων σε τρομοκρατική επίθεση στο σούπερ μάρκετ Kosher στο Παρίσι, μία Εβραία η Sarah Halimi, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στο διαμέρισμα του Παρισιού από τον γείτονά της Kobili Traoré, ο οποίος φώναζε «Allahu Akbar».

Το εφετείο έκρινε πρόσφατα ότι ο Traoré, επειδή είχε καπνίσει κάνναβη, δεν ήταν «υπεύθυνος για τις πράξεις του».

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής ραβίνος της Γαλλίας Haim Korsia, η απόφαση είναι μια «άδεια να σκοτώσει τους Εβραίους».

«Ο αντισημιτισμός σήμερα είναι τόσο φρικτός που θα ήταν δύσκολο να το κρύψει κανείς χωρίς να εμπλακεί σε γελοιοποίηση», δήλωσε ο ιστορικός Georges Bensoussan.

Μια εβδομάδα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Charlie Hebdo, στην οποία σκοτώθηκαν εννέα μέλη του προσωπικού της και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν, το περιοδικό δημοσίευσε ένα εξώφυλλο που απεικονίζει τον προφήτη του Ισλάμ με δάκρυ στο μάγουλο του και λέγοντας: «Tout est Pardonné» («Όλα συγχωρούνται»).

Πέντε χρόνια αργότερα, όλοι πραγματικά φαίνεται να έχουν συγχωρεθεί.

Τότε, πολλοί με υπερηφάνεια είπαν, «είμαι ο Charlie». Οι περισσότεροι αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν.

Gatestone Institute: Η μεταναστευτική κρίση στην ΕΕ θα επαναληφθεί πολλές φορές στο μέλλονΌσο οι μετανάστες πιστεύουν ότι τους περιμένει ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, τα κράτη πρόνοιας, τα οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ευπρόσδεκτα στην υποδοχή των μεταναστών και τα οποία τους παρέχουν όλα τα είδη κοινωνικών δικαιωμάτων, οι αλλοδαποί θα συνεχίσουν να διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Gatestone Institute: Η μεταναστευτική κρίση στην ΕΕ θα επαναληφθεί πολλές φορές στο μέλλον

H χαοτική κατάσταση στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας αποδεικνύει ότι, η ΕΕ δεν ακολουθεί μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική

Η Ευρώπη και το γραφειοκρατικό της κέντρο στις Βρυξέλλες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη, ότι ολόκληρη η ήπειρος και ειδικότερα η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια της με το μεταναστευτικό επισημαίνει σε ανάλυσή του το Gatestone Institute.

Όπως σημειώνει, η χαοτική κατάσταση στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας αποδεικνύει ότι, η ΕΕ δεν ακολουθεί μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική.

Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια από το χειρότερο κύμα μετανάστευσης στη σύγχρονη εποχή και παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος Tayyip Erdogan απειλεί με άνοιγμα των συνόρων εδώ και καιρό. 

Αντιθέτως, η «αλληλεγγύη» στην Ελλάδα που εκφράζεται από κορυφαίους εκπροσώπους της ΕΕ φαίνεται να προέρχεται από το ότι δεν έχει άλλες εναλλακτικές λύσεις παρά να στηριχθεί στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Η Ελλάδα ζήτησε από την ΕΕ να στείλει ενισχύσεις της Frontex, προκειμένου να ξεκινήσει μια ταχεία επέμβαση στα σύνορα στα θαλάσσια σύνορά της στο Αιγαίο.

Η  Frontex συμφώνησε και θα ζητήσει από τα κράτη - μέλη της ΕΕ να παρέχουν ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό.

Η μόνη «πολιτική» που ισχύει φαίνεται να είναι αυτή που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με αυτή, η ευθύνη βαραίνει συνήθως το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο οι αιτούντες άσυλο φτάνουν.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συζητούν αυτή τη στιγμή πώς να σταματήσουν τον Erdogan από το να αυξήσει την πίεση στα ελληνικά σύνορα και να προκαλέσει μεταναστευτική κρίση συγκρίσιμη με εκείνη του 2015.

Ό, τι και αν αποφασίσει η ΕΕ για το θέμα αυτό, θα είναι μόνο μία διαχείριση κρίσης.

Ακόμη και αν η ΕΕ κατορθώσει να επιλύσει τα προβλήματά της με τον Erdogan, το οποίο είναι αμφίβολο και θα είναι μόνο προσωρινό, το θεμελιώδες πρόβλημα της Ευρώπης θα παραμείνει.

Όσο οι μετανάστες πιστεύουν ότι τους περιμένει ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, τα κράτη πρόνοιας, τα οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ευπρόσδεκτα στην υποδοχή των μεταναστών και τα οποία τους παρέχουν όλα τα είδη κοινωνικών δικαιωμάτων, οι αλλοδαποί θα συνεχίσουν να διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Η τρέχουσα μεταναστευτική κρίση θα επαναληφθεί πολλές φορές στα επόμενα χρόνια, καταλήγει το Gatestone Insitute.

 

Gatestone Institute: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νεκρή, απλώς δεν το γνωρίζει ακόμη

Gatestone Institute: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νεκρή, απλώς δεν το γνωρίζει ακόμη
Gatestone Institute: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νεκρή, απλώς δεν το γνωρίζει ακόμη

Σε περιόδους κρίσης, οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες φαίνονται ρομποτικοί και απαθείς, ενώ τα κράτη καθίστανται απαραίτητα για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης ή μιας πανδημίας

Ο νέος κορωνοϊός φαίνεται να διαλύει το εύθραυστο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε νέα ανάλυσή του το Gatestone Institute.

Ο στόχος της ΕΕ υποτίθεται ότι ήταν μια «στενότερη ένωση».

Αλλά τώρα, εάν η ΕΕ δεν δείξει αλληλεγγύη και συνοχή σε μια εποχή παγκόσμιας κρίσης, ποιος είναι ο σκοπός της;

Οι ιδεολογικοί υποστηρικτές του έχουν ένα μότο: κάθε νέο πρόβλημα πρέπει να λυθεί από περισσότερη Ευρώπη.

«Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας, δεν έχουμε κανένα άλλο», είπε κάποτε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Hans-Dietrich Genscher.

Αν και αυτή είναι μεταξύ σημαντικών δηλώσεων, στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνει, αναφέρει το Gatestone Institute.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει "Ένωση".

Υπάρχει ένας όμιλος ευρωπαϊκών κρατών που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ορισμένους κανόνες που ονομάζονται «ένωση».

Σε περιόδους κρίσης, οι παλιές ευρωπαϊκές διαιρέσεις φαίνονται πάντα να ξανανοίγουν - και οι κρίσεις αποτελούν μέρος της παλιάς ηπείρου, πιθανώς η επιτομή της.

Ο κορωνοϊός έχει τώρα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παρακμή.

Ενόψει της πανδημικής καταστροφής της Ιταλίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε μόνο ανικανότητα και αδιαφορία.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen μάλιστα «ζήτησε συγγνώμη» στην Ιταλία και αναγνώρισε ότι η ΕΕ δεν είχε ανταποκριθεί καλά στην πανδημία του Covid-19.

Όταν η Ιταλία ζήτησε αλληλεγγύη από τους ευρωπαίους γείτονές της, αυτοί αρνήθηκαν.

Ακόμη και ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, μίλησε για μια «δειλή Ευρώπη».

Η ιταλική εφημερίδα υπέρ της ΕΕ, η La Repubblica, την ονόμασε "Άσχημη Ευρώπη".

Και σύμφωνα με έρευνες το 70% των Ιταλών πιστεύουν ότι η Γερμανία προσπαθεί να τους «στραγγαλίσει».

Λόγω του κορωνοϊού ο χώρος Σένγκεν της Ευρώπης, για ταξίδια χωρίς διαβατήρια εντός της ΕΕ και ένας από τους δύο πυλώνες του δόγματος της ΕΕ, τέθηκε σε αναστολή και τα εσωτερικά σύνορα έκλεισαν χωρίς συντονισμένη δράση.

Κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαρτίου, εννέα χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους.

Στη συνέχεια, η ΕΕ ανακοίνωσε το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της για 30 ημέρες.

«Δεν καταλαβαίνετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε;», ρώτησε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez τη Γερμανίδα καγκελάριο Angela Merkel κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες συνόδους κορυφής της ΕΕ.

Αυτό που φαίνεται να θέλουν οι Γερμανοί ήταν τα πλεονεκτήματα μιας διευρυμένης αγοράς του ευρώ χωρίς τα μειονεκτήματά της, όπως η «αλληλεγγύη» στην περίπτωση των μεταναστών ή του κορωνοϊού.

Μια έκθεση του Ιδρύματος Bertelsmann διαπίστωσε ότι η Γερμανία, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο της οικονομικής παραγωγής της ευρωζώνης, επωφελήθηκε περισσότερο από την ενιαία αγορά της ΕΕ, κερδίζοντας επιπλέον 86 δισ. ευρώ ετησίως λόγω αυτής.

Είναι πιθανό αυτό να είναι το οικονομικό μπόνους που τώρα βοηθά τη Γερμανία να αντιμετωπίσει την επιδημία.

Άλλωστε, η Γερμανία είχε 25.000 αναπνευστήρες, ενώ η Γαλλία είχε μόνο 5.000 και η Ιταλία εξαναγκάστηκε από την έλλειψη τους να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ποιος θα θεραπευτεί.

«Δεν θα ήταν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη η Γερμανία να παραδώσει τουλάχιστον μερικούς από τους νέους αναπνευστήρες σε χώρες που τις χρειάζονται σήμερα;» αναρωτήθηκε ο δημοσιογράφος της Die Zeit, Jochen Bittner.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ωστόσο, ακόμη πιο γρήγορα από την συμπάθεια και την αλληλεγγύη, εξαπλώθηκε η πικρία και η δυσαρέσκεια.

Το 2017, ο Jeroen Dijsselbloem, ο τότε υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και επικεφαλής του Eurogroup δήλωσε ότι χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Ιταλία σπατάλησαν τα χρήματά τους σε «ποτά και γυναίκες».

Αυτόν τον μήνα, μια από τις κορυφαίες εφημερίδες της Γερμανίας, η Die Welt, έγραψε ότι η ιταλική μαφία περίμενε τα χρήματα των Βρυξελλών.

Το Βερολίνο δεν συγκινήθηκε, ακόμη και από τις φωτογραφίες του ιταλικού στρατού που μεταφέρει δεκάδες φέρετρα από μια πόλη επειδή το τοπικό κρεματόριο δεν μπορούσε να απορροφήσει τους θανόντες.

Δεκάδες φέρετρα που περιμένουν ταφή παρατάσσονται σε εκκλησίες.

Μια άλλη ανελέητη μάχη που έδωσε η Ιταλία με την ΕΕ ήταν για προστατευτικές μάσκες προσώπου.

Η Γαλλία υιοθέτησε μια επιθετική πολιτική απόκτησής τους.

Η Γερμανία απαγόρευσε την εξαγωγή τους.

Αυτές οι μονομερείς αποφάσεις υπονόμευσαν μια πολύ διαδεδομένη αρχή της ΕΕ: ​​την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά.

Όπως ανέφερε η L'Express, η Γαλλία κατέσχεσε τέσσερα εκατομμύρια μάσκες που ανήκαν σε σουηδική εταιρεία και οι οποίες προορίζονταν, εν μέρει, για την Ιταλία και την Ισπανία.

Ένας Γερμανός συγγραφέας, ο Hans-Magnus Enzensberger, αποκαλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «ήπιο τέρας», προέβλεψε ότι «όλες οι αυτοκρατορίες της ιστορίας άνθισαν για έναν περιορισμένο χρόνο ζωής, προτού βρεθούν σε υπερβολική παρακμή και εσωτερικές αντιφάσεις".

Για να αναζωογονήσουν τις οικονομίες τους, οι χώρες που πλήττονται περισσότερο, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ισχυρίστηκαν ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από ένα κοινό χρέος της ΕΕ που θα αντληθεί μέσω ομολόγων.

Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ιρλανδία υποστήριξαν αυτήν τη λύση, αλλά η Γερμανία και η Ολλανδία αντιτάχθηκαν στην πρόταση.

Η Ολλανδία μάλιστα απαιτούσε τα δάνεια να συνοδεύονται από «μακροπρόθεσμους όρους», όπως η μείωση του μεγέθους του κράτους πρόνοιας.

Η ίδια έλλειψη ενδιαφέροντος εκδηλώθηκε και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), που χρηματοδοτήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ, για ένα κράτος που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

"Η Βόρεια Ευρώπη εγκαταλείπει τη Νότια Ευρώπη!" είπε ο πρώην ηγέτης των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, Sigmar Gabriel.

"Καλύτερα να έχουμε Eurobonds και coronabonds παρά μια κατεστραμμένη ΕΕ", ανέφερε.

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, ωστόσο, θα ήταν απαράδεκτες για την Ιταλία: οι χώρες που πλήττονται από τον Covid-19 - Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία - είναι αυτές που έχουν το μικρότερο δημοσιονομικό χώρο.

«Η Ευρώπη δεν συμφώνησε ποτέ όταν τη χρειαστήκαμε», ανέφερε ο Γάλλος οικονομολόγος Jean-Paul Fitussi.

"Και ως εκ τούτου, ήταν προβλέψιμο ότι οι βόρειες χώρες θα έλεγαν όχι στην αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Αλλά χωρίς αμοιβαίο χρέος, η σημερινή κρίση δεν επιλύεται.

Και αν δεν το κάνουμε θα είναι συλλογική αυτοκτονία".

Σύμφωνα με το Gatestone, σε περιόδους κρίσης, οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες φαίνονται ρομποτικοί και απαθείς, ενώ τα κράτη καθίστανται απαραίτητα για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης ή μιας πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νεκρή, απλώς δεν το γνωρίζει ακόμη.


ΠΗΓΗ = www.bankingnews.gr

Gatestone institute: Εγκληματικό δίκτυο στην Ευρώπη έχουν στήσει συμμορίες μεταναστών

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΛΟΥ «ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» ΚΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ», ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΚΤΗΝΩΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΗ Η ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΑΦΡΙΚΗ!!! 

ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ;; ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ ΟΥΤΕ ΝΟΜΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΜΕ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ!!!

DON'T ROCH THE BOAT OF MULTICULTURALISM, ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΤΟΣΟΝ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΜΕ!

 

Gatestone institute: Εγκληματικό δίκτυο στην Ευρώπη έχουν στήσει συμμορίες μεταναστών

 Η νιγηριανή μαφία δεν έχει περιορίσει τις δραστηριότητές της μόνο στην Ιταλία - Έχει εξαπλωθεί και στην Βόρεια Ευρώπη, όπως η Γερμανία και η Σουηδία.

Εγκληματικό δίκτυο στην Ευρώπη έχει στήσει η νιγηριανή μαφία αναφέρει σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του το Gatestone Institute.
Ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη είναι η νιγηριανή μαφία, η οποία εξαπλώνει τις εγκληματικές δραστηριότητές της σε ολόκληρη την ήπειρο. Αποτελείται από αντίπαλες ομάδες όπως το Black Axe, Vikings και Maphite.

Πρόσφατα, οι αρχές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Μάλτας διεξήγαγαν μια διεθνή επιχείρηση με στόχο δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες μαφιόζων της Νιγηρίας.
Η αστυνομία συνέλαβε μέλη των συμμοριών με τις κατηγορίες  εμπορίας ανθρώπων, της διακίνησης ναρκωτικών, της ληστείας, της εκβιασμό, της σεξουαλικής βίας και της πορνείας.


Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019, σχετικά με τη μαφία της Νιγηρίας στην Ιταλία:
«Φέρνουν από το βορρά στο Τορίνο προς τα νότια στο Παλέρμο, ναρκωτικά, χρησιμοποιούν γυναίκες για πορνεία στους δρόμους της Ιταλίας, βρίσκουν νέα μέλη ανάμεσα στους μετανάστες, στρατολογούν παράνομα ανθρώπους από τα ιταλικά κέντρα παροχής ασύλου. 


Η νιγηριανή μαφία, εστιάζει στην εμπορία γυναικών κατά δεκάδες χιλιάδες.
Η ιταλική υπηρεσία πληροφοριών χαρακτηρίζει τις συμμορίες νιγηριανών ως δομημένη και δυναμική από οποιαδήποτε ξένη εγκληματικής οργάνωση που δρα στην Ιταλία.
Ορισμένοι εμπειρογνώμονες λένε ότι έως και 20.000 Νιγηριανές γυναίκες, έφθασαν στη Σικελία μεταξύ 2016 και 2018, με σκοπό την πορνεία.
 

Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι οι νιγηριανές συμμορίες έχουν ισχυρές στην Ιταλία την χώρα που άνοιξε τις πόρτες της Ευρώπης για τους μετανάστες που εισήλθαν στην Ευρώπη.
Αυτό που διακρίνει τα δίκτυα εγκληματικότητας της Νιγηρίας είναι η βαρβαρότητα τους - η ιταλική αστυνομία αναφέρει ότι τέτοια βιαιότητα συναντάται μόνο σε πόλεμο - για να κρατούν τον έλεγχο τις περιοχές που δρουν ενώ χρησιμοποιούν και τελετές βουντού. Σύμφωνα με μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ (IOM) του Ιουλίου του 2017, τα θύματα εμπορίας φύλου δίνουν έναν όρκο «σφραγισμένο με ένα τελετουργικό βουντού ή μια ιεροτελεστία (το θύμα έχει δεσμευτεί να τιμήσει τη συμφωνία του)». 

Οι διακινητές εύκολα μπορούν να εκβιάσουν τις οικογένειες των ανθρώπων που μένουν πίσω στην Αφρική ή σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με την έκθεση κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης της Ιταλίας κατέγραψε σχεδόν 600% αύξηση του αριθμού των πιθανών θυμάτων σωματεμπορίας που φθάνουν στην Ιταλία δια θαλάσσης.
 

Η ανοδική αυτή τάση συνεχίστηκε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017, με τα περισσότερα θύματα να φθάνουν από τη Νιγηρία.
Στην έκθεσή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ εκτιμάται ότι το 80% των κοριτσιών, συχνά ανηλίκων, που φτάνουν από τη Νιγηρία - οι αριθμοί των οποίων αυξήθηκαν δραματικά από 1.454 το 2014 σε 11.009 το 2016 - ήταν δυνητικά θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.


Η νιγηριανή μαφία δεν έχει περιορίσει τις δραστηριότητές της μόνο στην Ιταλία.
Έχει εξαπλωθεί και στην Βόρεια Ευρώπη, όπως η Γερμανία και η Σουηδία.
Στο Λονδίνο, ένα τρίο των μελών του Black Axe κρίθηκε ένοχο για ξέπλυμα περίπου 1 εκατομμυρίου λιρών, από απάτες με τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. 


Η νιγηριανή μαφία, ειδικά η ομάδα Black Axe, έχει επίσης εξαπλωθεί στον Καναδά, όπου μια έκθεση του Globe and Mail του 2015 την έχει χαρακτηρίσει ως "θρησκεία θανάτου" καθώς κατηγορούνται για δεκάδες δολοφονίες και βιασμούς.
Στις ΗΠΑ, το FBI συνέδεσε πρόσφατα μια σειρά από οικονομικές  απάτες με την Νιγηριανή συμμορία Black Axe. 


Στη Σουηδία, η αστυνομία περιέγραψε την συμμορία Black Axe ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά συνδικάτα εγκληματικών πράξεων στον κόσμο.
Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πρόσφατα μια ιστορία που δείχνει πώς λειτουργεί η συμμορία των Νιγηριανών Black Axe.
Σε μια 16χρονη νιγηριανή κοπέλα υποσχέθηκαν δουλειά στη Σουηδία ως κομμώτρια.
Όταν έφτασε στην Σουηδία η νιγηριανή συμμορία Black Axe την ανάγκασε να εργαστεί ως πόρνη, αφού είχε περάσει ένα τελετουργικό βουντού.
Έχουμε τώρα το αίμα σας είπαν τα μέλη της Black Axe εάν φύγετε  θα σας βρούμε.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Σουηδίας, το τελετουργικό βουντού είναι ένας τρόπος για να ελέγχουν και να εκμεταλλεύονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που πιστεύουν στο βουντού οι συμμορίες των νιγηριανών .


Παρόμοιες τελετές σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 και 2019, όταν ένας διακινητής επιχείρησε να μεταφέρει νιγηριανές γυναίκες από τη Νιγηρία στη Γερμανία και στην Ισπανία.
Ο αριθμός των γυναικών από την Νιγηρία που εξωθούνται στην πορνεία στη Γερμανία, αυξάνεται.
Το 2013, μόλις το 2,8% των θυμάτων ήταν από τη Νιγηρία.
Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 5% το 2016 και σε ποσοστό 8% το 2017. 


Οι νιγηριανές συμμορίες αποτελούν μόνο ένα μέρος, του προβλήματος, η εισαγόμενη εγκληματικότητα από συμμορίες μεταναστών έχει αυξηθεί στην Ευρώπη.
Εκτός από την κοινή στάση στο έγκλημα, η κουλτούρα των συμμοριών μεταναστών είναι ένα κοκτέιλ θρησκείας, τιμής, ντροπής και αδελφοσύνης.
Στη Σουηδία, το έγκλημα των συμμοριών μεταναστών έχει γίνει ένα σχεδόν ανυπέρβλητο πρόβλημα ορισμένοι μιλούν για ακήρυκτο πόλεμο.
Η Δανία καταπολεμά όλο και περισσότερο το έγκλημα μεταξύ των συμμοριών μεταναστών.
Στη Γερμανία, όπου οι συμμορίες μεταναστών είναι γνωστές ως εγκληματικές οικογένειες , οι αρχές αναμένουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα για δεκαετίες.


ΠΗΓΗ = www.bankingnews.gr

15 Απριλίου 2020

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΤΟ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ, ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ΚΑΛΑ;;


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

ΤΟ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΜΕ, ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ ΚΑΛΑ;;


20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

-----

Ο γνωστός φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy προβαίνει σε καίριες επισημάνσεις επί της Επιδημίας σε άρθρον του, που έχομε ήδη αναρτήσει. Ιδέ Ελληνικά: https://www.protothema.gr/world/article/995919/koronoios-o-gallos-filosofos-bernar-anri-levi-kalei-tous-arhigous-kraton-na-didahthoun-apo-to-parelthon/? Το πρωτότυπον εδώ:  Actualité Débats Les éditorialistes du Point : Le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy : «Le monde a effacé les pandémies destructrices de 1957 et 1968. Faut-il se réjouir ou s’inquiéter de l’État sanitaire que nous construisons aujourd’hui ?», Publié le 09/04/2020 à 10:00 | Le Point
-----


Αρχικώς ο Bernard-Henri Lévy συγκρίνει την νυν Επιδημία με δύο άλλες του προσφάτου παρελθόντος:
 

«Δύο πανδημίες, το 1957 και το 1968, συγκρίσιμες στο μέγεθος τουλάχιστον με τον Covid-19 έχουν διαγραφεί από τη μνήμη. Και τώρα επανέρχονται στο προσκήνιο. Τι μαθήματα μπορεί να αντλήσει κανείς;
»Καλοκαίρι 1968. Ένας άγνωστος ιός πλήττει τον πλανήτη. Ξεκίνησε από την Κίνα για να προκαλέσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θανάτους, εκ των οποίων 50.000 στις ΗΠΑ και τουλάχιστον 30.000 στη Γαλλία. Από τον ιό θα μολυνθεί κι ένας αρχηγός κράτους, ο Βίλι Μπραντ. Με έλλειψη προστατευτικών μασκών, σιδηροδρομικοί υπάλληλοι σταματούν να εργάζονται. Εμβολιασμοί γίνονταν εντατικά στα «πεζοδρόμια», αφηγούνται γιατροί, που ζουν μέχρι σήμερα. Τα θύματα πέθαιναν με "κυανωμένα χείλη" από πνευμονική αιμορραγία ή ασφυξία. Και το κακό εξαπλωνόταν τόσο γρήγορα που δεν υπήρχε χρόνος για να απομακρυνθούν οι σοροί που στοιβάζονταν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ας είναι ειλικρινείς όσοι είχαν βιώσει αυτήν την πανδημία: Με εξαίρεση τους νοσηλευτές, δεν έχουν κρατήσει καμία ανάμνηση απ' αυτή. Και οι νεότεροι που είναι τρελαμένοι με τον κορωνοϊό, να σκεφτούν ότι ουδεμία αναφορά γίνεται στα κανάλια για την πανδημία που είχε βαφτιστεί "γρίπη του Χονγκ Κόνγκ". Κι οι αρχειοθέτες ας το ελέγξουν: ο Τύπος της εποχής μιλούσε επί 18 μήνες γι’ αυτό το θέμα, αλλά χωρίς να θίξει το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων και χωρίς να φανταστεί κανείς να παγώσει την καθημερινότητα.
»1957-1958. Άλλη ανάμνηση. Η επιδημία, που εκείνη τη φορά είχε βαπτιστεί ως «ασιατική γρίπη», ξεκίνησε από τις επαρχίες Γκουϊζού και Γιουνάν, δηλαδή πάλι από την Κίνα. Πέρασε από το Ιράν, την Ιταλία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ. Και δεν χρειάστηκε πάνω από έξι μήνες για να κάνει το γύρο του πλανήτη. Δύο εκατομμύρια νεκροί συνολικά, κυρίως διαβητικοί και καρδιοπαθείς, 100.000 στις ΗΠΑ, από 25.000 έως 100.000 στη Γαλλία. Σκηνές τρόμου σε ελλιπώς εξοπλισμένα νοσοκομεία. Όμως, παρά τη φρίκη, παρά το πένθος, παρά τη συζήτηση στο Συμβούλιο του Παρισιού, όπου σχεδίαζαν, χωρίς τελικά να καταλήξουν, στο κλείσιμο ορισμένων σχολείων, δεν ελήφθησαν ούτε τότε περιοριστικά μέτρα. Το θέμα απασχολούσε τις εφημερίδες, χωρίς να επισκιάζει όμως τον πόλεμο της Αλγερίας, ούτε την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης ούτε την επιστροφή του Ντε Γκολ στην εξουσία. Και ένα πολύ περίεργο φαινόμενο μ' αυτή την πανδημία ήταν ότι και αυτή διαγράφηκε από τη μνήμη μας.
»Αυτά τα δύο προηγούμενα, με την ανησυχητική ομοιότητα με την παρούσα κατάσταση, μας υπενθυμίζουν κάτι προφανές: το θέαμα κυριαρχεί. Κι ένα γεγονός δεν είναι "ιστορικό", δεν "αλλάζει τον κόσμο" και δεν διαχωρίζει το "πριν" από το "μετά" παρά μόνον στο βαθμό που θα το αποφασίσουν τα ΜΜΕ.»
------
Αυτό λοιπόν που διαχωρίζει την νυν Επιδημία από τις άλλες και ενσπείρει τον τρόμο και τον πανικό και δικαιολογεί κάθε είδους ολοκληρωτικά ή τυραννικά μέτρα είναι η ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ως τονίζει ο ο Bernard-Henri Lévy:

«Θα πρέπει να ξανασκεφτούν οι ιθύνοντες των ΜΜΕ τη σκηνοθεσία, που προκαλεί άσκοπα άγχος, ενός παγκόσμιου και ημερήσιου απολογισμού νεκρών, στον οποίο ουδέποτε έχουμε υποβληθεί επί παραδείγματι αναφορικά με τα θύματα του καρκίνου.»

Φαίνεται να είναι σκόπιμος η σκηνοθεσία τρόμου, π.χ. εδώ στην Ελλάδα, αρχίζει ο υπεύθυνος κ. Τσιόδρας την καθημερινήν ενημέρωσιν των πολιτών στις 6 το απόγευμα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία και ούτω π.χ. οι ακροατές μαθαίνουν ότι σε όλην την υφήλιο είχαμε έως τώρα 127.145 θανάτους και τρομάζουν ενώ στο τέλος θα μάθουν ότι στην Ελλάδα υπήρξε σήμερα ένας θάνατος, μιάς γυναικός 96 ετών!

Ο  Bernard-Henri Lévy καταλήγει εις δύο συμπεράσματα:

«Το πρώτο είναι ότι ο πλανήτης έχει προοδεύσει. Θεωρεί ανυπόφορες τις εκατόμβες θυμάτων, που εμφανίστηκαν χθες στη φυσική τάξη πραγμάτων. Η ανησυχία για τη Δημόσια Υγεία έχει γίνει κυρίαρχη αποστολή για τα κράτη στον ίδιο βαθμό με την ασφάλεια ή τα ζητήματα ειρήνης και πολέμου μεταξύ εθνών. Κινητοποιούνται τεράστιοι πόροι, όπως και στην περίπτωση του AIDS – το οποίο παρεμπιπτόντως προκάλεσε συνολικά 25 εκατομμύρια θανάτους – για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων. Κι η ανθρωπότητα, ως ένας άνθρωπος, προτάσσει την ζωή από την οικονομία. Αυτό είναι θαυμάσιο.»

Πιστεύουμε ότι αυτό το συμπέρασμα είναι ΛΑΘΟΣ, διότι εδώ δεν εξοδεύθησαν μόνον χρήματα, αλλά το υποχρεωτικόν lockdown (πρακτικώς το κλείσιμο όχι μόνον των καταστημάτων λιανικής αλλά ολοκλήρου της οικονομίας διότι όταν κλείνει ένα κατάστημα υποχρεωτικώς κλείνει και το εργαστήριον ή η βιοτεχνία που τό τροφοδοτεί, ούτως π.χ. κλείνοντας τα κοσμηματοπωλεία, έκλεισαν αυτοβούλως στην Αθήνα και τα εργαστήρια χρυσοχοΐας) προεκλήθη μία ολοκληρωτική κατάρρευσις της οικονομίας!
Το "καλό σενάριο" του ΔΝΤ κατά την προχθεσινή ανακοίνωσή του προβλέπει ύφεση διά την Ελλάδα 10%! Ιδέ, https://www.protothema.gr/economy/article/996176/ufesi-katapinei-20-40-dis-kai-ton-tourismo-exodos-stis-agores-me-7etes-omologo/? :
«Την στιγμή που ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δηλώνει πως τις προσεχείς ώρες η χώρα μας θα επιχειρήσει να βγει ξανά στις αγορές με 7ετές ομόλογο (γύρω στα 2 δισ. ενδεχομένως), μόνον για την Ελλάδα το ΔΝΤ ανακοινώνει διψήφια ποσοστά ύφεσης. Αντιθέτως οι προβλέψεις για την Παγκόσμια Οικονομία και σε χώρες που μετράνε δεκάδες χιλιάδων νεκρών, δείχνουν ύφεση μόλις 8% στην Ισπανία ή 9,1% στην Ιταλία και 6%-7,5% σε Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Αγγλία!»

Δηλαδή, τί έγινε;; «Προτάσσουμε την ζωή από την οικονομία»! Ποιά ζωή όμως;; Των «ευπαθών ομάδων», των υπερηλίκων, του αιωνοβίου των 101 ετών και της γυναικός των 96 ετών! Τούς χαρίζουμε μερικές ημέρες ζωής ακόμη μέσα στην ΜΕΘ ενώ συγχρόνως καταρρέει και η οικονομία και η κοινωνία π.χ. το ΔΝΤ προβλέπει «6 μονάδες μεγαλύτερη ανεργία (22,3% έναντι 16,4% τον Ιανουάριο) ή περίπου 235.000 περισσότερους άνεργους στη χώρα!» Εστιάσαμε στην προστασία των «ευπαθών ομάδων», κύριον  μέλημα των αρμοδίων τούτες ακριβώς τις ημέρες είναι η προστασία των Οίκων ευγηρίας και των συνοικιών των Ρομά! Όμως οι «ευπαθείς ομάδες» λέγονται ούτω διότι παράγουν μηδέν! Δέν συνεισφέρουν ούτε στην οικονομία, ούτε στην εργασία! Οπότε, ούτως ή άλλως η προσπάθειά μας να σώσουμε τις «ευπαθείς ομάδες» αποδεικνύεται λίαν ΒΡΑΧΥΒΙΟΣ διότι και οι Οίκοι Ευγηρίας και τα επιδόματα προς τους Ρομά και λοιπούς απαιτούν ακμαίαν οικονομίαν, όμως τώρα υπό τα ερείπια τα κοινωνικο-οικονομικά αλλά και τα κυριολεκτικά της υπό κατάρρευσιν χώρας θα ταφούν πρώτες οι «ευπαθείς ομάδες»! 

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
Ο Πρωθυπουργός είπε προ ημερών: «Με ενδιαφέρει να μην χάσω ανθρώπους, δεν με ενδιαφέρουν τα δισεκατομμύρια, θα τά ξαναφτιάξω!» Και αυτό αναφέρεται προς τιμήν του!!
Τί σημαίνει, «να χάσω ανθρώπους»;;
Ο κ. Μητσοτάκης ΔΕΝ βασιλεύει επί αθανάτων, αλλ' επί θνητών!! Ήδη με την γρίππη έχασε 99 ανθρώπους και "δεν έγινε και τίποτα"! Οι βεβαρημένοι, οι 90χρονοι, φυσιολογικά ούτως ή άλλως θα χαθούν, ΔΕΝ θα μείνουν κορακοζώητοι!! Θα αποβιώσουν και κάποιοι νέοι, μάλιστα, αυτά συμβαίνουν σε κάθε κοινωνική αναταραχή, αλλά και καθημερινώς π.χ. στις σούζες στην παραλιακή!!
Τί σημαίνει, «δεν με ενδιαφέρουν τα δισεκατομμύρια»;;
Ο κ. Μητσοτάκης υπελόγισε ότι αν χαθούν δισεκατομμύρια από την οικονομία, τότε θα ξηλωθή ο κοινωνικός ιστός;; Υπελόγισε, πόσες ζωές θα καταστραφούν;; Πόσοι θα αυτοκτονήσουν;; Πόσοι θα γίνουν ζητιάνοι;; Πόσοι θα καταλήξουν στον υπόκοσμο;; Ναυάγια της ζωής, άστεγοι στους δρόμους;; ΔΕΝ έχουν όλοι χρήματα τακτοποιημένα στην Ελβετία!!!
Είπε ο κ. Μητσοτάκης «τα δισεκατομμύρια θα τα ξαναφτιάξουμε»!
Όμως, ΔΕΝ έκανε τον κόπο να μάς ειπή το σχέδιό του, τίνι τρόπω θα ξαναφτιάξουμε τα δισεκατομμύρια;; Η πτώχευσις του μνημονίου τσάκισε τις συντάξεις κι ο κ. Μητσοτάκης ΔΕΝ έχει σχέδιο να επανέλθουν οι συντάξεις στα σωστά τους, αντιθέτως τώρα μάς είπε ότι λόγω της Επιδημίας ΔΕΝ θα ελαττώση έστω κατ' ελάχιστον τον ΕΝΦΙΑ!! Επομένως πώς και πότε θα  ξαναφτιάξουμε τα δισεκατομμύρια;; Πώς θα μπαλώσουμε τον κοινωνικό ιστό;;  Φοβούμαι ότι αυτοί οι λόγοι είναι ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΙ και δημαγωγικές κορώνες που απάδουν σε τούτη εδώ την δεινή κατάστασι!!!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ: Κι όλα αυτά γιά να μην χαθούν όσοι αποβιώνουν φυσικά σε μία Επιδημία!!!! Θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός ΔΕΝ έχει σοβαρευθή αλλά εκτοξεύει δημαγωγικά πυροτεχνήματα, όπως συνήθιζαν οι παλαιοπολιτικοί, όμως στις παλαιές καλές εποχές!!!    
----

ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΜΕ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΤΟΥ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»;;
Βεβαίως, ένα τοιούτον οριζόντιον σύστημα διά να λειτουργήση απαιτεί πακτωλούς πόρων, τόσους που είναι ικανοί να πτωχεύσουν ολόκληρον το κράτος!!
----

Το δεύτερον συμπέρασμα του Bernard-Henri Lévy είναι το εξής:

«Αλλά, από την άλλη πλευρά, το παρατραβάμε λίγο με το θέμα της "άνευ προηγουμένου πανδημίας". Δεν ισχύει αυτό που μας λένε, ότι μ' αυτόν τον Covid-19 αντιμετωπίζουμε "την χειρότερη υγειονομική καταστροφή εδώ και έναν αιώνα". Εκτός κι αν υπάρξει κάποια επιτάχυνση στην εξάπλωσή της επιδημίας, που δεν αναμένουν προς το παρόν οι ειδικοί, απέχουμε πολύ ακόμη από τα νούμερα του 1958 και του 1968. Και το άλλο συμπέρασμα είναι – κι αυτή η παρατήρηση είναι λιγότερο ευχάριστη – ότι υπάρχει κάποια υπεραντίδραση και πανικός στην σημερινή μας συμπεριφορά.
»Σχετίζεται λοιπόν μ’ αυτό; Είναι η έμμονη ιδέα η αναπόφευκτη άλλη όψη του νομίσματος της προόδου; Ή είναι ακόμη δυνατόν να έχουμε τη μία (τη νέα ιδέα, όχι μόνον στην Ευρώπη, αλλά και στις πιο φτωχές ηπείρους ότι τίποτε δεν είναι υπέρτερο μιας ζωής) χωρίς κατ’ ανάγκη να ενδίδουμε στην άλλη (μια ανθρωπότητα τρομοκρατημένη, η οποία με το ρυθμό που προχωρά η μόλυνση των απόψεων, θα αποδεχθεί μια μέρα ως προφανές το κλείσιμο των συνόρων, την δυσπιστία έναντι των άλλων ή την ψηφιακή "ιχνηλάτηση";
«Θα πρέπει όλοι μαζί να αναρωτηθούμε αν η δίκαιη μάχη κατά της επιδημίας απαιτεί πραγματικά το μπλακ-άουτ στα μυαλά μας για την επιστροφή του ISIS στη Μέση Ανατολή, την πρόοδο της ρωσικής και κινεζικής αυτοκρατορίας ή την ολέθρια αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
»Είναι βασικό, χωρίς να αμφισβητούμε τις θυσίες των νοσηλευτών μας και του υπόλοιπου προσωπικού των νοσοκομείων, να βάλουμε στην ατζέντα των μελλοντικών μας συζητήσεων το θέμα ποια προνόμια, αλλά και ποια δικαιώματα και ελευθερίες είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε στον βωμό του ονείρου μας για ένα υγειονομικό Κράτος, που θα μας θεραπεύει απ’ όλα μέχρι τον θάνατο.
»Κι έπειτα, αν αληθεύει ότι το να κυβερνάς δεν σημαίνει μόνον να προβλέπεις, αλλά και να επιλέγεις, δεν θα ήταν ανώφελο, τελικά, οι ιθύνοντες στα κέντρα αποφάσεων να έχουν το θάρρος να πουν ποιο θα είναι το κόστος της διακοπής της παραγωγής, αν γενικευθεί, όσον αφορά την καταστροφή του πλούτου με τη συνεπαγόμενη μαζική ανεργία, την εξαθλίωση, τα δεινά για την κοινωνία, τις ανθρώπινες ζωές.
»Είναι ερωτήματα δύσκολα. Και υπό πολλές απόψεις, τρομερά. Αλλά, είναι εκείνα που οφείλει να θέσει μια υπεύθυνη και άξια του ονόματός της δημοκρατία, εκτός κι αν ενδώσει στη μέθη του πολέμου κατά του ιού με τις αμέτρητες παράπλευρες απώλειες».
------
Ας κρατήσουμε σημειώνοντάς το αυτό τό σημαντικό: «Είναι βασικό να βάλουμε στην ατζέντα των μελλοντικών μας συζητήσεων το θέμα ποια προνόμια, αλλά και ποια δικαιώματα και ελευθερίες είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε στον βωμό του ονείρου μας για ένα υγειονομικό Κράτος, που θα μας θεραπεύει απ’ όλα μέχρι τον θάνατο.»

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ
Είναι οπωσδήποτε αλήθεια ότι και η στάσις των ΜΜΕ και οι δηλώσεις των αρμοδίων έφεραν σκοπίμως «την υπεραντίδραση και τον πανικό»! Οι σελίδες των εφημερίδων κατειλημμένες πλήρως από τις ειδήσεις, τις ιστορίες, τις υποθέσεις και τα σχόλια επί της Επιδημίας γέρνουν «πραγματικά το μπλακ-άουτ στα μυαλά μας» για όλα τα άλλα αξιόλογα ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν και τους πολίτες και την κυβέρνησιν!


ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ:
ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ: Εγράψαμε:
13 Μαρτίου 2020: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟΝ ΤΟΥ!!!!
Το ότι η Ιταλία ευρίσκεται εις κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης, με 180 νεκρούς ημερησίως και δεν λειτουργεί τίποτε απολύτως, ακόμη και τσιγάρα αγοράζεις αν βρης κάπου αυτόματο μηχάνημα, ΔΕΝ αποτελεί φυσικά λόγον διά να ανασταλή έστω επ' ολίγον χρόνον το πρόγραμμα της λαθρομεταναστεύσεως: να γεμίση ώσπου να σκάση η Ιταλία από Υποσαχαρίους!! Τα βαπόρια των ΜΚΟ ακολουθούν κανονικώτατα τα δρομολόγιά τους!!! ΟΧΙ, και να αλλάξη το σχέδιον του εποικισμού ο Κορωνοϊός!!! Πολύ τού πέφτει!!!!
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/tornano-i-barconi-lampedusa-26-migranti-sbarcati-sullisola-1840045.html
-----


Αυτή δε η «υπεραντίδραση και ο πανικός» φέρνει την απόλυτον καταστολήν και τον πλήρη ολοκληρωτισμόν! Μία καταστολή και έναν ολοκληρωτισμόν που ήτο αδύνατον να τον φαντασθούμε πριν μερικές ημέρες!! Κάθε περιοριστικόν μέτρον σε κάθε κοινωνία γίνεται δεκτόν με αντιδράσεις μικρές ή μεγάλες ή και με εξεγέρσεις! Όμως εδώ στον υγειονομικόν περιορισμόν ουδείς λέγει κιχ!

Η ΑΚΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Εφηρμόσθη το ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ μέτρον της απαγορεύσεως της κυκλοφορίας των πολιτών και του υποχρεωτικού «περιορισμού κατ' οίκον» ολοκλήρου του πληθυσμού!! Τοιαύτης αυστηρότητος μέτρον -να κυκλοφορή μόνον με έγγραφα ένας άνθρωπος- ΔΕΝ έχει εφαρμοσθή ουδέποτε άλλοτε στο παρελθόν, ουδέποτε εις ανωμάλους περιστάσεις, υπήρξε μέτρον απαγορεύσεως της κυκλοφορίας των πολιτών! Κατά την Κατοχήν, οι αρχές Κατοχής επέτρεπον την ελευθέραν κυκλοφορίαν στην Αθήνα, ελειτούργουν κανονικώς τα πάντα, από τις συγκοινωνίες έως τα Πανεπιστήμια και τα καφωδεία και ουδείς ηλέγχετο! Ούτε ο θρυλικός εκείνος καρβουνιάρης που καθημερινώς μετέφερε υπό τα κάρβουνα τους Αγγλικούς σάκκους με τον οπλισμόν διά τους δολοφόνους της ΟΠΛΑ. Τα ΜΜΕ και οι αρθρογράφοι τους παρασιωπούν ότι ούτως έχομε ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΝ απάντων των θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων! Σημειώσατε δε ότι όλα αυτά συμβαίνουν παρανόμως με απλές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και όχι με κήρυξιν Καταστάσεως Εκτάκτου Ανάγκης ως θα ήτο το νόμιμον!
ΔΙΑΒΑΖΟΜΕ σε κείμενον νομομαθούς (https://www.protothema.gr/blogs/haralabos-anthopoulos/article/990611/pandimia-kai-dikaiomata/):
«Μπροστά στον κίνδυνο μιας κοινωνικής καταστροφής, με εκατόμβες νεκρών δικαιολογείται η λήψη προληπτικών μέτρων, ακόμη και όταν αυτά οδηγούν στην πράξη σε αναστολή βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα τα μέτρα αυτά ελήφθησαν με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχόμενου (άρθρο 77 του Ιταλικού Συντάγματος, άρθρο 44 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος) έστω και αν τυπικά δεν επιτρέπεται η θέσπιση με τις πράξεις αυτές κανόνων που συνεπάγονται την αναστολή της ισχύος ορισμένων συνταγματικών διατάξεων. Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτες συνταγματικές ερμηνείες.»
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, επακολουθεί φυσικῷ τῷ λόγῳ, η δικαιολογημένη ερώτησις:
Σε Ιταλία και Ελλάδα επαναλαμβάνουν συνεχώς όλοι: «Έχουμε πόλεμο», «Ζούμε Κατασταση Πολιορκίας»! Ιδέ π.χ. τον πηχιαίο τίτλο στο πρωτοσέλιδον του ΒΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΤΙ η Κυβέρνησις ΔΕΝ έγραψε σε ένα χαρτί: «Έχουμε Κατασταση Πολιορκίας» και ΔΕΝ το έστειλε με έναν κλητήρα να το υπογράψη η κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ώστε να κηρυχθή νομοτύπως η Κατάστασις Πολιορκίας και όλα τα μέτρα πλέον να είναι νόμιμα, καθώς ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η θέσπιση με την πράξη αυτή κανόνων που συνεπάγονται την αναστολή της ισχύος ορισμένων συνταγματικών διατάξεων;; Οπότε ΔΕΝ θα απητούντο πλέον  έκτακτες συνταγματικές ερμηνείες;;; ΔΙΑΤΙ το ίδιο συνέβη και στην Ιταλία;;
Η λογική απάντησις είναι μία και μόνον: 
Είναι μία βασική περίπτωσις δημιουργίας στον πληθυσμό ενός «εξηρτημένου αντανακλαστικού». Εθίζεται στην καταπάτησιν του Συντάγματος και θεωρεί πλέον αυτονόητον να περιστέλλωνται άπαντα τα Ατομικά Δικαιώματα - άπαντα κυριολεκτικώς - απλώς διά διαταγών που εκφέρει από το εκράν της τηλεοράσεως ένας Υφυπουργός!! Άλλοτε αναζητούσαμε τον «λοχία», τώρα βρήκαμε τον Υφυπουργό!!!
-----
Στον υγειονομικόν περιορισμόν ουδείς λέγει κιχ, διότι όποιος τον παραβιάζει «ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», είναι εχθρός της κοινωνίας και των γειτόνων του! Μεσόκοπες κυρίες κάθονται στα μπαλκόνια τους κι όταν ιδούν κάτι ύποπτον τηλεφωνούν στην Αστυνομία διότι αλλοιώς «ΘΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ»! Απλές πράξεις μεταμορφώνονται αιφνιδίως σε θανάσιμα αμαρτήματα π.χ. θέμα των χθεσινών πρωτοσέλιδων ότι «ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ» περιπατούσαν το απόγευμα στην παραλία του Φαλήρου! Οι αρχές, οι Αστυνόμοι εκινητοποιήθησαν διότι με την εγκληματική πράξι τους αυτή «ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ»! Ο πολίτης μαθαίνει και συνηθίζει και οι πλέον στοιχειώδεις πράξεις του να ελέγχονται από την Αστυνομίαν! Διά παράδειγμα, την 7η Απριλίου 2020 ένας Αστυνόμος εσταμάτησε μία κυρία εδώ στο Σύνταγμα και τής έκοψε το πρόστιμο των 150 ευρώ διότι έγραψε στο SMS μετακινήσεώς της ότι μεταβαίνει σε ένα σουπερμάρκετ το οποίον απείχε από την οικίαν της περισσότερον από άλλο που ευρίσκετο πλησιέστερα!! Όλοι τό ευρήκαμε λογικόν! Το μπλόκο και ο έλεγχος γίνονται πλέον εξηρτημένα αντανακλαστικά, φυσιολογικόν συστατικόν του βίου!! 

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Είπε ο κομμουνιστής τύραννος της Λευκορωσσίας Λουκασένκο για την Επιδημία: «Πρώτον, είναι αυτός ο κορωνοϊός, ένα ανθρωπογενές φαινόμενο [δηλ. είναι τεχνητός ιός]; Δεν γνωρίζω ακόμα την απάντηση, αλλά έχω τις υποψίες μου. Δεύτερον, είναι πολιτικοί και άλλοι που χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση για δικούς τους σκοπούς; Εσείς και εγώ γνωρίζουμε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Βλέπετε ήδη πώς χρησιμοποιείται σήμερα. . . Δεν νομίζετε ότι οι ισχυρές δυνάμεις του κόσμου θα ήθελαν να εμπεδώσουν την εξουσία τους, μέσω αυτής της αποκαλούμενης “κορονωψύχωσης” ;»
ΠΡΑΓΜΑΤΙ,
Αυτό που βλέπομε είναι να εξελίσσεται είναι πράγματι μία Psy-Op, μία ψυχολογική επιχείρησις δημιουργίας στον πληθυσμόν «εξηρτημένων αντανακλαστικών». Γνωστά τα εξηρτημένα αντανακλαστικά που πρώτος τα εμελέτησε ο Ρώσσος Ιβάν Παυλώφ, είναι γνωστόν το πείραμα όπου ο σκύλος μαθαίνει ότι πατώντας ένα κόκκινο κουμπί ανοίγει μία θυρίδα κι εμφανίζεται ένα πιάτο φαγητό! Ο Παυλώφ ήτο κομμουνιστής και κατά την ανώμαλον περίοδον παρότι προσεκλήθη να εγκατασταθή στην Σουηδίαν, παρέμεινε στην Ρωσσίαν, έγραψε δε και ένα απόρρητον βιβλίον περί της διακυβερνήσεως των ανθρώπων διά της δημιουργίας εξηρτημένων αντανακλαστικών, παρέμεινε δε στο Κρεμλίνον επί τρίμηνον διδάσκων τον Λένιν την εν λόγω μέθοδον!
-----
Το Δικαίωμα του λόγου και της εκφοράς γνώμης καταλύεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΣ διά της εφευρέσεως της εννοίας των Fake News! Η γνώμη σας πρέπει να είναι αυτή που προβάλλει η κυβέρνησις και τα μεγάλα ΜΜΕ, άλλως τιμωρείσθε ποικιλοτρόπως!! Παραδείγματα: Ο ιατρός κ. Φαίδων Βόβολης με μία ανάρτησή του στο facebook εξέφρασε μιά άλλη γνώμη για την αξιολόγηση της Επιδημίας, το facebook την ελογόκρινε, την κατέβασε και ο Ιατρικός Σύλλογος τον εκάλεσε εις απολογίαν, διότι με την έκφρασιν μιάς άλλης επιστημονικής γνώμης κινδυνεύει ολόκληρον το κυβερνητικόν σχέδιον αντιμετωπίσεως της Επιδημίας!! Στα social media η λογοκρισία έχει φθάσει σε όρια γελοία, π.χ. το facebook εκάλυψε με μαύρη οθόνη ως απαράδεκτα Fake News, την διόλου πολιτικήν ή θίγουσαν την τιμήν και την υπόληψιν κάποιου ατόμου ή ευπαθούς ομάδος, είδησιν η οποία έλεγε ότι στην Βενετία, τώρα που δεν μπαίνουν τα μεγάλα βαπόρια στην λιμνοθάλασσα, βλέπομε στα κανάλια πάπιες και δελφίνια!! ΔΕΝ έχω δικαίωμα να λέγω, αληθώς ή ψευδώς, ότι είδα πάπιες στα κανάλια!! Διά να ομιλώ πρέπει να έχω στην τσέπη την νέαν Αγίαν Γραφήν, την New York Times!!!
-----
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ:
Στην Σουηδία που λειτουργεί στοιχειωδώς ο σεβασμός προς τον πολίτη λέγει το κράτος: Εγώ σού δίδω συμβουλές, εσύ αποφασίζεις! Εδώ στην Ελλάδα, πέσαμε με τα μούτρα στον Ολοκληρωτισμό: Θα απαγορευθή η κυκλοφορία των ηλικιωμένων «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥΣ»! Ο Υφυπουργός κ. Χαρδαλιάς θα μού αφαιρέσει άπαντα τα Ανθρώπινα Δικαιώματά μου «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΟΥ»! Αν το πράγμα δεν ήτο εξοργιστικόν θα ήτο μία τέλεια μπουφονερία, μία φαρσοκωμωδία! Επίδοξοι τύραννοι που βυθίζονται στο γελοίον!!
-----
ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΔΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΔΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ!!!

1) Μέγα μέρος των επιστημονικών θεωριών διόλου ΔΕΝ πληρούν τους επιστημονικούς κανόνες αλλ' είναι απλώς ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ προκατασκευασμένες ιδέες τις περισσότερες φορές απλές εκλογικεύσεις παλαιών δεισιδαιμονιών! Διά παράδειγμα, όταν στην Γαλλία σαφώς παρετηρήθη πτώσις μετεωριτών, η Ακαδημία, παρακάμπτουσα πλήρως την εμπειρικήν παρατήρησιν, απεφάνθη ότι «ΔΕΝ πέφτουν πέτρες από τον ουρανό!» Σήμερον, παραδεχόμεθα ότι «Βεβαίως πέφτουν πέτρες από τον ουρανό!», όμως ακλόνητο μένει το ταμπού, παρά τις περί του αντιθέτου αποδείξεις, ότι «ΔΕΝ πέφτουν μικρόβια από τον ουρανό!» διότι βλέπετε θίγει την Χριστιανικήν συνείδησιν των επιστημόνων!!
2) Η ιδία η εμπειρική παρατήρησις πλειστάκις μάς παραπλανά. Δείτε διά παράδειγμα τις σημερινές αλληλοσυγκρουόμενες παρατηρήσεις επί της Επιδημίας. Ως τονίζει ο Ιπποκράτης «η πείρα σφαλερή»!
3) Ούτε στην μέσην εκπαίδευσιν, ούτε στις διάφορες πανεπιστημιακές σχολές και δη στην Ιατρικήν, διδάσκεται η Λογική, η τέχνη του συλλογισμού. Οι επιστήμονες κάμνουν συλλογισμούς και εργασίες με τρόπον πρωτόγονον π.χ. είναι συχνές οι επιστημονικές εργασίες που εξάγουν στατιστικά αποτελέσματα από 20 περιστατικά!  Τό είχε παρατηρήσει και τό είχε υπογραμμίσει ο Ιπποκράτης: «η κρίσις χαλεπή»!
4) Τα μέτρα που λαμβάνονται διά την επιδημία, ως το «Μένουμε στο σπίτι», στερούνται επιστημονικής θεμελιώσεως διά πολλούς λόγους εκ των οποίων είναι ότι ΔΕΝ πληρούν «το κριτήριον της «διαψευσιμότητος»! Διά παράδειγμα, η θεωρία «Μένουμε στο σπίτι», ούτε προσδιορίζει επακριβώς ποιά είναι η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα φανούν τα αποτελέσματα, ούτε πόσοι ακριβώς πρέπει να μείνουν σπίτι για να αποδώση αποτελέσματα, τουτέστιν η θεωρία δεν περιέχει τα στοιχεία που θα την έκαναν δυνητικά διαψεύσιμη. Επίσης, ούτε εξασφαλίζει ότι τα τυχόν αποτελέσματα οφείλονται στο «Μένουμε στο σπίτι», ως ελέχθη: Οι οπαδοί αυτής της λύσης συνήθως καταφεύγουν στο παράδειγμα της Κίνας που εφαρμόζοντας δρακόντια μέτρα καραντίνας υποτίθεται οτι συγκράτησε την μετάδοση του ιού. Ομως πώς γνωρίζομε οτι ο τερματισμός της μετάδοσης του ιού ηταν το αποτέλεσμα των δρακοντίων μέτρων και οχι η φυσική πορεία του ιού που εκανε τον κύκλο του; Ο γνωστός επιστήμων Hugo Lopez Gatell, ΓΓ του Υπουργείου Υγείας του Μεξικού, παρετήρησε ότι ο ιος στην φάση της εντάσεως διαρκεί πάνω-κάτω 12 εβδομάδες και η υποχώρηση του ιού στην Κινα αρχισε οπως ακριβώς προβλεπόταν μετα απο 6 εβδομάδες. «Στην Κίνα ο ιος εφτασε στο ζενιθ του στις 6 εβδομάδες και μετά αρχισε να μειώνεται οχι κατ' ανάγκην λόγω των μέτρων συγκράτησης που ειχαν ληφθή»! Η καλυτέρα δικαιολογία διά το «Μένουμε στο σπίτι» που έχομε ακούσει είναι ότι «αυτό εγίνετο πατροπαραδότως διά την αντιμετώπισιν των επιδημιών»!
5) Γενικώς, η Ιατρική σήμερον ΔΕΝ αντιμετωπίζει τα ζητήματα υγείας με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς και το συμφέρον της κοινωνίας! Αντιθέτως έχει ιδέες παραληρητικές προερχόμενες από την επικρατούσα τώρα, στην εποχήν της Νεωτερικότητος, θρησκείαν του Αφελούς Υλισμού, και από την επικρατούσαν ιδεολογίαν της «συναισθηματικής φλυαρίας»! Διά παράδειγμα, εξαντλούνται τα επιστημονικά μέσα, προς βλάβην του ασθενούς και της κοινωνίας, είς περιπτώσεις όπου αυτά στερούνται νοήματος ως εις την περίπτωσιν υπερηλίκων εις προθανάτιον κατάστασιν με κατάρρευσιν όλων των συστημάτων, στους οποίους γίνεται τραχειοτομία και εισαγωγή στην ΜΕΘ διά να εξασφαλισθή ζωή μιάς εβδομάδος! Οι σημερινοί δε ιατροί έχουν εξασκηθή να το βλέπουν αυτό λογικόν!
6) Ως τονίζει ο Ιπποκράτης ο ιατρός οφείλει να λαμβάνει υπ' όψιν του «τα έξωθεν», τουτέστιν την εκτός της περιμέτρου του νοσοκομείου κατάστασιν! Όμως κανών διά τον σημερινόν ιατρόν είναι να αδιαφορή διά  «τα έξωθεν»! Παράδειγμα, στην σημερινήν Επιδημίαν ρητορεύουν οι αρμόδιοι ιατροί υποστηρίζοντες ότι με το Α και Β περιοριστικόν μέτρον, θα σωθούν τόσοι ευπαθείς με υποκείμενα νοσήματα και τόσοι υπερήλικες των 90 ετών, παρορώντες ότι τα περιοριστικά μέτρα αυτά προκαλούν ανήκεστον βλάβην στην οικονομίαν και κοινωνικήν έκρηξιν και διάλυσιν με αποτέλεσμα την πλήρη αποξήλωσιν ολοκλήρου του ιστού της πολιτείας!
-------

ΔΙΑΤΙ όλες αυτές οι μεθοδεύσεις;; Μία περίπτωσις δικαιολογήσεώς των:

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΩΔΕΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ!

 

Απίστευτα πράγματα γίνονται γνωστά και τερατώδεις φήμες κυκλοφορούν αναφέροντας ότι οι ελίτ του καπιταλισμού και της τοκογλυφίας επιδιώκουν να κερδίσουν όλο το χρήμα της υφηλίου κερδοσκοπώντας επί της ανθρωπίνης δυστυχίας. Τα θέματα επί της υποθέσεως είναι δύο:
1) Ο καθηγητής Didier Raoult, στην Μασσαλία, από τους πλέον ειδικούς στις λοιμώδεις νόσους, ανεκάλυψε ότι ο κορωνοϊός θεραπεύεται με την Χλωροκίνη, γνωστό φάρμακο που κυκλοφορεί από δεκαετίες και το έχουν λάβει εκατομμύρια άνθρωποι διά την θεραπεία της ελονοσίας! Η Χλωροκίνη έχει δύο μειονεκτήματα για τους κερδοσκόπους της υγείας: είναι πολύ φθηνό φάρμακο και χωρίς πατέντα, επομένως οικονομικό κέρδος μηδέν! Αμέσως άρχισε ένας πόλεμος κατά της Χλωροκίνης με διαφόρων ειδών διαστρεβλώσεις, σοφιστείες και παρασιωπήσεις! Αυτόν τον πόλεμο τον βλέπομε και στην Ελλάδα! Οι μεγαλοβιομηχανίες προωθούν την έρευνα επί ενός φαρμάκου που λέγουν ότι αναστέλλει κάποιο ένζυμο απαραίτητον διά τον πολλαπλασιασμό του ιού. Το φάρμακο αυτό θα διατίθεται σε αστρονομική τιμή, ωσάν τα φάρμακα του AIDS! Η ύπαρξίς του θα επιφέρει κέρδη τρισεκατομμυρίων στις μεγαλοβιομηχανίες ενώ συγχρόνως θα πτωχεύση πολλές χώρες και θα τις δέσει πισθάγκωνα στο έλεος των διεθνών τοκογλύφων!
Ιδέ ένα ελληνικό κείμενο:  https://kourdistoportocali.com/news-desk/poioi-sampotaroyn-ton-apotelesmatiko-syndyasmo-chlorokinis-azythromykinis/
2) Ο Robert F. Kennedy Jr, επικεφαλής του Children’s Health Defense, της γνωστής οικογενείας των Kennedy, κατήγγειλε: Πρώτον, τον ΠΟΥ (παγκόσμιο οργανισμό υγείας) ότι είναι υποχείριον των μεγαλοβιομηχανιών. Το γεγονός τούτο είναι γνωστόν, όπως και άλλες λαθροχειρίες του οργανισμού κατά του οποίου κατεφέρθη με δριμύτητα ο Πρόεδρος Τραμπ. Ιδέ π.χ. https://nypost.com/2020/04/10/trump-is-totally-right-to-slam-the-world-health-organization/
Δεύτερον, ο Robert F. Kennedy Jr κατήγγειλε τον Bill Gates, ότι καλυπτόμενος υπό ένα προσωπείον φιλανθρωπίας δημιουργεί  μια παγκόσμια επιχείρηση εμβολιασμού, η οποία θα του δώσει δικτατορικό έλεγχο της παγκόσμιας πολιτικής υγείας. Επίσης δε ότι έχει προωθήσει πολλά επιβλαβή εμβόλια! 
Το πλήρες κείμενον του Kennedy και ελληνικά και στο πρωτότυπον εδώ: https://kourdistoportocali.com/magazine/covid-10-gt-anatrichiastikes-katigories-kata-toy-bill-gates-se-ekthesi-toy-robert-f-kennedy-jr/
Ως αντιλαμβανόμεθα ένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που θα γίνη σε όλον τον πληθυσμόν της υφηλίου θα απομυζήση όλον το χρήμα των κρατών και θα τους δέση για μία εκατονταετία στο έλεος των διεθνών τοκογλύφων!
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΙΣ
Εδώ δεν πρόκειται διά μία νόσο όπως όλες οι άλλες αλλά διά μία Επιδημία η οποία κατέστρεψε ποικιλοτρόπως την ζωή εκατομμυρίων ατόμων και τα περιοριστικά μέτρα ωδήγησαν στην πτώχευσιν ολόκληρον την μικρομεσαία αστική τάξι διεθνώς! Τέτοιες καταστάσεις Εκτάκτου ανάγκης απαιτούν επίσης λύσεις Εκτάκτου ανάγκης! Οφείλει η Υφήλιος, αποζημιώνουσα την μεγαλοβιομηχανία διά τα έξοδα ερεύνης, να επιτάξη το τυχόν νέον φάρμακον και το εμβόλιον, να αφαιρέση την πατέντα τους και στο εξής να κυκλοφορούν εις τιμήν ολίγον υψηλοτέραν του κόστους παραγωγής των!! Ούτως οι λαοί του κόσμου ΔΕΝ θα υποστούν οικονομικήν ζημίαν και συγχρόνως θα ακυρωθούν τα απαίσια σχέδια των πιράνχας του καπιταλισμού να κυριαρχήσουν απολύτως επί μιάς πτωχευμένης Ανθρωπότητος!
-------

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ:
Ας επανέλθωμε στο σημαντικόν ερώτημα:
«Είναι βασικό να βάλουμε στην ατζέντα των μελλοντικών μας συζητήσεων το θέμα ποια προνόμια, αλλά και ποια δικαιώματα και ελευθερίες είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε στον βωμό του ονείρου μας για ένα υγειονομικό Κράτος, που θα μας θεραπεύει απ’ όλα μέχρι τον θάνατο.»
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Εν πρώτοις διά την ίδρυσιν και συντήρησιν του Υγειονομικού κράτους, του l’État sanitaire, απαιτούνται χρήματα περισσότερα από τον ολικόν προϋπολογισμόν του κράτους!! Οι καλές υπηρεσίες υγείας θα φονεύσουν το κράτος και την χώρα!!!!
Δεύτερον, απαξάπαντα τα Ατομικά Δικαιώματα καταργούνται χωρίς να πείτε κιχ! Παράδειγμα: Κατά το άρθρον 62 του Ελληνικού Συντάγματος ο βουλευτής «δεν περιορίζεται» όμως εστράφησαν εναντίον του κ. Βαρουφάκη εκτραπέντα εις ύβρεις όλα τα ΜΜΕ κι όλοι όσοι γράφουν στα social media διότι προέβη στην εγκληματικήν πράξιν να πάρη το βαπόρι και να μεταβή στην Αίγινα όπου έχει μόνιμον κατοικίαν (χωρίς να είναι μόνιμος κάτοικος) διότι εγίνετο και αυτός πρόξενος «ΝΑ ΝΟΣΗΣΗ ΟΛΗ Η ΑΙΓΙΝΑ», τον αντεμετώπισαν δε με τρόπον ιταμόν τόσον ο Λιμενάρχης, που άνοιξε και δικογραφίαν εναντίον του, όσον και ο Δήμαρχος! Φυσικά, εγώ που δεν είμαι βουλευτής δεν ετόλμησα να μεταβώ στο σπίτι μου στο νησί αν και είμαι ο αρχαιότερος κάτοικος του χωριού μας!
Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ»!!!
===========