Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

12 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1914-1918

ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1918 και στους εορτασμούς ακούσθηκαν μόνον ψεύδη, οι μεγάλοι ένοχοι με πρώτην την Γαλλίαν και δευτέραν την Αμερικήν επιμένουν να μην αποδέχονται την ενοχήν τους!


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1914-1918
Η μοιραία 28η Ιουνίου 1914
-----
Το 1877 η Αυστρο-ουγγαρία κατέλαβε την έως τότε υπό τουρκικήν κατοχήν Βοσνία. Τούτο ενόχλησε ιδιαιτέρως την Σερβίαν, η οποία έκτοτε έτραττε οτιδήποτε ηδύνατο διά να προκαλέση πόλεμον με την Αυστρίαν. Η Αυστρία δεν επιθυμούσε πολέμους και ο διάδοχος του θρόνου, ο Αρχιδούξ Φραγκίσκος Φερδινάνδος ήτο φιλελεύθερος, μεταρρυθμιστής μετριοπαθής και υπέρ της συμφιλιώσεως μεταξύ των κρατών. Πολλοί ήθελαν τον πόλεμον, ο καθείς με τους ιδικούς του σκοπούς. Η Σερβία διότι επίστευε ότι θα συνεπολέμουν μαζί της η Ρωσσία και η Γαλλία και ούτως θα κατετροπώνετο η Αυστρο-ουγγαρία. Η Γαλλία ήθελε οπωσδήποτε τον πόλεμον διά να αποπλύνη την ήτταν του 1870 και να κατακτήση ξανά την Αλσατίαν και Λωρραίνην. Η Ρωσσία διότι επίστευε ότι μία εύκολος νίκη στην Ευρώπην θα ανέβαζε το γόητρόν της μετά την δεινήν ήτταν του Ρωσσοϊαπωνικού πολέμου. Οι οικονομικοί εξουσιαστές της υφηλίου, οι Διεθνείς τραπεζίτες, ήθελαν τον πόλεμον διά να εκθρονίσουν τους δυναστικούς οίκους και να ηγεμονεύσουν ολοκληρωτικώς στην Ευρώπην μέσω υπερχρεωμένων και υποχειρίων εις αυτούς ασταθών δημοκρατικών κυβερνήσεων, δηλαδή την επανάληψιν εις μεγαλυτέραν κλίμακα των γεγονότων της Γαλλικής Επαναστάσεως! Εκείνην την ώραν δεν ήθελαν τον πόλεμον η Αυστρία και η Γερμανία. Εμπόδιον στα φιλοπολεμικά σχέδια και στην αλλαγήν της πολιτικής καταστάσεως της Ευρώπης ίστατο ο Φραγκίσκος Φερδινάνδος, όπως στην Ρωσσίαν ο μεταρρυθμιστής Τσάρος Αλέξανδρος 2ος. Επομένως η αρίστη λύσις ήτο να δολοφονηθή, ως εδολοφονήθη ο Αλέξανδρος 2ος, και συγχρόνως η δολοφονία να είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να προκληθή ο ποθούμενος γενικευμένος ευρωπαϊκός πόλεμος! Τελικώς επαρουσιάσθη μία λαμπρά ευκαιρία· την 28ην Ιουνίου 1914  ο Φραγκίσκος Φερδινάνδος και η σύζυγός του εδολοφονήθησαν κατά την επίσκεψίν των στο Σεράγιεβον από μίαν συνωμοσίαν την οποίαν είτε εδημιούργησε η κυβέρνησις της Σερβίας, είτε εν πάση περιπτώσει ήτο εν γνώσει της! Η Αυστρία ευρέθη εις δυσχερή θέσιν, εάν δεν αντέδρα η ηθική βλάβη που υπέστη θα επετάχυνε την διάλυσιν της Αυτοκρατορίας! Ποίος θα εσέβετο ένα καθεστώς όπου ο πρώτος τυχόν αλητήριος δολοφονεί άνευ συνεπειών την κεφαλήν του κράτους; Εν πάση περιπτώσει δεν ηδύνατο η Βοσνία να εγκαταληφθή διότι αυτή αποτελούσε από παλαιότατες εποχές μέρος του Βασιλείου της Ουγγαρίας, οι δε Βόσνιοι διόλου δεν επιθυμούσαν την υπαγωγήν στην Σερβίαν διότι, αφ' ενός είχαν κεντροευρωπαϊκόν πολιτισμόν και αφ' ετέρου ήσαν Ρωμαιοκαθολικοί ή Μωαμεθανοί κι όχι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ως οι Σέρβοι. Οι δύο πόλεμοι είχον τοιαύτα αποτελέσματα που εδημιούργησαν την μεγάλη Γιουγκοσλαβία, επειδή το ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις της κάθε εποχής, όμως ως είδαμε, μόλις οι λαοί ηδυνήθησαν να εκφρασθούν ελευθέρως η μεγάλη Γιουγκοσλαβία διελύθη αδόξως! Οι δύο πόλεμοι έδωσαν την Αλσατίαν και Λωρραίνην στην Γαλλίαν, όμως οι ιστορικοί τίτλοι της Γαλλίας επ' αυτών των χωρών είναι σαφώς ασθενέστεροι από αυτούς της  Αυστρο-ουγγαρίας επί της Βοσνίας! Αμέσως μετά την λήξιν του πολέμου, ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Robert Lansing απέρριψε με την αυθεντίαν του νικητού το σχέδιον του Αυτοκράτορος Καρόλου διά μίαν ομοσπονδίαν των χωρών της Αυστρο-ουγγαρίας διότι άγνωστον σε ποίον παρασκήνιον των νικητών είχε αποφασισθή η διάλυσις της κεντρικής Ευρώπης σε μικρά κρατίδια χωρίς δύναμιν αντιστάσεως! Αντιστάσεως σε ποιόν; Προφανώς σε μελλοντικόν καταβροχθισμόν τους από την ΕΣΣΔ!
Ούτως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ουΐλσων, νικητής του πολέμου, μετά τον Α΄Π.Π. επέβαλε τον θεσμόν των δημοψηφισμάτων διά να διαλυθή η Αυστρο-ουγγαρία, όμως τα δημοψηφίσματα επετράπησαν μόνον εκεί που το αποτέλεσμά τους ήτο βέβαιον ότι θα συμφωνούσε με τις επιθυμίες των νικητών του πολέμου! Ως εκ τούτου, δεν επετράπη να γίνη δημοψήφισμα στην Αυστρίαν εάν επιθυμεί την ένωσίν της με την Γερμανίαν! Ως γνωστόν,η Αυστρο-ουγγαρία εχωρίζετο εις δύο μέρη, στο Γερμανικόν, το οποίον συμμετείχε στην παλαιάν Γερμανικήν Αυτοκρατορίαν, την επονομαζομένην Αγίαν Ρωμαϊκήν Γερμανικήν Αυτοκρατορίαν (Saint-Empire romain germanique) με πρωτεύουσαν την Φρανκφούρτην (Frankfurt am Main) και το Σλαυϊκόν. Ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως "Αυστριακός" τω όντι δηλοί ουχί εθνισμόν, καθώς είναι Γερμανός, αλλά εντοπιότητα, ως λέγομε Βαυαρός ή Πομερανός. Ομοίως εις τας νοτίους Ουγγρικάς άλλοτε χώρας, στην νυν Σλοβενίαν, Κροατίαν και Βοσνίαν όχι μόνον δεν εγένοντο δημοψηφίσματα, διότι όλοι εγνώριζον ότι το αποτέλεσμα θα ήτο η ένωσις με την Ουγγαρίαν, αλλά πραξικοπηματικώς ιδρύθη με τον Αμερικανικόν δάκτυλον το «Κράτος των Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων» το οποίον περιέλαβε τας ως άνω περιοχάς και πραξικοπηματικώς και πάλιν άνευ ουδεμιάς λαϊκής επινεύσεως εκόλλησε στην Σερβίαν! Ως προείπαμε, η σημερινή εξέλιξις όπου εκφραζόμενοι ελευθέρως οι λαοί των εν λόγω χωρών ηδυνήθησαν να αποκολληθούν από την Γιουγκοσλαβίαν αποδεικνύει την αλήθειαν των υποθέσεών μας! Επίσης δεν έγινε δημοψήφισμα ούτε στον έναν πόλεμον, ούτε στον άλλον, στην Αλσατίαν και Λωρραίνην διότι ήτο γνωστόν τοις πάσιν ότι ο πληθυσμός θα εψήφιζε υπέρ της ενώσεως με την Γερμανίαν. Αντιθέτως μεταπολεμικώς, μετά το 1945, η Γαλλία εγκατέλειψε την περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θλιβεράν ρητορικήν της και επέπεσε με ιδιαιτέραν μανίαν εναντίον των ατυχών πληθυσμών της Αλσατίας και Λωρραίνης, αφ' ενός διά δωγμών και φόνων αποκεφαλίζοντας τον πληθυσμόν, κατά το Σοβιετικόν πρότυπον στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνίαν και αφ' ετέρου εξαναγκάζουσα τους κατοίκους από Γερμανόφωνοι να γίνουν Γαλλόφωνοι! Τουτέστιν, όπως μετά τον δεύτερον πόλεμον οι νικηταί εξηυτέλισαν την έννοιαν της Δικαιοσύνης, ούτως στον πρώτον εξηυτέλισαν την έννοιαν της λαϊκής κυριαρχίας!    

Επανερχόμενοι στην σειράν των γεγονότων: Ούτως εχόντων των πραγμάτων, μετά ένα μήνα, την 23ην Ιουλίου 1914, η Αυστρία έστειλε διακοίνωσιν προς την Σερβίαν ζητούσα μέτρα καταπαύσεως των Αντι-αυστριακών δραστηριοτήτων. Σήμερον, οι εγκυκλοπαίδειες και οι επίσημοι πανεπιστημιακοί ιστορικοί, ακολουθούντες, εκτός εξαιρέσεων, την "πολιτικήν ορθότητα", τουτέστιν το δόγμα ότι ο μοναδικός κακός πρωταγωνιστής στην ευρωπαϊκήν ιστορίαν είναι η Γερμανία και οι εκαστοτε σύμμαχοί της, υποστηρίζουν αισχρώς ψευδόμενοι ότι οι Σερβία εδέχθη τους όρους της διακοινώσεως όμως παρά ταύτα τής εκήρυξε τον πόλεμον η Αυστρία! Η αλήθεια είναι ότι η απάντησις της Σερβίας συνταχθείσα από Γάλλους διπλωμάτες είχε σκοπόν απλώς να επιρρίψη την ευθύνην στην Αυστρίαν ενώ ήτο καθ' όλα αρνητική διότι ηρνείτο τους όρους 5 και 6 της διακοινώσεως που ήσαν οι ουσιαστικώτεροι εκ των οποίων εξηρτώντο όλοι οι άλλοι. Κατ' αυτούς προετείνετο να ιδρυθή κοινή Σερβοαυστριακή επιτροπή η οποία θα εφρόντιζε διά την καταστολήν των συνωμοτικών κινημάτων εναντίον της εδαφικής ακεραιότητος της Αυστρο-ουγγαρίας και άλλη κοινή ανακριτική-δικαστική επιτροπή η οποία θα ανεκάλυπτε τα επί τους Σερβικού εδάφους μέλη της συνωμοσίας που εδολοφόνησε τον Διάδοχον! Ο Sir Richard J Evans, Regius professor of history at the University of Cambridge, αποφαίνεται ότι ρίζα της συφκρούσεως ήτο ο Σερβικός εθνικισμός και επεκτατισμός: «Η Σερβία φέρει την μεγίστην  ευθύνην διά την έκρηξιν του Α΄Π.Π. και η Σερβική υποχτήριξις στους τρομοκράτες της "Μαύρης χειρός" [το όνομα της συνωμοτικής οργανώσεως] ήτο εξαιρετικώς ανεύθυνος :  Serbia bore the greatest responsibility for the outbreak of WW1 and Serbian backing for the Black Hand terrorists was extraordinarily irresponsible». Επομένως η κήρυξις του πολέμου υπό της Αυστρίας ήτο ως είχον τα πράγματα αναπόφευκτος.
Το ερώτημα πλέον ήτο εάν ή όχι η Αυστριακή αντίδρασις εναντίον της Σερβίας θα κατέληγε είτε να παραμείνη εντοπισμένη η περιφερειακή αυτή διαμάχη, με υποχώρησιν της Σερβίας, η οποία θα εδέχετο τους όρους της Αυστρίας, ή με έναν τοπικόν πόλεμον, ως ήσαν οι μόλις γενόμενοι Βαλκανικοί πόλεμοι, είτε θα εγενικεύετο εις πόλεμον μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Βεβαίως, δεν υπήρχε ουδείς λόγος να καταστραφή ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός διότι κάποιοι τρομοκράτες το επεδίωκον! Το εάν η κατάστασις θα εξελίσσετο εις γενικευμένην σύρραξιν ή όχι εξηρτάτο αποκλειστικώς από την αντίδρασιν της Ρωσσίας! Εάν η Ρωσσία δεν έσπευδε να συμπαρασταθή στην Σερβίαν τότε θα εσώζετο η ειρήνη. Ήτο γνωστόν ότι η Γερμανία δεν ήθελε τον πόλεμον και διά τούτο απέτρεψε αρχικώς την Αυστρίαν να αντιδράση εντόνως. Συγχρόνως η Αυστρία ήτο ο μοναδικός σύμμαχος της Γερμανίας και ήτο απολύτως ζωτικής σημασίας διά την Γερμανίαν η Αυστρο-ουγγρική Αυτοκρατορία να παραμείνη ηνωμένη, πράγμα που προϋπέθετε να ελεγχθούν οι συνωμοτικές δραστηριότητες των Σέρβων.
Την 25ην Ιουλίου 1914 η Σερβία έστειλε την απάντησίν της ενώ ήδη η Ρωσσία είχε ολοκληρώσει το πρώτον στάδιον της επιστρατεύσεώς της. Την 28ην Ιουλίου 1914 η Αυστρία εκήρυξε τον πόλεμον στην Σερβίαν ενώ αμέσως οι Ρώσσοι επροχώρησαν στο δεύτερον στάδιον της επιστρατεύσεώς τους. Η Γερμανία έπραξε ουδέν έως και την ημέραν εκείνην, αντιθέτως ο Κάϊζερ εμήνυσε στο Γενικόν Επιτελείον ότι ο πόλεμος δεν εφαίνετο πιθανός, συγχρόνως δε συνέστησε στην Αυστριακήν κυβέρνησιν μετριοπάθειαν! Επίσης ο Κάϊζερ επεδίωξε με προσωπικήν τηλεγραφικήν επικοινωνίαν με τον Νικόλαον 2ον να αποφευγχθή η σύγκρουσις! Ιδέ, Willy–Nicky correspondence - Wikipedia. Πολλοί ιστορικοί λέγουν ότι ο Νικόλαος 2ος στο τηλεγράφημα "Tsar to Kaiser, July 29, 8:20 P.M." προτείνει να παραπεμφθή το ζήτημα στο Δικαστήριον της Χάγης, «It would be right to give over the Austro-servian problem to the Hague conference», και ο Κάϊζερ δεν το εδέχθη, άρα ήτο υπεύθυνος! Όμως εδώ ο συντάκτης των τηλεγραφημάτων, ίσως ο μανιώδης υπέρ του πολέμου, υπουργός των Εξωτερικών, Σαζόνωφ, καθειρωνεύεται τον νεκρόν! Εδώ εξισώνεται ο δολοφόνος με το θύμα! Δεν πρόκειται εδώ δι' ένα σύνηθες διακρατικόν ζήτημα π.χ. διά μίαν συνοριακήν ρύθμισιν αλλά διά την δολοφονίαν του Διαδόχου της Αυστρο-ουγγαρίας, αυτό το λησμονούν οι σύγχρονοί μας ιστορικοί! Την ευθύνην διά τον πόλεμον έχει η Γερμανία μάς λέγουν, όμως δεν εξηγούν την ευθύνην διά την δολοφονίαν ποιός τήν έχει; Εν πάση περιπτώσει, ορθώς ο Κάϊζερ τονίζει ότι ο πόλεμος θα είναι «the disaster which is now threatening the whole civilized world»! 
Την 4ην απογευματινήν της 30ης Ιουλίου 1914 ο Νικόλαος 2ος υπέγραψε το μοιραίον διάταγμα της Γενικής Επιστρατεύσεως! Το διάταγμα τούτο είχε την έννοιαν της κηρύξεως του πολέμου, οπότε η Γερμανία η οποία δεν είχε κινηθεί έως τότε, την μεσημβρίαν της επομένης, 31ης Ιουλίου εκήρυξε την επιστράτευσιν!

Ως παρατηρεί ο γνωστός Άγγλος ιστορικός συγγραφεύς και στρατιωτικός Russel Grenfeld (στο λίαν αξιόλογον έργον του: Captain Russel Grenfeld, R.N., «Unconditional Hatred : German War Guilt and the Future of Europe», 1953, σελ. 74):

Πιστεύω απολύτως ότι η πρόοδος προς την γενικήν ευρωπαϊκήν ανάφλεξιν καθωρίσθη από την Ρωσσίαν. Εάν αυτή δεν είχε κηρύξει την επιστράτευσιν είναι απολύτως βέβαιον ότι ούτε η Γερμανία θα το έπραττε και καθώς ουδείς εξ αυτών θα απετόλμα αυτό το τελευταίον και μοιραίον βήμα, θα υπήρχε πάντοτε η πιθανότης ο Αυστροσερβικός πόλεμος να παραμείνη εντοπισμένος. Η Ρωσσική πρωτοβουλία δι' επιστράτευσιν δεν της επεβλήθη από κάποιαν πιεστικήν ανάγκην. Η ασφάλειά της καθ' ουδένα τρόπον δεν εθίγετο από την Αυστροσερβικήν σύγκρουσιν. Επιπλέον οι Αυστριακοί είχον βεβαιώσει την  Ρωσσικήν κυβέρνησιν  ότι τα οιαδήποτε τιμωριτικά μέτρα που τυχόν θα ελάμβανον δεν περιελάμβανον επ' ουδενί εδαφικήν ή συνοριακήν αλλαγήν. Ούτως ή άλλως η κατάστασις έπρεπε να εξελιχθή πολύ περαιτέρω έως ότου να υπάρξη πιθανότης να επηρεασθή η ασφάλεια της Ρωσσίας, οπότε αυτή ηδύνατο να αναμένη τις εξελίξεις. Όμως η Ρωσσία δεν ηθέλησε να περιμένη και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η επείγουσα επιστράτευσίς της είχε αποφασισθή από την φιλοδοξίαν της κι όχι από τον φόβον της. Οπωσδήποτε επίσης και από την απόλυτον εμπιστοσύνην στην Γαλλικήν υποστήριξιν!

Πράγματι, ο κακός δαίμων της Ευρώπης, ο οποίος προεκάλεσε τόσον τον πόλεμον του 1870, όσον και αμφοτέρους τους δύο πολέμους του 20ου αιώνος ήτο η Γαλλία. Χωρίς την πιεστικήν προτροπήν της Γαλλίας η Ρωσσία δεν θα απεφάσιζε τον πόλεμον! Η Γαλλία ήθελε οπωσδήποτε τον πόλεμον, διά δύο λόγους λέγουν: πρώτον διά να επανακτήση την Αλσατίαν και Λωρραίνην, διψούσε διά την ρεβάνς, και δεύτερον, επειδή, όπως και το 1870 η Γάλλοι στρατηγοί ήσαν απολύτως πεπεισμένοι ότι οπωσδήποτε θα θριαμβεύσουν. Είχον μάλιστα επεξεργασθεί το δόγμα της "σαρωτικής επιθέσεως"!
Με αυτάς τας ιδέας. 15 ημέρας μετά την δολοφονίαν στο Σεράγιεβο, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Raymond Poincaré, επραγματοποίησε επίσημον επίσκεψιν στην Αγίαν Πετρούπολιν (13-23 Ιουλίου 1914) όπου επίεσε αφορήτως τους Ρώσσους και τους έλεγε ότι και η Αγγλία θα εισέλθη στον πόλεμον και όλα θα εξελιχθούν ομαλώς και θα ξανασυναντηθούν στο Βερολίνον συντόμως, 15 ημέρες μετά την κήρυξιν του πολέμου, καθώς ο στρατός με την αργήν κίνησίν του χρειάζεται 15 ημέρες διά να φθάση στο Βερολίνον! Έδιδε επίσης διαφόρους υποσχέσεις π.χ. ότι αυτός το είχε συζητήσει με τους Άγγλους και μετά τον πόλεμον θα έδιδον στην Ρωσσίαν τα Στενά! Ως έγραψε ο γνωστός Γάλλος ιστορικός M. Morhardt, «το γεγονός καθεαυτόν της πραγματοποιήσεως ενός τοιούτου ταξιδίου ακριβώς κατ' εκείνον τον καιρόν εσήμαινε ένα σχέδιον πολέμου… Εάν ο κ. Πουανκαρέ ήθελε την ειρήνην μία επιστολή προς τον Τσάρον θα ήτο αρκετή. Εάν η Ρωσσία ειδοποιείτο ότι η Γαλλία δεν ήτο αποφασισμένη να υποστηρίξη εμπρός στον κόσμον όλον τους σκοπούς των δολοφόνων του Σεράγιεβο, η όλη υπόθεσις θα είχε λυθή!»

Εδώ οφείλομε να σημειώσωμε την αφροσύνην της Ρωσσίας. Οι Ρώσσοι είχον υποστή την ταπεινωτικήν ήτταν του Ρωσσοϊαπωνικού πολέμου του 1904, όπου είδον ότι όλες οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου είχον συνωμοτήσει εναντίον τους. Είχον αντιμετωπίσει την εξέγερσιν του 1905, η οποία είχε συγκλονίσει ολόκληρον την χώραν, και επίσης αντεμετώπιζον μίαν συνεχή αναταραχήν με την συντηρουμένην έξωθεν ευρείαν επαναστατικήν και τρομοκρατικήν δραστηριότητα με τις συνεχείς δολοφονίες ανωτάτων κρατικών αξιωματούχων. Γνωρίζοντας ότι το εσωτερικόν μέτωπον ήτο λίαν ασταθές η ρωσσική αυλή απεφάσιζε αυτόν τον τυχοδιωκτικόν και ανήθικον πόλεμον; Ανήθικος σαφώς πόλεμος και μάλιστα ανοήτως ανήθικος καθώς η Ρωσσία η οποία καθημερινώς ζούσε υπό τον φόβον της τρομοκρατίας ήρχετο τώρα να υπερασπισθή τους στυγερούς δολοφόνους του Διαδόχου της Αυστρίας και να πολεμήση διά χάριν τους; Πέραν τούτων όμως η Ρωσσική Αυλή εγνώριζε την σαφώς γενικωτέραν αμφισβήτησιν του καθεστώτος και του πολιτεύματος από ένα ευρύ μέτωπον εντός της χώρας που δεν περιελάμβανε μόνον την Ιντελλιγκέντσια αλλά ολόκληρον την αστικήν τάξιν, τους μπουρζουάδες, και, όσον κι αν αυτό φαίνεται περίεργον, μέρος της αριστοκρατίας π.χ. πρώτος Πρόεδρος της Προσωρινής Κυβερνήσεως της εξεγέρσεως του Φεβρουαρίου ήτο ο Πρίγκιψ Gueorgui Lvov. Εγνώριζε ακόμη την δράσιν μυστικών εταιρειών και υπογείων δυνάμεων! Με όλα αυτά τα δεδομένα η απόφασις εισόδου εις τον πόλεμον ήτο πραγματική αφροσύνη! Οι ιστορικοί ασχολούνται με τον Νικόλαον 2ον και το στενόν περιβάλλον του· τούτο είναι μέγα λάθος διότι τον πόλεμον τον απεφάσισε μία ευρεία κοινή γνώμη του ευρυτέρου κύκλου της εξουσίας περιλαμβάνουσα τους υπουργούς της κυβερνήσεως και ολόκληρον την ανωτάτην ηγεσίαν του στρατεύματος! Παρομοίως με τους Γάλλους στρατηγούς, ο θείος του Νικολάου 2ου, ο Μέγας Δούξ Nicolas Nikolaïevitch de Russie (1856-1929), ο οποίος διωρίσθη Ανώτατος Διοικητής του αυτοκρατορικού στρατού, ήτο απολύτως βέβαιος διά την υπερτέραν αξίαν του Ρωσσικού στρατού όπως ήτο άλλωστε όλον το ρωσσικόν Γενικόν Επιτελείον!
   
Συμπεραίνει o Russel Grenfeld: As for the Germans having started the 1914 war, there could be no greater myth! Δεν υπάρχει μεγαλύτερος μύθος απ' ότι οι Γερμανοί άρχισαν τον πόλεμο του 1914. Εάν κάποιο κράτος "άρχισε" τον πόλεμο, εν τη εννοία ότι έκανε τα πρώτα βήματα τα οποία ωδήγησαν στις εχθροπραξίες, αυτή ήτο η Σερβία διά τον Αυστροσερβικό πόλεμο και η Ρωσσία διά την ευρυτέραν σύγκρουσιν. Αυτοί που ανέμενον κέρδη από τον πόλεμον ήσαν οι Σέρβοι, οι Ρώσσοι και οι Γάλλοι· δυνάμεθα να είπωμεν ότι αυτοί που ήθελαν  ολιγώτερον τον πόλεμον ήσαν οι Γερμανοί και οι Άγγλοι.
Ένα μνημείον σωφροσύνης είναι το υπόμνημα του Γερμανικού Γενικού Επιτελείου προς την κυβέρνησιν της 29ης Ιουλίου 1914, το οποίον καταλήγει τονίζοντας ότι «η Γαλλορωσσική συμμαχία (Franco-Russian Alliance) θα ενεργοποιηθή and the mutual butchery of the civilised nations of Europe will begin… After this fashion things must and will develop, unless, one might say, a miracle happens to prevent at
the last moment a war which will annihilate for decades the civilisation of almost all Europe. Θα αρχίση η αλληλοσφαγή των πεπολιτισμένων εθνών της Ευρώπης και τοιουτοτρόπως θα προχωρούν τα πράγματα, εκτός κι αν συμβή ένα θαύμα της τελευταίας στιγμής που θα σταματήση τον πόλεμον που θα εξολοθρεύση διά δεκαετίες τον πολιτισμόν σχεδόν όλης της Ευρώπης.»   

Ο διακεκριμένος Άγγλος ιστορικός G. Lowes Dickinson, έγραψε: «…the justification lies with Austria and the aggression with Russia. We next come to Germany. Against her has been directed most of the moral indignation of the victorious Powers. That this is not justified by the facts should be clear, after our analysis… The Powers of the Entente say that the offence was Germany's backing of Austria. Germans say that the offence was Russia's backing of Serbia To my mind, the German position is the more reasonable. Η Αυστρία είναι δικαιολογημένη και η επιθετικότης ησκήθη από την Ρωσσία. Όσον διά την Γερμανίαν, επί της οποίας οι νικήτριες δυνάμεις έρριψαν την ηθικήν μομφήν, συμφώνως προς την ανάλυσιν των συμβάντων αυτή η μομφή είναι αδικαιολόγητος. Οι νικήτριες δυνάμεις λέγουν ότι η ευθύνη ανήκει στην Γερμανίαν διότι υπεστήριξε την Αυστρίαν, ενώ οι Γερμανοί λέγουν ότι η ευθύνη ανήκει στην Ρωσσίαν διότι υπεστήριξε την Σερβίαν. Κατά την γνώμην μου η Γερμανική θέσις είναι η πλέον λογική.»

Ο γνωστός Αμερικανός ιστορικός Harry Elmer Barnes, έγραψε: «Υπολογίζοντες τον βαθμόν ενοχής των διαφόρων κρατών, λέγομε ασφαλώς ότι η ευθύνη διά τον παγκόσμιον πόλεμον πίπτει επί της Σερβίας, της Γαλλίας και της Ρωσσίας με την ενοχήν σχεδόν εξ ίσου κατανεμημένην. Διά την Αυστρίαν δυνάμεθα να είπωμεν ότι η ευθύνη της είναι ελαχίστη καθώς μάλιστα ουδέποτε επεζήτησε έναν γενικευμένον ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η Αγγλία και η Γερμανία αντετίθεντο εις το να καταλήξη η κρίσις του 1914 εις πόλεμον. Μάλιστα δε, καθώς έχομε λεπτομερώς εξηγήσει, ο Κάϊζερ προέβη σε κατά πολύ εντονώτερες προσπάθειες αποφυγής του πολέμου και διαφυλάξεως της ειρήνης στην Ευρώπην παρά ο Sir Edward Grey.»

Τελικώς οφείλομε να τονίσωμε την ολεθρίαν είσοδον εις τον πόλεμον της Αμερικής. Άνευ αυτής της επεμβάσεως ο πόλεμος θα είχε τελειώση με έναν συμβιβασμόν, όπως άλλωστε όλοι οι προηγούμενοι ευρωπαϊκοί πόλεμοι, με μόνην εξαίρεσιν την ήτταν του Βοναπάρτη στο Βατερλώ. Συνεπώς θα είχε αποφευχθή η διάλυσις της Γερμανίας και της Αυστρίας, η οποία επέφερε πλείστα όσα δεινά· όχι μόνον την Συνθήκην των Βερσαλλιών που προητοίμαζε τον νέον πόλεμον, αλλά κυρίως το μέγα κενόν εξουσίας που έσπευσαν να καλύψουν οι κομμουνιστικές εξεγέρσεις! Επίσης δεν θα εθεωρείτο νι9κητής του πολέμου η Μπολσεβικική Ρωσσία και η Συνθήκη του Μπρεστ - Λιτόφσκ (Traité de Brest-Litovsk) θα παρέμενε ως είχε περιορίζουσα εις μεγάλον βαθμόν την δυνατότητα επεμβάσεως του Mπολσεβικισμού στην Ευρώπην! Η Αμερική ήτο αυτή που επέμεινε στον κατακερματισμόν της Αυστρο-ουγγαρίας προς όφελος των Μπολσεβίκων και των κομμουνιστικών εξεγέρσεων, ως η φρικτή εκείνη της Ουγγαρίας!
Ας τονίσωμε επίσης την δολιότητα της Αμερικής, δολιότητα πρωτοφανή στην παγκόσμιον ιστορίαν! Τον Ιανουάριον του 1918 ομιλών ο Πρόεδρος Ουΐλσων στο Κογκρέσον έθεσε τους γνωστούς 14 όρους (Fourteen Points) βάσει των οποίων θα εδέχετο την συνθηκολόγησιν. Η Γερμανία εδέχθη τους όρους όμως άμα τον αφοπλισμόν της οι όροι άλλαξαν! Ακόμη και η Αγγλία διεμαρτυρήθη, ως είπε ο Λόρδος Buckmaster, το να προκαλέσης την συνθηκολόγησιν ενός έθνους βάσει ωρισμένων όρων και κατόπιν, όταν είναι πλέον ανυπεράσπιστον να επιβάλης άλλους όρους, αυτό είναι μία πράξις ατιμίας που ουδέποτε είναι δυνατόν να αποπλυθή:

...to induce any nation to lay down their arms on one set of terms and then, when they were defenseless, to impose another set, is an act of dishonour which can never be effaced.

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
=======

17 Σεπτεμβρίου 2018

«Πλαταιαί - Η εορτή των Ελευθερίων»

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018

Ιδιαιτέρως μάς ετίμησε, εμάς και τις Πλαταιές, ο κ. Σταύρος Χριστοδουλάκης με το ωραίον βιβλίον που εξέδωσε «Πλαταιαί - Η εορτή των Ελευθερίων», στο οποίον περιγράφονται αφ' ενός, οι Πλαταιές και η μάχη και αφ' ετέρου, η εορτή των Ελευθερίων· καθώς δε είναι δεινός φωτογράφος το βιβλίον αποτελεί συνάμα ένα εξαίρετον φωτογραφικόν άλμπουμ των εκδηλώσεών μας!
Διά να το προμηθευθείτε (διατίθεται στην συμβολική τιμή των πέντε ευρώ) τηλεφωνείτε στον κ. Σταύρο Χριστοδουλάκη, τηλ= 6945169549ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018

ΠΛΑΤΑΙΑΙ = 2018
15 Σεπτεμβρίου 2018
Με επιτυχία ετελέσθη και εφέτος η ετησία εκδήλωσίς μας «Εορτή των Ελευθερίων» στις Πλαταιές. Ευχαριστούμε θερμώς όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχίαν της εορτής! Κυρίως την κ. Χρύσα Ζαφειροπούλου η οποία αναλαμβάνει όλον το βάρος της οργανώσεως της εορτής και συγχρόνως ήτο συγγραφεύς και επιμελητής του θεατρικού «Οι Πέρσες» το οποίον πράγματι ήτο εξαιρετικόν! Επίσης το οπλιτικόν άγημα «Άρες Άναξ» το οποίον πάντοτε συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας! 


 

3 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ «ΕΥΡΩΠΗ & ΙΣΛΑΜ»
Το «Ευρώπη και Ισλάμ» είναι ένα μεγάλου μεγέθους, 750 σελίδων μεγέθους Α4, βιβλίον πηγή που εξαντλεί πλήρως το θέμα του! Διά παράδειγμα, το κεφάλαιον «Οι γυναίκες στο Ισλάμ» μήκους περίπου 100 σελίδων αποτελεί ένα πλήρες πόνημα μόνο του, όπως το κεφάλαιον «Η ψυχολογία και η ιστορία του Ισλάμ», «Η Τζιχάδ» και τα υπόλοιπα!
Ο αναγνώστης έχει εις χείρας του ένα πλήρες σύγγραμμα περί του Ισλάμ το οποίον δεν εξετάζει τα θέματα απλώς περιγραφικώς αλλά εισδύει εις βάθος πράγμα διόλου εύκολον καθώς «Το Ισλάμ είναι μία σφραγισμένη φιάλη», ως είναι ο τίτλος κεφαλαίου. Οπότε ο μελετητής δεν χρειάζεται ουδεμία άλλη πηγή διά να μάθη σχετικώς ή διά να γράψη και αυτός κάτι έχοντας το παρόν βιβλίον ως πηγή!
Ομως το βιβλίον δεν είναι απλώς ένα πλήρες περί Ισλάμ πόνημα!
Το βιβλίον έχει μίαν θέσιν την οποίαν και αποδεικνύει: Ασχολείται με την μεγάλην σύγκρουσιν που λαμβάνει χώραν από τον 7ον αιώνα μεταξύ του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Δυτικού Πολιτισμού και του Ισλάμ! Δεικνύει και αναλύει πλήρως στο κεφάλαιον «Ο Πολιτισμός» ότι τα κολοσσιαία ζώα που συγκρούονται στο λιβάδι της Ιστορίας δεν είναι τα έθνη ή τα κράτη, αλλά τα σύνολα τα λεγόμενα στην Φιλοσοφίαν της Ιστορίας Πολιτισμοί (ο όρος δεν είναι αξιολογικός)!
Ήδη από την εμφάνισίν του το Ισλάμ κατέκτησε τα 7/8 του γνωστού κόσμου, εκυριάρχησε στην Μεσόγειον και ολίγον έλλειψε να κατακτήση ήδη τότε την Ευρώπην. Η Ευρώπη εσώθη τότε, όμως από το 1970 ενεφανίσθη μία νέα ιστορική πραγματικότης. Το Ισλάμ ενδυναμωμένος αρχίζει τον αγώνα καταλήψεως της Ευρώπης και εντάξεως και αυτής στο ήδη κολοσσιαίον Νταρ-αλ-Ισλάμ που περιλαμβάνει σήμερον 57 Μωαμεθανικά κράτη!
Το βιβλίον μας ασχολείται με αυτήν την σύγκρουσιν η οποία αφορά άμεσα και εμάς τους ιδίους και τους απογόνους μας και το έθνος μας και τον Πολιτισμόν μας και την κουλτούρα μας και την επιβίωσιν της Ευρώπης!
Το Sun Tzu, το κλασσικόν περί του πολέμου κινεζικόν έργον μάς λέγει ότι οφείλομε να γνωρίζομε και τον εαυτόν μας και τον εχθρόν μας! Στο μέγα περί Ισλάμ μέρος του βιβλίου μας εμάθαμε τον εχθρόν μας! Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μας επιχειρούμε ένα δυσκολώτερον έργον: να γνωρίσωμε τον εαυτόν μας!
Στον αγώνα μεταξύ δύο πολεμιστών ή αθλητών, σημασίαν έχει τόσον το ηθικόν, όσον και η νοητική και ψυχική κατάστασις των αγωνιζομένων! Διαγιγνώσκοντες ότι νυν ο αγών είναι άνισος διότι ναι μεν η Ευρώπη πλεονεκτεί πλήρως εις ισχύν όμως νοσεί βαρέως ψυχικώς επιχειρούμε να εξετάσωμε την Ευρωπαϊκήν Νόσον και να ερμηνεύσωμε τα συμπτώματά της και τις ψυχοπαθητικές της ιδέες, στο μέγα πρώτον κεφάλαιον το υπό τον τίτλον «Η Ευρωπαϊκή νόσος», που και αυτό είναι ένα βιβλίον μόνο του και στα ειδικά εκτενή κεφάλαια, ως «Η Πολυπολιτισμικότης», «Η ανοικτή κοινωνία», «H Ισλαμοφιλία», «Η Ισλαμοφοβία» και λοιπά!
Ενα τρίτον μέρος του βιβλίου ασχολείται με την περιγραφήν και την αξιολόγησιν της συγκρούσεως ως τα κεφάλαια «Η Τρομοκρατία», «Η 22α Μαρτίου 2016 των Βρυξελλών», «Η ζωή με τον μετανάστη» και λοιπά!
Συμπερασματικώς περιγράφομε πλήρως το πραγματικώς φλέγον ζήτημα της εποχής μας, τον πραγματικόν Γ΄Παγκόσμιον Πόλεμον που εκτυλίσσεται προ των οφθαλμών μας όμως επιχειρείται η συγκάλυψίς του διά της συστηματικής εξαπατήσεως, της «Taqiyya», ως ο τίτλος κεφαλαίου μας!
-----
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΟΥΛΗ: http://www.thulebooks.gr/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%97-&-%CE%99%CE%A3%CE%9B%CE%91%CE%9C
-----

31 Ιουλίου 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ «ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ»ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ
«ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ»

Από το 1973 έχει ανοίξει ένα νέον κεφάλαιον στην ευρωπαϊκήν ιστορίαν, αυτό του εποικισμού της Ευρώπης υπό των Μωαμεθανών και της τελικής κατακτήσεώς της υπό του Ισλάμ!
Σκοπός της συγγραφής του παρόντος είναι να γνωρίση ο αναγνώστης: Πρώτον, την ψυχικήν, νοητικήν και ηθικήν κατάστασιν της  σημερινής Ευρώπης, διότι η σημερινή Ευρώπη νοσεί, βαρέως πάσχει υπό της "Ευρωπαϊκής νόσου", και απαιτείται η κατανόησις της νοσηράς αυτής καταστάσεως που έχει ως κύριον σύμπτωμα την αυτο-περιφρόνησιν, ώστε αφ' ενός να ερμηνευθούν οι πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται εμπρός μας και αφ' ετέρου να επιχειρηθή η θεραπεία της.
Δεύτερον, σήμερον ζώμεν την ακμήν της επεμβάσεως και εγκαταστάσεως του Ισλάμ στην Ευρώπην, οπότε είναι απαραίτητον να μάθωμε, αδρομερώς έστω, τί είναι το Ισλάμ, ποία η φύσις και η ιστορία του, καθώς ειδικώς ο Έλλην περί του Ισλάμ ουδέν γνωρίζει! Τα μυστήρια του πράγματος: και 1.400 έτη ήμασταν ραγιάδες τεταπεινωμένοι υπό του Ισλάμ (μετρήσατε πότε έγινε η κατάκτησις της Συρίας) και στα σχολεία μας ουδέν διδασκόμεθα περί αυτού! Ούτως, το κύριον μέρος του βιβλίου αποτελεί εισαγωγήν στο Ισλάμ και ιδιαιτέραν ανάλυσιν ωρισμένων χαρακτηριστικών του τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίον αναγνώστην. Επίσης συζητούμε και κατανοούμε την επέμβασιν των Μωαμεθανών στην Ευρώπην, τα συμβάντα, την στρατηγικήν, τας μεθόδους και τα επακόλουθα της επεμβάσεως, ως και τους κινδύνους από τον μωαμεθανικόν εποικισμόν, τί μας επιφυλάσσει το όχι και τόσον μακρυνό μέλλον και τις δυνατότητες αντιδράσεως που έχομε στην διάθεσίν μας. 

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
---------
Το βιβλίον εξεδόθη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θούλη:
https://thulebooks.blogspot.com/2018/07/4.html

===============

28 Ιουλίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ»
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ»
------
Προ ολίγου (πρωΐα της 26ης Ιουλίου 2018) ο δημοσιογράφος στον ραδιοφωνικόν σταθμόν της Ζακύνθου εφώναζε εκνευρισμένος ότι επί καιρόν ερωτά τον Δήμαρχον τί σχεδιασμός υπάρχει διά την περίπτωσιν σεισμού και αυτός δεν απαντά [διότι προφανώς ουδείς σχεδιασμός υπάρχει]!
Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό θέμα του Δημαρχείου αλλά ενός αυτονόμου οργανισμού «Πολιτικής Αμύνης» υπαγομένου στο υπουργείον των Στρατιωτικών. Ο οργανισμός αυτός διαθέτει μόνιμον προσωπικόν αλλά και σώματα εθελοντών που π.χ. περιπολούν το καλοκαίρι στο δάσος! Επίσης, πέραν τούτου έχει στην διάθεσίν της όχι μόνον τυχόν ιδικάς της δυνάμεις αλλά αυτοδικαίως απάσας τας κρατικάς δυνάμεις της περιοχής, π.χ. είναι δυνατόν να απαιτήση αριθμόν δασοφυλάκων ή κατάλληλον διάταξιν των πυροσβεστικών μέσων και άλλας δυνατότητας εις περίπτωσιν ανάγκης ως π.χ. επίταξις ιδιωτικών μέσων!
Η Πολιτική Άμυνα είναι οργανισμός που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθή από οιονδήποτε άλλον που κανονικώς έχει άλλα καθήκοντα, από τον Αστυνόμο, τον Βουλευτή ή τον Δήμαρχο! Διότι εις τοιαύτας περιπτώσεις εμφανίζονται ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να φαντασθή ο νους του κοινού ανθρώπου π.χ. στον σεισμό της Κεφαλληνίας του 1953 στο χωριό με τα χιλιάδες πηγάδια (Λακύθρα) ενεφανίσθη ξαφνικά πλήρης έλλειψις ύδατος, οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε σταγόνα να βρέξουν τα κολλημένο από την σκόνη στόμα τους! Εντός λεπτών είχον μεταμορφωθεί σε πρωτογόνους χαμένους στην σκόνη (όλη η ατμόσφαιρα ήτο ένα νέφος σκόνης) και στα ερείπια· τα ενδύματά τους είχαν γίνει ξαφνικά κουρέλια και τα πρόσωπά τους είχαν παραμορφωθεί!
Τώρα με την καταστροφήν στην Βόρειον Αττικήν με τους 81 έως τώρα νεκρούς και τους 200 τραυματίες, με τους καμμένους και τους πνιγμένους, ΠΟΙΟΣ ΕΣΥΝΤΟΝΙΖΕ; Ουδείς! Έγινε μία σύσκεψις ως εμάθαμε από τον πρωθυπουργόν και υπουργούς (όλους ασχέτους ως προς το ζήτημα) και δύο αξιωματικούς της Πυροσβεστικής! Τί απεφάσισε η σύσκεψις;; Τίποτε προφανώς! Κάποιοι απεφάσισαν να στείλουν στον τόπο της καταστροφής μία φρεγάτα! Ναί, γελάμε αυθορμήτως με τα χάλια του Ελληνα επισήμου, πως σκέφθηκε αυτό το μεγάλο βαπόρι, το διόλου κατάλληλο γιά διασώσεις που ως να ετοιμασθή και να φθάση έκανε τέσσερεις ώρες! Προφανώς το σκεπτικόν ήτο: «Θα εντυπωσιάσουμε τον λαό! Θα ειπούν, "Είδες; Ως και φρεγάτα έστειλαν!"» Πλανάται το κύριον ερώτημα: Ποιός και με ποίον σκεπτικόν έκλεισε την Λεωφόρον Μαραθώνος και έστελνε τα αυτοκίνητα των διαφευγόντων στην στενή παραλιακή οδό στο Μάτι, όπου μποτιλιαρίστηκαν και κάηκαν και τα αυτοκίνητα και οι επιβαίνοντες! Ποιός και με ποίον σκεπτικόν;; Ουδέποτε θα μάθουμε διότι ΔΕΝ υπήρξε συντονιστική αρχή με πρόσωπο, λόγο και ευθύνη! Συλλυπητήρια Ελλάδα!
Η Πολιτική Άμυνα (α) έχει σχέδια έτοιμα διά κάθε περίπτωσιν εκτάκτου συμβάντος, είτε φυσικών καταστροφών ως οι σεισμοί, είτε συμβάντων πιθανώς φυσικών ή δολιοφθοράς, ως οι πυρκαϊές των δασών, είτε πολεμικών ή τρομοκρατικών επιχειρήσεων. Αυτή δε (β) αναλαμβάνει την διοίκησιν και των συντονισμόν των απαιτουμένων εκ του σχεδίου ενεργειών!
Επίσης βασικόν έργον της (γ) είναι να ενημερώνει τους πολίτες με τακτικές συναντήσεις στις πόλεις και στις γειτονιές, π.χ.  εις περίπτωσιν σεισμού, αφ' ενός τί πρέπει να πράξουν στο περιβάλλον τους και αφ' ετέρου εις ποίον μέρος θα συγκεντρωθούν. Οι άνθρωποι αγνοούν βασικά απλά πράγματα με τα οποία πιθανώς θα σώσουν την ζωή τους, π.χ. έγραψα την συμβουλή: Οταν θα αντιμετωπίσετε αναθυμιάσεις-καπνό μία βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπο! Αυτό το έμαθα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έγινε η τρομοκρατική ενέργεια στην πολυκατοικία μας!
Δείτε και αυτό το παράδειγμα: Προ ημερών ανεκοινώθη ότι τάδε ημερομηνία θα ηχήσουν οι σειρήνες στον Λυκαβηττό και στα πέριξ διά να ελεγχθή η λειτουργία του! ΟΜΩΣ ουδείς ΟΥΔΕΠΟΤΕ είπε εις ημάς τους κατοίκους τί σημαίνει ότι θα ηχήσουν πράγματι κάποτε οι σειρήνες και τότε εμείς τί πρέπει να κάνουμε! Το μόνον που σκέφθηκα είναι να ανεβούμε στην ταράτσα, να τις απολαύσουμε και να τις χαιρετίσουμε!
Ασφαλώς (δ) ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικόν των διαφόρων υπηρεσιών, ως αυτό των υγειονομικών υπηρεσιών, τί θα πράξη, πού θα συγκεντρωθή και ποίον το σχέδιον δημιουργίας του προχείρου νοσοκομείου και να γίνουν δοκιμές επ' αυτού! Τα ανάλογα και με όλες τις άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας π.χ. το προσωπικόν της ΔΕΗ, το υπεύθυνον διά το ηλεκτρικόν δίκτυον τί θα κάνει;; Μέγας κίνδυνος τα γυμνά καλώδια από τους πεσμένους στύλους και πυλώνες! Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικόν του Δημαρχείου, της Νομαρχίας κλπ τί καθήκοντα θα αναλάβουν;;
Επίσης (ε) η Πολιτική Άμυνα αναλαμβάνει πολλά άλλα καθήκοντα π.χ. εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια (π.χ. αν στην Σαντορίνη γίνει ένας σεισμός ως αυτός στα 1950, θα φύγουν και θα βουλιάξουν στην καλδέρα όλοι οι οικισμοί, τα Φυρά, το Μεροβίγλι, η Οία, κτισμένοι όλοι πάνω σε μία λεπτή σκόνη, την λεγομένη "θηραϊκή γή"· θα ολισθήσουν και θα βρεθούν μέσα στα 300 μέτρα βάθους της θαλάσσης μαζί με τον πληθυσμό και τους τουρίστες) και σχέδια κατασκευής των δημοσίων κτηρίων π.χ. δεν νοείτε σε περιοχές "κόκκινες" σεισμικώς (ως η Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, Λευκάδα) τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα άλλα δημόσια καταστήματα να κτίζονται εις ωραίαν μοντερνίστικη αρχιτεκτονική, αλλά βάσει προδιαγραφών να αντέξουν στον ισχυρότερον σεισμόν. Ιδίως τα νοσοκομεία πρέπει να αποτελούνται από σύνολον μεταλλικών κατασκευών (τωλδ)! Στα 1953 το Δημαρχείον του Αργοστολίου μόλις είχε αποπερατωθή, ήτο ένα ωραίον μοντερνίστικο κτήριο με πλάκες και κολώνες, όπως όλα! Οι κολώνες διελύθησαν, έφυγαν έξω και οι πλάκες κάθησαν η μία πάνω στην άλλη!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ
Εις μίαν πεπολιτισμένην χώραν η Πολιτική Άμυνα είναι ο κυριώτερος οργανισμός που εξασφαλίζει την ζωήν των ανθρώπων από πάσης φύσεως έκτακτα ή και αναμενόμενα δεινά! Κατέχει κεντρικήν θέσιν στην οργάνωσιν της πολιτείας!
Εις χώρες κανιβάλων ως η Ελλάς τοιούτος οργανισμός δεν υπάρχει κι απλώς κατά περίπτωσιν θρηνούμε άλλοτε άλλον αριθμόν θυμάτων! Βεβαίως, θρηνούμε με τρόπον επίσημον: με τις σημαίες επί τριήμερον μεσίστιες! Εδώ στο Λιμεναρχείον το παράκαναν στο πένθος, η σημαία δεν είναι απλώς μεσίστια, αλλά ως κάτω, κρέμεται κάτω απ' το μπαλκόνι!
=========

7 Μαΐου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και ο Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
και ο
Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
-------

- Η ουσία της θρησκείας, κάθε θρησκείας, συνίσταται στην παραδοχήν: πρώτον, ότι ο άνθρωπος δύναται να προσεγγίση το θείον και δεύτερον ότι ο άνθρωπος είναι ατομικότης και ότι ως εκ τούτου δύναται να προσεγγίση το θείον ατομικώς, αυτός ο ίδιος ως άτομον και όχι συλλογικώς μέσω του προέδρου της ΓΣΕΕ ή του Αρχιεπισκόπου!
- Στην θρησκείαν, ο άνθρωπος νοείται ως ατομικότης, ως πρόσωπον, διά τούτο ορθώς λέγομε «η θεολογία του προσώπου»!
- Ως οίκοθεν νοείται, η έννοια της προσεγγίσεως προϋποθέτει κοινήν ουσίαν, κοινήν γλώσσαν, κοινήν αντίληψιν των πραγμάτων και διά την ακρίβειαν «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και του κόσμου! Με αυτόν τον νοητικόν μηχανισμόν, τον «Ανθρωποκεντρικόν», είναι εξοπλισμένος ο άνθρωπος!
- Επομένως ο Θεός οφείλει να είναι εξοπλισμένος και αυτός με έναν «Ανθρωποκεντρικόν» μηχανισμόν αντιλήψεως των πραγμάτων! Να είναι και αυτός ή τουλάχιστον μία πλευρά του, ανθρωπίνη ατομικότης, πρόσωπον!
- Διά την Ελληνικήν μας θρησκείαν του Δωδεκαθέου δεν γεννάται ζήτημα διότι εξ αρχής προβλέπεται ότι οι εντός του Αισθητού κόσμου Θεοί [τους διαχωρίζομε από τους Θεούς-υποστάσεις του Ιδεώδους πλατωνικού κόσμου] έχουν πλήρη  «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και πλήρεις ανθρώπινες εμπειρίες καθώς ισχύει το «Θεός εγένου εξ ανθρώπου»! Το αυτό ισχύει και δι' όλες τις άλλες παραδοσιακές θρησκείες, από τον Ινδοϊσμόν έως την Σαντερία και φυσικά διά τον Βόρειον Βουδδισμόν.
- Ο Χριστιανισμός επιλύει το πρόβλημα με δύο τρόπους, πρώτον, πάραγεμίζοντας τις εκκλησίες του με ημιθέους οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι, τους οποίους ονομάζει «Αγίους», και δεύτερον και κυριώτερον, με το δόγμα της Ενανθρωπίσεως του Χριστού, όπου τμήμα του Υπερβατικού Θεού αποκτά ανθρωπίνην νόησιν, βλέπει τα πράγματα ανθρωποκεντρικώς και ζώντας επ' ολίγον στην γην απέκτησε μερικές ανθρώπινες εμπειρίες!
- Ο Προτεσταντισμός, επειδή είναι στην ουσίαν πλήρης μονοθεϊσμός, δέχεται και αυτό είναι δεκτόν και φιλοσοφικώς, ότι ο Υπερβατικός Θεός ανοίγει ένα παράθυρον στην Χρονικότητα, αποκτά πρόσωπον και ούτως βλέπει τον κόσμον και συνομιλεί μαζί του. Το αυτό ισχύει και διά τον Μωαμεθανισμόν!
- Συμπερασματικώς, στην θρησκείαν έχομε την συνομιλίαν δύο προσώπων, του ανθρώπου και του Θεού!     
----
-Είναι γνωστόν το μίσος κατά της θρησκείας το οποίον διαρρέει ολόκληρον την σοσιαλιστικήν ιδεολογίαν! Ο Μαρξιστής δεν είναι ο Άθεος που απορρίπτει την θρησκευτικήν πίστιν και δεν ασχολείται με αυτήν, κάθε άλλο! Ο Μαρξιστής διαπνέεται από σφοδρόν μίσος κατά του Θεού, είναι God-hater! Διατί;
- Διότι ο Μαρξ δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει ατομικότητα, έχει προσωπικότητα! Η δε Νεο-Μαρξιστική Αριστερά μάχεται πάση δυνάμει την έννοιαν της ατομικότητος!
- Συμπερασματικώς, λόγω των ανωτέρω το χάσμα μεταξύ θρησκείας και Μαρξισμού είναι ΑΓΕΦΥΡΩΤΟΝ! Δεν είναι η άρνησις της θρησκείας ένα στοιχείον "ξεκάρφωτο" που δεν έχει σχέσιν με το όλον σύστημα και άρα είναι δυνατόν να απορριφθή ή να παραβλεφθή όπως μάς είπε ο Πάπας Φραγκίσκος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
======

28 Απριλίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
------
-ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΕΠΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΡΕΜΙΑ, ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΦΘΑΣΕ Ο ΚΕΜΑΛ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΠΙΤΟΝΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΚΑΨΑΝ ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΓΑΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΚΤΑΘΗ Η ΠΥΡΚΑΪΑ!!

ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΜΑΛ, ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΔΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΚΤΡΟΠΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΑΤΑΚΤΟΥΣ, ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΝΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΝΕΚΛΕΙΕ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ!

-ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΟΛΕΣ ΜΑ ΟΛΕΣ, ΜΙΑ ΑΡΧΗ, ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΔΙΑΤΙ;; ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ, ΙΣΩΣ Η ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙ ΠΟΛΛΑ! 


-ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΕΜΑΛ:
ΣΤΟ ΑΪΒΑΛΙ ΕΙΧΑΜΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΗΡΕΜΙΑ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΜΗΝΥΣΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΠΛΟΙΟ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΗΣΑΝ ΡΟΔΙΝΑ ΩΣΠΟΥ ΗΛΘΕ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΗΦΑΝΙΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ!!!


-ΟΘΕΝ, Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΥΣΤΗΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ "ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ" ΚΑΙ ΕΔΩ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΤΟ Η Ν.Δ. ΠΟΥ ΥΠΕΡΗΣΠΙΣΘΗ ΜΕ ΣΘΕΝΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ!
Από την παμμεγίστη βιβλιογραφία συνιστώ το βιβλίον του αυτόπτου μάρτυρος Μουράτη: MURAT : "THE EXTERMINATION OF HELLENISM".


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

6 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:
ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Βασικόν κείμενον
pdf γιά άμεσο κατέβασμα

https://drive.google.com/file/d/1z0MqqF8NnqN2GBydRZ4F_bBOYUQ2f_MC/view?usp=sharing