Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

17 Σεπτεμβρίου 2018

«Πλαταιαί - Η εορτή των Ελευθερίων»

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018

Ιδιαιτέρως μάς ετίμησε, εμάς και τις Πλαταιές, ο κ. Σταύρος Χριστοδουλάκης με το ωραίον βιβλίον που εξέδωσε «Πλαταιαί - Η εορτή των Ελευθερίων», στο οποίον περιγράφονται αφ' ενός, οι Πλαταιές και η μάχη και αφ' ετέρου, η εορτή των Ελευθερίων· καθώς δε είναι δεινός φωτογράφος το βιβλίον αποτελεί συνάμα ένα εξαίρετον φωτογραφικόν άλμπουμ των εκδηλώσεών μας!
Διά να το προμηθευθείτε (διατίθεται στην συμβολική τιμή των πέντε ευρώ) τηλεφωνείτε στον κ. Σταύρο Χριστοδουλάκη, τηλ= 6945169549ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018
15 Σεπτεμβρίου 2018
Με επιτυχία ετελέσθη και εφέτος η ετησία εκδήλωσίς μας «Εορτή των Ελευθερίων» στις Πλαταιές. Ευχαριστούμε θερμώς όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχίαν της εορτής! Κυρίως την κ. Χρύσα Ζαφειροπούλου η οποία αναλαμβάνει όλον το βάρος της οργανώσεως της εορτής και συγχρόνως ήτο συγγραφεύς και επιμελητής του θεατρικού «Οι Πέρσες» το οποίον πράγματι ήτο εξαιρετικόν! Επίσης το οπλιτικόν άγημα «Άρες Άναξ» το οποίον πάντοτε συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας! 


 

3 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»
Το «Ευρώπη και Ισλάμ» είναι ένα μεγάλου μεγέθους, 750 σελίδων μεγέθους Α4, βιβλίον πηγή που εξαντλεί πλήρως το θέμα του! Διά παράδειγμα, το κεφάλαιον «Οι γυναίκες στο Ισλάμ» μήκους περίπου 100 σελίδων αποτελεί ένα πλήρες πόνημα μόνο του, όπως το κεφάλαιον «Η ψυχολογία και η ιστορία του Ισλάμ», «Η Τζιχάδ» και τα υπόλοιπα!
Ο αναγνώστης έχει εις χείρας του ένα πλήρες σύγγραμμα περί του Ισλάμ το οποίον δεν εξετάζει τα θέματα απλώς περιγραφικώς αλλά εισδύει εις βάθος πράγμα διόλου εύκολον καθώς «Το Ισλάμ είναι μία σφραγισμένη φιάλη», ως είναι ο τίτλος κεφαλαίου. Οπότε ο μελετητής δεν χρειάζεται ουδεμία άλλη πηγή διά να μάθη σχετικώς ή διά να γράψη και αυτός κάτι έχοντας το παρόν βιβλίον ως πηγή!
Ομως το βιβλίον δεν είναι απλώς ένα πλήρες περί Ισλάμ πόνημα!
Το βιβλίον έχει μίαν θέσιν την οποίαν και αποδεικνύει: Ασχολείται με την μεγάλην σύγκρουσιν που λαμβάνει χώραν από τον 7ον αιώνα μεταξύ του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Δυτικού Πολιτισμού και του Ισλάμ! Δεικνύει και αναλύει πλήρως στο κεφάλαιον «Ο Πολιτισμός» ότι τα κολοσσιαία ζώα που συγκρούονται στο λιβάδι της Ιστορίας δεν είναι τα έθνη ή τα κράτη, αλλά τα σύνολα τα λεγόμενα στην Φιλοσοφίαν της Ιστορίας Πολιτισμοί (ο όρος δεν είναι αξιολογικός)!
Ήδη από την εμφάνισίν του το Ισλάμ κατέκτησε τα 7/8 του γνωστού κόσμου, εκυριάρχησε στην Μεσόγειον και ολίγον έλλειψε να κατακτήση ήδη τότε την Ευρώπην. Η Ευρώπη εσώθη τότε, όμως από το 1970 ενεφανίσθη μία νέα ιστορική πραγματικότης. Το Ισλάμ ενδυναμωμένος αρχίζει τον αγώνα καταλήψεως της Ευρώπης και εντάξεως και αυτής στο ήδη κολοσσιαίον Νταρ-αλ-Ισλάμ που περιλαμβάνει σήμερον 57 Μωαμεθανικά κράτη!
Το βιβλίον μας ασχολείται με αυτήν την σύγκρουσιν η οποία αφορά άμεσα και εμάς τους ιδίους και τους απογόνους μας και το έθνος μας και τον Πολιτισμόν μας και την κουλτούρα μας και την επιβίωσιν της Ευρώπης!
Το Sun Tzu, το κλασσικόν περί του πολέμου κινεζικόν έργον μάς λέγει ότι οφείλομε να γνωρίζομε και τον εαυτόν μας και τον εχθρόν μας! Στο μέγα περί Ισλάμ μέρος του βιβλίου μας εμάθαμε τον εχθρόν μας! Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μας επιχειρούμε ένα δυσκολώτερον έργον: να γνωρίσωμε τον εαυτόν μας!
Στον αγώνα μεταξύ δύο πολεμιστών ή αθλητών, σημασίαν έχει τόσον το ηθικόν, όσον και η νοητική και ψυχική κατάστασις των αγωνιζομένων! Διαγιγνώσκοντες ότι νυν ο αγών είναι άνισος διότι ναι μεν η Ευρώπη πλεονεκτεί πλήρως εις ισχύν όμως νοσεί βαρέως ψυχικώς επιχειρούμε να εξετάσωμε την Ευρωπαϊκήν Νόσον και να ερμηνεύσωμε τα συμπτώματά της και τις ψυχοπαθητικές της ιδέες, στο μέγα πρώτον κεφάλαιον το υπό τον τίτλον «Η Ευρωπαϊκή νόσος», που και αυτό είναι ένα βιβλίον μόνο του και στα ειδικά εκτενή κεφάλαια, ως «Η Πολυπολιτισμικότης», «Η ανοικτή κοινωνία», «H Ισλαμοφιλία», «Η Ισλαμοφοβία» και λοιπά!
Ενα τρίτον μέρος του βιβλίου ασχολείται με την περιγραφήν και την αξιολόγησιν της συγκρούσεως ως τα κεφάλαια «Η Τρομοκρατία», «Η 22α Μαρτίου 2016 των Βρυξελλών», «Η ζωή με τον μετανάστη» και λοιπά!
Συμπερασματικώς περιγράφομε πλήρως το πραγματικώς φλέγον ζήτημα της εποχής μας, τον πραγματικόν Γ΄Παγκόσμιον Πόλεμον που εκτυλίσσεται προ των οφθαλμών μας όμως επιχειρείται η συγκάλυψίς του διά της συστηματικής εξαπατήσεως, της «Taqiyya», ως ο τίτλος κεφαλαίου μας!
-----
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΟΥΛΗ: http://www.thulebooks.gr/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%97-&-%CE%99%CE%A3%CE%9B%CE%91%CE%9C
-----

31 Ιουλίου 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ «ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ»ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ
«ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ»

Από το 1973 έχει ανοίξει ένα νέον κεφάλαιον στην ευρωπαϊκήν ιστορίαν, αυτό του εποικισμού της Ευρώπης υπό των Μωαμεθανών και της τελικής κατακτήσεώς της υπό του Ισλάμ!
Σκοπός της συγγραφής του παρόντος είναι να γνωρίση ο αναγνώστης: Πρώτον, την ψυχικήν, νοητικήν και ηθικήν κατάστασιν της  σημερινής Ευρώπης, διότι η σημερινή Ευρώπη νοσεί, βαρέως πάσχει υπό της "Ευρωπαϊκής νόσου", και απαιτείται η κατανόησις της νοσηράς αυτής καταστάσεως που έχει ως κύριον σύμπτωμα την αυτο-περιφρόνησιν, ώστε αφ' ενός να ερμηνευθούν οι πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται εμπρός μας και αφ' ετέρου να επιχειρηθή η θεραπεία της.
Δεύτερον, σήμερον ζώμεν την ακμήν της επεμβάσεως και εγκαταστάσεως του Ισλάμ στην Ευρώπην, οπότε είναι απαραίτητον να μάθωμε, αδρομερώς έστω, τί είναι το Ισλάμ, ποία η φύσις και η ιστορία του, καθώς ειδικώς ο Έλλην περί του Ισλάμ ουδέν γνωρίζει! Τα μυστήρια του πράγματος: και 1.400 έτη ήμασταν ραγιάδες τεταπεινωμένοι υπό του Ισλάμ (μετρήσατε πότε έγινε η κατάκτησις της Συρίας) και στα σχολεία μας ουδέν διδασκόμεθα περί αυτού! Ούτως, το κύριον μέρος του βιβλίου αποτελεί εισαγωγήν στο Ισλάμ και ιδιαιτέραν ανάλυσιν ωρισμένων χαρακτηριστικών του τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίον αναγνώστην. Επίσης συζητούμε και κατανοούμε την επέμβασιν των Μωαμεθανών στην Ευρώπην, τα συμβάντα, την στρατηγικήν, τας μεθόδους και τα επακόλουθα της επεμβάσεως, ως και τους κινδύνους από τον μωαμεθανικόν εποικισμόν, τί μας επιφυλάσσει το όχι και τόσον μακρυνό μέλλον και τις δυνατότητες αντιδράσεως που έχομε στην διάθεσίν μας. 

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
---------
Το βιβλίον εξεδόθη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θούλη:
https://thulebooks.blogspot.com/2018/07/4.html

===============

28 Ιουλίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ»
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ»
------
Προ ολίγου (πρωΐα της 26ης Ιουλίου 2018) ο δημοσιογράφος στον ραδιοφωνικόν σταθμόν της Ζακύνθου εφώναζε εκνευρισμένος ότι επί καιρόν ερωτά τον Δήμαρχον τί σχεδιασμός υπάρχει διά την περίπτωσιν σεισμού και αυτός δεν απαντά [διότι προφανώς ουδείς σχεδιασμός υπάρχει]!
Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό θέμα του Δημαρχείου αλλά ενός αυτονόμου οργανισμού «Πολιτικής Αμύνης» υπαγομένου στο υπουργείον των Στρατιωτικών. Ο οργανισμός αυτός διαθέτει μόνιμον προσωπικόν αλλά και σώματα εθελοντών που π.χ. περιπολούν το καλοκαίρι στο δάσος! Επίσης, πέραν τούτου έχει στην διάθεσίν της όχι μόνον τυχόν ιδικάς της δυνάμεις αλλά αυτοδικαίως απάσας τας κρατικάς δυνάμεις της περιοχής, π.χ. είναι δυνατόν να απαιτήση αριθμόν δασοφυλάκων ή κατάλληλον διάταξιν των πυροσβεστικών μέσων και άλλας δυνατότητας εις περίπτωσιν ανάγκης ως π.χ. επίταξις ιδιωτικών μέσων!
Η Πολιτική Άμυνα είναι οργανισμός που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθή από οιονδήποτε άλλον που κανονικώς έχει άλλα καθήκοντα, από τον Αστυνόμο, τον Βουλευτή ή τον Δήμαρχο! Διότι εις τοιαύτας περιπτώσεις εμφανίζονται ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να φαντασθή ο νους του κοινού ανθρώπου π.χ. στον σεισμό της Κεφαλληνίας του 1953 στο χωριό με τα χιλιάδες πηγάδια (Λακύθρα) ενεφανίσθη ξαφνικά πλήρης έλλειψις ύδατος, οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε σταγόνα να βρέξουν τα κολλημένο από την σκόνη στόμα τους! Εντός λεπτών είχον μεταμορφωθεί σε πρωτογόνους χαμένους στην σκόνη (όλη η ατμόσφαιρα ήτο ένα νέφος σκόνης) και στα ερείπια· τα ενδύματά τους είχαν γίνει ξαφνικά κουρέλια και τα πρόσωπά τους είχαν παραμορφωθεί!
Τώρα με την καταστροφήν στην Βόρειον Αττικήν με τους 81 έως τώρα νεκρούς και τους 200 τραυματίες, με τους καμμένους και τους πνιγμένους, ΠΟΙΟΣ ΕΣΥΝΤΟΝΙΖΕ; Ουδείς! Έγινε μία σύσκεψις ως εμάθαμε από τον πρωθυπουργόν και υπουργούς (όλους ασχέτους ως προς το ζήτημα) και δύο αξιωματικούς της Πυροσβεστικής! Τί απεφάσισε η σύσκεψις;; Τίποτε προφανώς! Κάποιοι απεφάσισαν να στείλουν στον τόπο της καταστροφής μία φρεγάτα! Ναί, γελάμε αυθορμήτως με τα χάλια του Ελληνα επισήμου, πως σκέφθηκε αυτό το μεγάλο βαπόρι, το διόλου κατάλληλο γιά διασώσεις που ως να ετοιμασθή και να φθάση έκανε τέσσερεις ώρες! Προφανώς το σκεπτικόν ήτο: «Θα εντυπωσιάσουμε τον λαό! Θα ειπούν, "Είδες; Ως και φρεγάτα έστειλαν!"» Πλανάται το κύριον ερώτημα: Ποιός και με ποίον σκεπτικόν έκλεισε την Λεωφόρον Μαραθώνος και έστελνε τα αυτοκίνητα των διαφευγόντων στην στενή παραλιακή οδό στο Μάτι, όπου μποτιλιαρίστηκαν και κάηκαν και τα αυτοκίνητα και οι επιβαίνοντες! Ποιός και με ποίον σκεπτικόν;; Ουδέποτε θα μάθουμε διότι ΔΕΝ υπήρξε συντονιστική αρχή με πρόσωπο, λόγο και ευθύνη! Συλλυπητήρια Ελλάδα!
Η Πολιτική Άμυνα (α) έχει σχέδια έτοιμα διά κάθε περίπτωσιν εκτάκτου συμβάντος, είτε φυσικών καταστροφών ως οι σεισμοί, είτε συμβάντων πιθανώς φυσικών ή δολιοφθοράς, ως οι πυρκαϊές των δασών, είτε πολεμικών ή τρομοκρατικών επιχειρήσεων. Αυτή δε (β) αναλαμβάνει την διοίκησιν και των συντονισμόν των απαιτουμένων εκ του σχεδίου ενεργειών!
Επίσης βασικόν έργον της (γ) είναι να ενημερώνει τους πολίτες με τακτικές συναντήσεις στις πόλεις και στις γειτονιές, π.χ.  εις περίπτωσιν σεισμού, αφ' ενός τί πρέπει να πράξουν στο περιβάλλον τους και αφ' ετέρου εις ποίον μέρος θα συγκεντρωθούν. Οι άνθρωποι αγνοούν βασικά απλά πράγματα με τα οποία πιθανώς θα σώσουν την ζωή τους, π.χ. έγραψα την συμβουλή: Οταν θα αντιμετωπίσετε αναθυμιάσεις-καπνό μία βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπο! Αυτό το έμαθα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έγινε η τρομοκρατική ενέργεια στην πολυκατοικία μας!
Δείτε και αυτό το παράδειγμα: Προ ημερών ανεκοινώθη ότι τάδε ημερομηνία θα ηχήσουν οι σειρήνες στον Λυκαβηττό και στα πέριξ διά να ελεγχθή η λειτουργία του! ΟΜΩΣ ουδείς ΟΥΔΕΠΟΤΕ είπε εις ημάς τους κατοίκους τί σημαίνει ότι θα ηχήσουν πράγματι κάποτε οι σειρήνες και τότε εμείς τί πρέπει να κάνουμε! Το μόνον που σκέφθηκα είναι να ανεβούμε στην ταράτσα, να τις απολαύσουμε και να τις χαιρετίσουμε!
Ασφαλώς (δ) ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικόν των διαφόρων υπηρεσιών, ως αυτό των υγειονομικών υπηρεσιών, τί θα πράξη, πού θα συγκεντρωθή και ποίον το σχέδιον δημιουργίας του προχείρου νοσοκομείου και να γίνουν δοκιμές επ' αυτού! Τα ανάλογα και με όλες τις άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας π.χ. το προσωπικόν της ΔΕΗ, το υπεύθυνον διά το ηλεκτρικόν δίκτυον τί θα κάνει;; Μέγας κίνδυνος τα γυμνά καλώδια από τους πεσμένους στύλους και πυλώνες! Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικόν του Δημαρχείου, της Νομαρχίας κλπ τί καθήκοντα θα αναλάβουν;;
Επίσης (ε) η Πολιτική Άμυνα αναλαμβάνει πολλά άλλα καθήκοντα π.χ. εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια (π.χ. αν στην Σαντορίνη γίνει ένας σεισμός ως αυτός στα 1950, θα φύγουν και θα βουλιάξουν στην καλδέρα όλοι οι οικισμοί, τα Φυρά, το Μεροβίγλι, η Οία, κτισμένοι όλοι πάνω σε μία λεπτή σκόνη, την λεγομένη "θηραϊκή γή"· θα ολισθήσουν και θα βρεθούν μέσα στα 300 μέτρα βάθους της θαλάσσης μαζί με τον πληθυσμό και τους τουρίστες) και σχέδια κατασκευής των δημοσίων κτηρίων π.χ. δεν νοείτε σε περιοχές "κόκκινες" σεισμικώς (ως η Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, Λευκάδα) τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα άλλα δημόσια καταστήματα να κτίζονται εις ωραίαν μοντερνίστικη αρχιτεκτονική, αλλά βάσει προδιαγραφών να αντέξουν στον ισχυρότερον σεισμόν. Ιδίως τα νοσοκομεία πρέπει να αποτελούνται από σύνολον μεταλλικών κατασκευών (τωλδ)! Στα 1953 το Δημαρχείον του Αργοστολίου μόλις είχε αποπερατωθή, ήτο ένα ωραίον μοντερνίστικο κτήριο με πλάκες και κολώνες, όπως όλα! Οι κολώνες διελύθησαν, έφυγαν έξω και οι πλάκες κάθησαν η μία πάνω στην άλλη!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ
Εις μίαν πεπολιτισμένην χώραν η Πολιτική Άμυνα είναι ο κυριώτερος οργανισμός που εξασφαλίζει την ζωήν των ανθρώπων από πάσης φύσεως έκτακτα ή και αναμενόμενα δεινά! Κατέχει κεντρικήν θέσιν στην οργάνωσιν της πολιτείας!
Εις χώρες κανιβάλων ως η Ελλάς τοιούτος οργανισμός δεν υπάρχει κι απλώς κατά περίπτωσιν θρηνούμε άλλοτε άλλον αριθμόν θυμάτων! Βεβαίως, θρηνούμε με τρόπον επίσημον: με τις σημαίες επί τριήμερον μεσίστιες! Εδώ στο Λιμεναρχείον το παράκαναν στο πένθος, η σημαία δεν είναι απλώς μεσίστια, αλλά ως κάτω, κρέμεται κάτω απ' το μπαλκόνι!
=========

7 Μαΐου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και ο Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
και ο
Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
-------

- Η ουσία της θρησκείας, κάθε θρησκείας, συνίσταται στην παραδοχήν: πρώτον, ότι ο άνθρωπος δύναται να προσεγγίση το θείον και δεύτερον ότι ο άνθρωπος είναι ατομικότης και ότι ως εκ τούτου δύναται να προσεγγίση το θείον ατομικώς, αυτός ο ίδιος ως άτομον και όχι συλλογικώς μέσω του προέδρου της ΓΣΕΕ ή του Αρχιεπισκόπου!
- Στην θρησκείαν, ο άνθρωπος νοείται ως ατομικότης, ως πρόσωπον, διά τούτο ορθώς λέγομε «η θεολογία του προσώπου»!
- Ως οίκοθεν νοείται, η έννοια της προσεγγίσεως προϋποθέτει κοινήν ουσίαν, κοινήν γλώσσαν, κοινήν αντίληψιν των πραγμάτων και διά την ακρίβειαν «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και του κόσμου! Με αυτόν τον νοητικόν μηχανισμόν, τον «Ανθρωποκεντρικόν», είναι εξοπλισμένος ο άνθρωπος!
- Επομένως ο Θεός οφείλει να είναι εξοπλισμένος και αυτός με έναν «Ανθρωποκεντρικόν» μηχανισμόν αντιλήψεως των πραγμάτων! Να είναι και αυτός ή τουλάχιστον μία πλευρά του, ανθρωπίνη ατομικότης, πρόσωπον!
- Διά την Ελληνικήν μας θρησκείαν του Δωδεκαθέου δεν γεννάται ζήτημα διότι εξ αρχής προβλέπεται ότι οι εντός του Αισθητού κόσμου Θεοί [τους διαχωρίζομε από τους Θεούς-υποστάσεις του Ιδεώδους πλατωνικού κόσμου] έχουν πλήρη  «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και πλήρεις ανθρώπινες εμπειρίες καθώς ισχύει το «Θεός εγένου εξ ανθρώπου»! Το αυτό ισχύει και δι' όλες τις άλλες παραδοσιακές θρησκείες, από τον Ινδοϊσμόν έως την Σαντερία και φυσικά διά τον Βόρειον Βουδδισμόν.
- Ο Χριστιανισμός επιλύει το πρόβλημα με δύο τρόπους, πρώτον, πάραγεμίζοντας τις εκκλησίες του με ημιθέους οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι, τους οποίους ονομάζει «Αγίους», και δεύτερον και κυριώτερον, με το δόγμα της Ενανθρωπίσεως του Χριστού, όπου τμήμα του Υπερβατικού Θεού αποκτά ανθρωπίνην νόησιν, βλέπει τα πράγματα ανθρωποκεντρικώς και ζώντας επ' ολίγον στην γην απέκτησε μερικές ανθρώπινες εμπειρίες!
- Ο Προτεσταντισμός, επειδή είναι στην ουσίαν πλήρης μονοθεϊσμός, δέχεται και αυτό είναι δεκτόν και φιλοσοφικώς, ότι ο Υπερβατικός Θεός ανοίγει ένα παράθυρον στην Χρονικότητα, αποκτά πρόσωπον και ούτως βλέπει τον κόσμον και συνομιλεί μαζί του. Το αυτό ισχύει και διά τον Μωαμεθανισμόν!
- Συμπερασματικώς, στην θρησκείαν έχομε την συνομιλίαν δύο προσώπων, του ανθρώπου και του Θεού!     
----
-Είναι γνωστόν το μίσος κατά της θρησκείας το οποίον διαρρέει ολόκληρον την σοσιαλιστικήν ιδεολογίαν! Ο Μαρξιστής δεν είναι ο Άθεος που απορρίπτει την θρησκευτικήν πίστιν και δεν ασχολείται με αυτήν, κάθε άλλο! Ο Μαρξιστής διαπνέεται από σφοδρόν μίσος κατά του Θεού, είναι God-hater! Διατί;
- Διότι ο Μαρξ δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει ατομικότητα, έχει προσωπικότητα! Η δε Νεο-Μαρξιστική Αριστερά μάχεται πάση δυνάμει την έννοιαν της ατομικότητος!
- Συμπερασματικώς, λόγω των ανωτέρω το χάσμα μεταξύ θρησκείας και Μαρξισμού είναι ΑΓΕΦΥΡΩΤΟΝ! Δεν είναι η άρνησις της θρησκείας ένα στοιχείον "ξεκάρφωτο" που δεν έχει σχέσιν με το όλον σύστημα και άρα είναι δυνατόν να απορριφθή ή να παραβλεφθή όπως μάς είπε ο Πάπας Φραγκίσκος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
======

28 Απριλίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
------
-ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΕΠΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΡΕΜΙΑ, ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΦΘΑΣΕ Ο ΚΕΜΑΛ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΠΙΤΟΝΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΚΑΨΑΝ ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΓΑΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΚΤΑΘΗ Η ΠΥΡΚΑΪΑ!!

ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΜΑΛ, ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΔΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΚΤΡΟΠΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΑΤΑΚΤΟΥΣ, ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΝΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΝΕΚΛΕΙΕ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ!

-ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΟΛΕΣ ΜΑ ΟΛΕΣ, ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΔΙΑΤΙ;; ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ, ΙΣΩΣ Η ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙ ΠΟΛΛΑ! 


-ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΕΜΑΛ:
ΣΤΟ ΑΪΒΑΛΙ ΕΙΧΑΜΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΗΡΕΜΙΑ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΜΗΝΥΣΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΠΛΟΙΟ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΗΣΑΝ ΡΟΔΙΝΑ ΩΣΠΟΥ ΗΛΘΕ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΗΦΑΝΙΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ!!!


-ΟΘΕΝ, Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΥΣΤΗΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ "ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ" ΚΑΙ ΕΔΩ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΤΟ Η Ν.Δ. ΠΟΥ ΥΠΕΡΗΣΠΙΣΘΗ ΜΕ ΣΘΕΝΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ!
Από την παμμεγίστη βιβλιογραφία συνιστώ το βιβλίον του αυτόπτου μάρτυρος Μουράτη: MURAT : "THE EXTERMINATION OF HELLENISM".


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

6 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:
ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Βασικόν κείμενον
pdf γιά άμεσο κατέβασμα

https://drive.google.com/file/d/1z0MqqF8NnqN2GBydRZ4F_bBOYUQ2f_MC/view?usp=sharing

 

26 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ;;

ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ;;
-----
Μία σωστή και δύσκολη ερώτησις είναι: Λέγομε ότι επιθυμούμε επιστροφή στην Αρχαιότητα όμως ρεαλιστικά τί μπορούμε να εφαρμόσουμε από τα Κλασσικά πράγματα στις σημερινές συνθήκες αφού οι εποχές και τα δεδομένα είναι πράγματι τόσο διαφορετικά;;


ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α) Τα ανθρώπινα πράγματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε οτιδήποτε έχει σχέσιν με την ανθρωπίνην Ψυχολογίαν και οτιδήποτε έχει σχέσιν με την Τεχνολογίαν!
Η ανθρωπίνη Ψυχολογία παραμένει πάντοτε αναλλοίωτος, ενώ η Τεχνολογία καθημερινώς αλλάζει (και σήμερα και στην Κλασσικήν εποχήν άλλάζε επίσης)!

Β) Τα ανθρώπινα πράγματα χωρίζονται επίσης σε δύο άλλες κατηγορίες: σε οτιδήποτε έχει σχέσιν με την ανθρωπίνην Ψυχολογίαν και οτιδήποτε έχει σχέσιν με τις συνθήκες της εποχής!
Η ανθρωπίνη ψυχή ΔΕΝ αλλάζει με τις εποχές, ίδια κι απαράλλακτη μένει. Οι συνθήκες της εποχής ΔΕΝ είναι κάτι νομοτελειακόν αλλά είναι απλά δημιουργήματα των εκάστοτε Εξουσιαστών και τις περισσότερες φορές επιβάλλονται διά της βίας (υλικής ή ψυχολογικής) παρ' ότι αντιβαίνουν στην ανθρωπίνη Ψυχολογία, παράδειγμα ο τρόπος επιβολής του σημερινού lifestyle· μία περίπτωσις: στα 1960 απεφάσισαν οι Εξουσιαστές να κάνουν μόδα τα λεγόμενα ναρκωτικά, την ηρωΐνη και την κοκκαΐνη, και διά τούτο δούλεψε δυναμικά και με πολλή τέχνη όλος ο μηχανισμός της προπαγάνδας τους! Δεν είναι δύσκολο να κλείσουμε τους κρουνούς της Προπαγάνδας και να έχουμε μία κοινωνία χωρίς ναρκωτικά, όπως ήτο το 1970! Άσχημη δεν θάναι!

Γ) ΔΕΝ απέχουμε πολύ από τον Κλασσικόν Πολιτισμόν, ακόμη μέσα στον Ελληνικόν-Αναγεννησιακόν-Δυτικόν Πολιτισμόν ζούμε, που είναι μία προέκτασις του καθαυτό Ελληνικού Πολιτισμού!


ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
1) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


Στα θέματα που έχουν σχέσιν με την ανθρωπίνην Ψυχολογίαν, αυτά που στα πανεπιστήμια ονομάζομε Θεωρητικές επιστήμες, ΔΕΝ αφιστάμεθα και πολύ, τα πράγματα ΔΕΝ είναι πολύ διαφορετικά· ομοίως  τα πράγματα ΔΕΝ είναι πολύ διαφορετικά και στις Λογικο-μαθηματικές επιστήμες· ενδεικτικώς αναφέρομε:

Στην Λογική, το Α και το Ω το είπε ο Αριστοτέλης! Στα Μαθηματικά, στην Γεωμετρίαν, επίσης ολίγα πράγματα προσετέθησαν! Στο Δίκαιον, ό,τι διδάσκεται είναι το Ρωμαϊκόν Δίκαιον! Οποιαδήποτε δε παθολογία παρουσιάζεται στα σημερινά δικαστήρια οφείλεται στα σημεία όπου αφιστάμεθα από τα Κλασσικά δικαστήρια π.χ. στίς εν Ελλάδι δίκες τών Τρομοκρατών τής πρώτης περιόδου είδαμε τους Τρομοκράτες φανερά και δημόσια να απειλούν τους ενόρκους και διά τούτο να αθωώνονται! Τίνι τρόπω θα απειλούσαν την Ηλιαία όπου η ελαχίστη σύνθεσις είχε 1.500 ενόρκους! Επίσης είχε η τοιαύτη σύνθεσις το πλεονέκτημα ότι ήτο ακριβές απείκασμα της κοινής γνώμης, υπερτελεία δημοσκόπησις, ενώ σήμερον οι δικαστικές αποφάσεις πλειστάκις αφίστανται τού "κοινού αισθήματος"!

Εις ό,τι έχει σχέσιν με τα Πολιτεύματα και εδώ δεν έχει προστεθή τίποτε περισσότερον απ' ότι μάς είπαν οι Κλασσικοί! Και η σημερινή παθολογία των πολιτευμάτων οφείλεται εν πολλοίς στα σημεία όπου αφιστάμεθα από τα Κλασσικά πρότυπα! Διά παράδειγμα, στην Αρχαία Αθήνα, αλλά και στις άλλες πόλεις, ετηρείτο ευλαβικώς η διάκρισις των εξουσιών που δεν ήτο απλώς τριπλή (Νομοθετική-Εκτελεστική-Δικαστική Εξουσία) αλλ' ήτο πολλαπλή! Σήμερον ζούμε εν Ελλάδι ένα πολίτευμα «που είναι εν τοις πράγμασι ενός ανδρός αρχή», όπως έχει δηλώσει ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος, καθώς έχομε την πλήρη σύντηξιν των εξουσιών π.χ. ΔΕΝ γίνεσθε υπουργός ( = Εκτελεστικόν όργανον) εάν δεν είσθε βουλευτής ( = Νομοθέτης)! Ο Πρωθυπουργός είναι ο άρχων της Εκτελεστικής Εξουσίας και συγχρόνως της Νομοθετικής και συνάμα αυτός διορίζει τους Προέδρους των Ανωτάτων δικαστηρίων!

Στα θέματα της Φιλοσοφίας όπου εξετάζεται το θεμελιώδες ερώτημα: Τί είναι ο Άνθρωπος, τί είναι ο Κόσμος, στην Μεταφυσική, στην Θρησκεία, ουδείς έως τώρα προσέθεσε το ελάχιστον εις όσα συνεζήτησαν οι Κλασσικοί! Ο Χριστιανισμός είναι απλώς μία σημείωσις στο περιθώριον του βιβλίου της Υστέρας Αρχαιότητος! Εξετόπισε όλες τις άλλες ιδέες διά της βίας κι οι θεολόγοι του προσπαθώντας να ντύσουν τον Χριστιανικό Μύθο με φιλοσοφικόν ένδυμα πήραν ό,τι ηδύναντο από Αριστοτέλη και Πλάτωνα με αποτελέσματα πενιχρά έως ότου ήλθε η Θεολογική Σχολή του Καίμπριτζ και διευθέτησε το ζήτημα κολλώντας στον Χριστιανισμόν ολόκληρον τον Πλωτίνον!

Η ανθρωπίνη Ψυχολογία παραμένει πάντοτε αναλλοίωτος διά τούτο βλέπομε Αρχαία Τραγωδία και αντιλαμβανόμεθα τας ψυχικάς καταστάσεις των ηρώων της! Αλλά και το σύγχρονον Θέατρον, από τον Σαίξπηρ έως σήμερον, δεν είναι τίποτε άλλο πάρεξ αντιγραφή, μίμησις ή διασκευή του Μενάνδρου, της Νέας κωμωδίας! Ο Σαίξπηρ ιδίως δεν είναι παρά ελαφρές διασκευές του Μενάνδρου! Επομένως πηγαίνοντας σήμερα σε οιονδήποτε Αθηναϊκόν θέατρον χωρίς να το γνωρίζετε Μένανδρο βλέπετε, εκτός από μερικές Επιθεωρήσεις με πολιτικά νούμερα που προσπαθούν να μιμηθούν τον Αριστοφάνη! Ομοίως η ανθρωπίνη Ψυχολογία αρέσκεται στον Αθλητισμόν και διόλου δεν διαφέρουν οι σημερινοί Αγώνες από τους Αρχαίους!

Τον ανθρώπινον ψυχισμόν κινούν και οι Καλές Τέχνες και η Αρχιτεκτονική! Οι Καλές Τέχνες δεν εξέχασαν ποτέ τον Κλασσικισμόν! Αυτός και το ρεαλιστικόν σχέδιον διδάσκεται στις Σχολές Καλών Τεχνών, αυτόν αντιλαμβάνεται ως το ωραίον η ανθρωπίνη ψυχή κι είναι απλούστατον να αποδιώξωμε την εκφυλισμένη μοντερνίστικη τέχνη που οι Εξουσιαστές την βιδώνουν στα μυαλά μας ώστε να μάς εθίζουν στο άσχημο, στο βδελυρό, στο απεχθές!
Η Αρχιτεκτονική ουδέποτε άφησε τον Κλασσικισμόν, δείτε π.χ. την βιβλιοθήκην Maitland Robinson Library at Downing College, Cambridge, έργον του John Quinlan Terry του 1992 εις άψογον Δωρικόν ρυθμόν (φωτογραφία)! Εις την Αθήνα σώζονται ακόμη πολλά άξια παραδείγματα του Κλασσικισμού, δείτε τα, π.χ. περνάτε καθημερινώς από την οδόν Πανεπιστημίου, σταματήσατε επ' ολίγον και παρατηρήσατε την Τριλογίαν (Ακαδημία, Πανεπιστήμιον, Βιβλιοθήκη) και τα συναισθήματα που γεννά στην ψυχήν σας!  Δυνάμεθα λοιπόν όλα τα δημόσια κτήριά μας να είναι Κλασσικά και να αποδιώξουμε την εσκεμμένη ασχήμια του Μπρουταλισμού! Ας σημειωθή δε εδώ ότι η κατασκευή ενός κλασσικού κτηρίου σήμερον με τις σύγχρονες τεχνικές είναι εκατόν φορές ευκολωτέρα από ότι ήτο άλλοτε και επιπλέον ότι το Κλασσικόν κτήριον εκ της φύσεώς του δύναται να είναι προκατασκευασμένον, όπως ήδη έχει κάνει ο Τσίλλερ! Σάς φαίνεται δύσκολη η κατασκευή του Κορινθιακού κιονοκράνου;; Τα κιονόκρανα του Ναού του Βήλου στην Παλμύρα (που τον ανετίναξε τώρα η Κατάρα του Μωαμεθανισμού) ήσαν προκατασκευασμένα από ορείχαλκον! Το πρώτον εξ ολοκλήρου προκατασκευασμένον κτήριον του κόσμου όλου είναι η Στοά του Ευμένους, που σώζεται μερικώς παραπλεύρως του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, δείτε την - Κατεσκευάσθη στην Πέργαμον και μετεφέρθη στην Αθήνα!

Ας τελειώσουμε με κάτι λίγο αστείον: Λέγει μία κυρία: Πώς θα γυρίσουμε στην Αρχαιότητα, θα φοράμε χιτώνα και πέπλο;; Δεν γνωρίζω αν αύριο θα φοράμε χιτώνα και πέπλο, χλαμύδα ή τόγα, αν και ένας φίλος επρότεινε ήδη από 20ετίας να φοράμε ως ορατήν έκφρασιν του Ελληνίζειν! Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η σημερινή επιστήμη της Υγιεινής μας λέγει ότι ο χιτών είναι ένα σωστόν από υγιεινής επόψεως ένδυμα, ενώ το στενό τζήν δεν είναι! Θάπρεπε να γνωρίζη η κυρία ότι το 90% των επισκέψεων στον Γυναικολόγον οφείλεται στα δεινά του στενού τζήν! Επίσης, ας μην πολυεκθειάζουμε την σημερινήν ενδυμασία καθώς ΔΕΝ είναι προϊόν ευφυούς σκέψεως και μελέτης! Το παντελόνι ήτο το ένδυμα της εργατικής τάξεως του Παρισιού και η λεγομένη Γαλλική Επανάστασις το υιοθέτησε ώστε οι εκπρόσωποί της να υποδύονται ψευδή λαϊκήν καταγωγήν! Ξέρεις, Αλέξη, και η γραβάτα της ιδίας τάξεως αξεσσουάρ ήτο, προϊόν μιμήσεως από τους Κροάτες μισθοφόρους του στρατού! Τώρα, αν την ανθρωπίνη φιγούρα κολακεύει πιό πολύ η σημερινή ενδυμασία ή η Κλασσική, μπορείτε να το κρίνετε!

Ας τελειώσουμε λοιπόν εδώ με τα θέματα που αφορούν την Ψυχολογίαν και ας προχωρήσωμε στην Τεχνολογίαν!


2) Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι Κλασσικοί δεν ήσαν εχθροί της τεχνολογίας αλλ' αντιθέτως είχον φροντίσει και διέθετον όλην την Τεχνολογίαν που κατά την γνώμην των εχρειάζοντο!
Επομένως, δεν είναι κακόν να είμαι κλασσικότροπος και συγχρόνως να φοράω ωρολόγιον! Και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ωρολόγιον είναι και μάλιστα πολυπλόκου πολυτελούς κατασκευής "γκράν κομπλικασιόν"! Επίσης δεν είναι κακόν να είμαι κλασσικότροπος και συγχρόνως να φοράω ομματοϋάλια! Και οι κλασσικοί είχον βοηθήματα οράσεως· μάλιστα ο πρώτος αμφίκυρτος φακός ευρέθη στην Βιβλιοθήκην της Νινευή! Ομοίως δεν πειράζει εάν έχω τηλέφωνον, ηλεκτρικόν ρεύμα, ραδιόφωνον, ηλεκτρονικόν υπολογιστήν ή οτιδήποτε άλλο φαντασθείτε, στην Αίγυπτον εγνώριζαν τον ηλεκτρισμόν! Ο Ήρων εφεύρε την Ατμομηχανήν· δεν είναι κακόν να έχω ατμομηχανές ή μηχανές εσωτερικής καύσεως! Λέγουν πάλιν κάποιοι: Δηλαδή θα κινούμεθα με άλογα κι όχι με αυτοκίνητα;; Απλό στην απάντησί του κι αυτό το αστείον: Θα κινούμεθα με μηχανές, όπως θ' άρεσε στον Ήρωνα, όμως διατί όχι και με άλογα; Η ιππασία είναι το αγαπημένον χόμπυ της Upper Class! Ασφαλώς δε στις επίσημες περιστάσεις με ίππους και ιππήλατες άμαξες, όπως γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία· ωραίον μού φαίνεται! Και ούτω καθ' εξής! Ομως, πέραν του αστείου, υπάρχει κάτι σοβαρόν:

Σήμερον έχομε εξυψώσει την Τεχνολογίαν ως το ύψιστον αγαθόν μας, την έχομε κάμει θεό μας και έχομε γίνει δούλοι της. Οι Κλασσικοί είχαν άλλην ιδέαν, δεν ήσαν εχθροί της Τεχνολογίας αλλά την είχον τοποθετήσει στην ορθήν της θέσιν: η Τεχνολογία ήτο η θεραπαινίς των ανθρωπίνων αναγκών κι όχι το αντίθετον!
Οπότε, δεχόμεθα το σύνολον της Τεχνολογίας και συνεχίζουμε την προαγωγήν της, όμως υπό την εξής προϋπόθεσιν: Ο Κλασσικός Πολιτισμός είναι ανθρωποκεντρικός όπως λέγομε σήμερα, τουτέστιν λαμβάνει υπ' όψιν του τον ψυχισμόν του Ανθρώπου! Διά τούτο η Τεχνολογία μας πρέπει να είναι προσηρμοσμένη στα ανθρώπινα μέτρα, στο καλώς έχειν του Ανθρώπου! Διά παράδειγμα, η Πολεοδομία και η Οικιστική οφείλουν να λαμβάνουν υπ' όψιν τους τα ανθρώπινα ψυχικά μέτρα, όπως τα ελάμβανε ο αρχαίος πολεοδόμος κι όχι να βιάζουμε την ανθρωπίνη ψυχή να διάγει σε απάνθρωπες πόλεις και θλιβερές κατοικίες! Κι εδώ ας τονίσωμε επίσης ότι έως της σήμερον δεν έχει ευρεθή οτιδήποτε τελειότερον από το Ιπποδάμειον πολεοδομικόν σχέδιον και από το Κλασσικόν οικοδομικόν τετράγωνον των τεσσάρων κατοικιών· δείτε πώς περιγράφει την Κλασσικήν πολεοδομίαν και την Κλασσικήν κατοικίαν ως το ιδεώδες της σήμερον ο Leon Krier, ο μεγάλος Αρχιτέκτων! Ούτως ή άλλως, η σημερινή τάσις της Οικολογίας, παρά τας υπερβολάς της, προς τα Κλασσικά πρότυπα μάς πηγαίνει! Συμφωνούμε μαζί της και επαυξάνομε! Δι' ημάς η Γαία δεν είναι απλώς έμψυχος αλλά είναι συνάμα Μεγάλος Θεός και επομένως δεν έχομε ουδέν δικαίωμα να καταστρέφομε την όψιν της και παρορώντας τον θείον νόμον της Εξελίξεως να αφανίζωμε τα άλλα φυτικά και ζωϊκά είδη! Ο Κλασσικός Πολιτισμός ΔΕΝ καταστρέφει το τοπίον, το εμπλουτίζει!


3) ΣΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα φλέγοντα σημερινά θέματα, όσο κι αν φαίνεται περίεργον στους αδαείς, τις λύσεις έχει ο Κλασσικός Πολιτισμός και ουδείς άλλος! Δείτε διά παράδειγμα το λεγόμενον μεταναστευτικόν και τα ζητήματα υπηκοότητος/ιθαγενείας! Στην Αθήνα υπήρχον οι ξένοι, οι λεγόμενοι Μέτοικοι, πότε αυτοί ελάμβανον υπηκοότητα/ιθαγενεία;; Ποτέ! Επίσης, στην Αθήνα ΔΕΝ ήτο δυνατόν να τελεσθή γάμος μεταξύ Αθηναίου και Αλλοδαπής! Την εποχήν που ο Περικλής είχε σχεδόν απόλυτον εξουσίαν τού απηγορεύθη να νυμφευθή την Ασπασίαν, που ήτο Μέτοικος εκ Μιλήτου! Ο ίδιος αντελήφθη την ορθότητα της απαγορεύσεως και μάλιστα τότε άλλαξε ο νόμος πού ώριζε ότι Αθηναίος πολίτης είναι αυτός που έχει Αθηναίον πατέρα και έκτοτε Αθηναίος πολίτης ήτο αυτός που και οι δύο γονείς του ήσαν Αθηναίοι! Λοιπόν, ιδού η λύσις της σήμερον!
Άλλον παράδειγμα: Σήμερον, το κύριον θέμα των ημερών που εδημιούργησε η οικονομική κρίσις είναι τα "κόκκινα δάνεια", οι κατασχέσεις, οι πλειστηριασμοί κατοικιών! Ο Κλασσικός μας Πολιτισμός έχει και εδώ την λύσιν, έχει τον θεσμόν της Σεισάχθειας [από το "σείω" (ταρακουνώ) + "άχθος" (βάρος, χρέος) δηλαδή "αποτίναξις των βαρών"], τον οποίον πρώτος εφήρμοσε ο Σόλων! Με έναν λόγον, εις εποχάς οξυτάτου οικονομικού αδιεξόδου, ως η σημερινή, γίνεται απαλοιφή των υποθηκών και των χρεών, δημοσίων και ιδιωτικών, έως ένα ποσόν, δηλαδή εις ό,τι αφορά τους πτωχούς και τους μικρομεσαίους, και ούτως κάνομε μία νέαν αρχήν! Ιδού και εδώ η λύσις της σήμερον! 
     

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το ζήτημα ΔΕΝ είναι να προσαρμοσθή ο κλασσικότροπος Άνθρωπος στην σημερινήν εποχήν, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, η σημερινή εποχή να αποκαθαρθή από τα μη-Κλασσικά στοιχεία της που αποτελούν συνάμα το αίτιον της παθολογίας της και της κακοδαιμονίας της!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - 25/12/2017
======