Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

22 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ
--------
Οι νέοι φίλοι μας επί τη ευκαιρία της συζητήσεως περί των Θρησκευτικών Ενώσεων μας ερωτούν τί πιστεύομε, συνοπτικώς. Αγαπητοί φίλοι, η επιτροπή μας, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, η οποία δρά υπό την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας, με το Υπόμνημα αναγνωρίσεως της Θρησκείας μας και την πρώτην αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου που κατέθεσε στο αρμόδιον Υπουργείον το 1998 ( (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998), κατέθεσε και τας Βασικάς Αρχάς μας, τουτέστιν, την Ομολογίαν Πίστεως, κατά τον όρον του νόμου. Τούτο το κείμενον καταθέτομε έκτοτε κατά τας επομένας ενεργείας μας. Αυτήν δε τήν Ομολογίαν Πίστεως βλέπετε περαιτέρω εις εικόνα, ενώ μετά ερμηνευτικών σχολίων εις το pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKR0lGYVJkSTFhYk0/view?usp=sharing.
Πρόσφατον κείμενον της Επιτροπής μας, της 16ης Νοεμβρίου 2014 ερμήνευσε εγκύρως λεπτομερέστερον το ζήτημα περί της ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ και τούτο το θεωρούμε ως ερμηνευτικόν προσάρτημα στας Βασικάς Αρχάς μας· υπάρχει δε εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKT1R5VWVQTjFycmc/view?usp=sharing .
Περισσοτέρας πληροφορίας περί του έργου της Επιτροπής μας έχομε εις το κείμενον της Δεκαετηρίδος το οποίον υπάρχει εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKQkoydUFWdmlTZHM/view?usp=sharing . 

16 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
=θεμελιώδης θέσις=
Κείμενον της Επιτροπής διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας 
[Η Επιτροπή διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας με την συνεπικουρίαν της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων και την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, δρά από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας έχουσα προβεί εις πλήθος επισήμων-νομικών ενεργειών προς τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς και έχουσα καταθέσει επίσημον αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου απο το 1998 (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998). Επίσης ηργάσθη συντόνως διεθνώς με στόχον την διεθνή γνωστότητα (νομικός όρος) την οποίαν και επέτυχε πλήρως]
===
Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων μετά την ψήφισιν του Νόμου περί της ιδρύσεως Θρησκευτικών Ενώσεων και θέλοντες να διευκολύνωμε την κοινήν παρουσίαν όλων των Ελληνιζόντων εις μίαν Εκκλησίαν της Ελληνικής Θρησκείας υπενθυμίζομε διακηρύσσοντες δημοσίως την θέσιν μας επί δύο ζητημάτων τα οποία, αδικαιολογήτως ως φαίνεται, προκαλούν διχογνωμίας: πρώτον, επί του ζητήματος της ονομασίας της Θρησκείας μας, και δεύτερον, επί του ζητήματος περί της φύσεως των Θεών. Εις το παρόν κείμενον διεξερχόμεθα τα περί της φύσεως των Θεών.
===
ΠΡΩΤΟΝ: Η ΔΙΑΤΕΤΥΠΩΜΕΝΗ ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ
Εις το επίσημον κείμενον της "Ομολογίας πίστεως" (τουτέστιν, Βασικών Αρχών της θρησκείας μας), το οποίον, ως απαιτούν οι νόμοι, καταθέτομε από του 1998 εις τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς, αναφέρομε τας πεποιθήσεις μας περί των Μακάρων Θεών:
"Ο ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ
Ὑπεράνω τῆς τάξεως τοῦ περιέχοντος τὰ θνητὰ εἴδη συστήματος, ὑφίστανται οἱ Ἀνώτεροι Κόσμοι τῶν Θεῶν. Οἱ Θεοί, ὄντες ὁμοιούσιοι καὶ συγγενεῖς πρὸς τὰ ἄλλα ὄντα καὶ ὥσπερ ἐκεῖνα ἀενάως ἐξελισσόμενοι, ἀποτελοῦν Ἀτομικότητας, ἀθανάτου φύσεως καὶ τελείας ψυχικῆς συγκροτήσεως, καὶ Προσωπικότητας διαθέτουσας  Ἀνωτάτης τάξεως Συνείδησιν καὶ μεγίστης δυνάμεως Διάνοιαν. Πρὸς τοὺς Θεοὺς ἀποδίδεται θεία λατρεία, τιμῶσα αὐτούς, πλέον τῆς καθαρᾶς τιμῆς, ὡς ἁρμοστὰς καὶ ἐφόρους τῆς εὐτάκτου καὶ εὐνόμου λειτουργίας τοῦ Κόσμου."
===
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα ζητήματα τα οποία προκαλούν συζητήσεις φαίνεται να είναι εάν οι Θεοί αποτελούν Ατομικότητας και Προσωπικότητας και επ' αυτών έχομε τα εξής δεδομένα τα οποία θεωρούμε ως γενικώς αποδεκτάς και πασιδήλους αληθείας των οποίων η αμφισβήτησις είναι πλήρως άτοπος και ανεπίδεκτος συζητήσεως.

--Η Ελληνική μας Θρησκεία εμπίπτει πλήρως στον στενόν-νομικόν ορισμόν της θρησκείας, κατά τον οποίον: Θρησκεία είναι η πίστις και απόδοσις θείας λατρείας εις πνευματικάς προσωπικότητας.
--Απασαι αι γνωσταί θρησκείαι λατρεύουν Θεούς νοουμένους ως Ατομικότητας-Προσωπικότητας και τούτο ισχύει πρωτίστως διά τας αρχαίας θρησκείας της Ευρώπης.
--Θεία λατρεία, απόδοσις τιμής και πολλώ μάλλον εξύμνησις, προσευχή και επίκλησις είναι λογικώς δυνατόν να αποδίδεται μόνον εις Ατομικότητας-Προσωπικότητας και ουχί εις οιαδήποτε άλλα πράγματα.
--Ως θρησκεία πολυθεϊστική δύναται μόνον να νοηθή θρησκεία η οποία λατρεύει πλήθος Ατομικοτήτων-Προσωπικοτήτων και αντιστοίχως ως μονοθεϊστική νοείται μόνον θρησκεία η οποία λατρεύει μίαν και μόνην Ατομικότητα-Προσωπικότητα. 
--Η Ελληνική μας Θρησκεία, η θρησκεία του Ελληνικού Πολιτισμού τουτέστιν, εις όλον το φάσμα της γεωγραφικής και χρονικής εξαπλώσεως της, από την Ομηρικήν εποχήν έως του Μεσαίωνος και από της Βρεταννίας και της Γερμανίας έως της Περσίας και της Αιγύπτου, παρουσιάζει ένα κύριον χαρακτηριστικόν, ότι λατρεύεται πλειάς Θεών οι οποίοι πάντοτε θεωρούνται Ατομικότητες-Προσωπικότητες και ως τοιαύται αναφέρονται εις όλας τας γραπτάς μαρτυρίας και ούτως εικονίζονται. 
--Οι Ελληνες Θεοί είναι περιγεγραμμέναι οντότητες, σώματα, και ως τοιαύτας τας νοεί ο κλασσικός Ελλην, ούτως τας απεικονίζει και ούτως προσεύχεται και συνομιλεί με αυτούς και αυτοί ως όντα με ευφυΐαν και συνείδησιν προστρέχουν, διό κοινόν επίθετον σχεδόν όλων είναι "επήκοος" και "γοργοεπήκοος"! Ως ευφυείς οντότητες τους παρακαλεί στους Ορφικούς μας Υμνους να "έλθουν ευμενείς" δίδοντες όλβον και υγείαν και πλούτου δόξαν άμεμπτον!
--Η αργότερον εγκατασταθείσα εις τον χώρον του Ελληνικού Πολιτισμού, Χριστιανική θρησκεία, έσχεν την εξής εξέλιξιν: Είχε κληρονομήσει από τον επίσημον Ιουδαϊσμόν τον μονοθεϊσμόν  (λέγομε επίσημον διότι ο λαϊκός Ιουδαϊσμός έπιπτε συνεχώς εις τον αυτοματως γεννώμενον στην ψυχήν των ανθρώπων πολυθεϊσμόν). Ο Θεός Ιεχωβάς του Ιουδαϊσμου-Χριστιανισμού εμφανίζεται εις την Αγίαν Γραφήν σαφώς ως Ατομικότης-Προσωπικότης, πανομοιότυπος των Ελλήνων Θεών ως περιγράφονται εις τα Ομηρικά έπη, και ασφαλώς ως Ατομικότης-Προσωπικότης εμφανίζεται ο υιός, το δεύτερον πρόσωπον της Τριάδος και ως πλήρως ανθρωπομορφική ομηρικού τύπου Ατομικότης-Προσωπικότης λατρεύεται σήμερον υπό των ανά την Υφήλιον μυριάδων χριστιανών. Εμφανισθείς ο Χριστιανισμός στον Ελληνικόν χώρον διά να επιζήση υπέκυψε εις την λαϊκήν απαίτησιν και κατέληξε εις πυραμίδα Ανωτέρων Κόσμων, όπου οι Αγιοι και η Θεοτόκος θεωρούνται φυσικά ως Ατομικότητες-Προσωπικότητες, οι οποίες κατέκτησαν την αθανασίαν διά του ελληνικού "Θεός εγένου εξ ανθρώπου", και ως τοιαύτας τας εκλαμβάνουν και τας επικαλούνται οι πιστοί. Επομένως είναι άτοπον να ισχυρισθή τις ότι η λαϊκή ψυχή η οποία επέβαλε στον Χριστανισμόν την λατρείαν αυτήν των Ατομικοτήτων-Προσωπικοτήτων, άλλως εσκέπτετο προχριστιανικώς.
--Η αμφισβήτησις εάν μία θρησκεία λατρεύει Ατομικότητας-Προσωπικότητας είναι δυνατόν να οδηγήση εις άρνησιν αναγνωρίσεώς της υπό των αρμοδίων αρχών, αι οποίαι θα ισχυρισθούν βασίμως ότι η πίστις εις έτερα και νεφελώδη μορφώματα δεν συνιστα θρησκείαν.
===
ΤΡΙΤΟΝ: ΑΝΑΛΥΣΙΣ
--Περί του θέματος της Ατομικότητος θεωρούμε ότι πάσα συζήτησις είναι άτοπος και περιττή, καθώς αναμφισβήτητον γεγονός τυγχάνει ότι κατά την ελληνικήν αντίληψιν η Ανωτέρα συνείδησις είναι ατομική (δεν αποτελεί δεξαμενήν αλλά είναι "συσκευασμένη σε ατομικά φακελλάκια" λεγομε, διά να γινόμεθα αντιληπτοί υφ' όλων).
--Περί του θέματος του Προσώπου των Θεών διευκρινίζομε:
---
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Ας είδωμεν κατά πρώτον τους ορισμούς:
ΟΡΙΣΜΟΙ
-- Ο κλασσικός ορισμός του προσώπου (person) είναι: Naturæ rationalis individua substantia (an individual substance of a rational nature) [ Boethius in "De persona et duabus naturis", c. ii], τουτέστιν: Πρόσωπον: Μία ατομική ουσία λογικής φύσεως. Individua substantia (ατομική ουσία) σημαίνει, substantia, completa, per se subsistens, separata ab aliia, i.e., a substance, complete, subsisting per se, existing apart from others (Aquinas, III, Q. xvi, a. 12, ad 2um), όθεν: ατομική ουσία: ουσία πλήρης, αφ' εαυτής υπάρχουσα, διάφορος όλων των άλλων.
-- Ο σύγχρονος φιλοσοφικός ορισμός: a being characterized by consciousness, rationality, and a moral sense. : ένα όν χαρακτηριζόμενον υπό συνειδήσεως, λογικής και ηθικής συναισθήσεως. 
-- Ενας άλλος ορισμός: "any entity that has the moral right of self-determination." Μία οντότης η οποία έχει το ηθικόν δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και χαρακτηρίζεται από Intelligence, Self-awareness, Consciousness (ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν, συνείδησιν).
---
Οθεν, προσωπικότης είναι μία οντότης,  αφ' εαυτής υπάρχουσα, διάφορος όλων των άλλων, η οποία έχει το ηθικόν δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και χαρακτηρίζεται από ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν και συνείδησιν. 
Αυτός ο ορισμός ισχύει διά τους ανθρώπους, οι άνθρωποι ούτως νοούνται. Ολοι οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, πολλώ μάλλον οι Θεοί!
Λάβετε δε υπ' όψιν σας επιπλέον ότι στην  χριστιανικήν θεολογίαν, πρόσωπα είναι ακόμη όχι μόνον ο Χριστός αλλά και οι τρείς ατομικότητες της Αγίας Τριάδος, του Πατρός ονομαζομένου το Απόλυτον πρόσωπον!
Πώς εξάλλου θα ήτο η Κεφαλή της Θεότητος; Ο Πρώτος Θεός των Πλατωνικών; Δεν θα ήτο οντότης με ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν, συνείδησιν; Τί θα ήτο; Σε διηνεκή "απώλεια συνειδήσεως";
Μία αντίρρησις: ωρισμένοι λέγουν, οι Θεοί δεν είναι πρόσωπα, είναι κάτι επιπλεον, είναι υποστάσεις (διά να γίνη κατανοητόν: όλα όσα αποδίδουν θεολογικώς οι χριστιανοί στον Θεόν των συνιστούν Υπόστασιν). Η απάντησις είναι απλή και εύκολος έχουσα δύο σκέλη: (α) τα χαρακτηριστικά της υποστάσεως καθιστούν απαραίτητον να υπάρχη μόνον μία τοιαύτη και ουχί περισσότεραι· στον Χριστιανισμόν ο Θεός Πατήρ και εδώ ο Πρώτος Θεός των Πλατωνικών, το Ακίνητον κινούν του Αριστοτέλους. Απλοελληνιστί: δεν γίνεται να έχης πολλές υποστάσεις! (β) Εφ' όσον δημιουργείται ο Αισθητός Κόσμος η Υπόστασις-Δημιουργός "ανοίγει ένα παράθυρο" στην Χρονικότητα δρώσα σαφώς ως Πρόσωπον και προσωπικώς διανέμουσα στον Κόσμον την Πρόνοιαν! Απλούστερον, μία υπόστασις αυτοδικαίως έχει τας ιδιότητας του προσώπου (personhood) (σαφώς περιγράφεται τούτο στην Ινδουϊστικήν έννοιαν της Αβατάρας).
Επαναλαμβάνομε ότι ο ισχυρισμός ότι η θρησκεία μας δεν λατρεύει προσωπικότητας, αλλά αορίστους οντότητας άνευ ευφυΐας, αυτεπίγνωσεως, συνειδήσεως, είναι ό,τι πρέπει διά να μην αναγνωρισθώμεν ποτέ!
---
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ: Ανευ τινός αμφιβολίας, εμείς οι Ελληνες λατρεύομε τους Μάκαρες Θεούς, οι οποίοι σαφώς, σαφέστατα, είναι πρόσωπα, αυτόνομες προσωπικότητες διαθέτουσες ευφυΐαν, αυτεπίγνωσιν και συνείδησιν! Επιπλέον δε διαθέτουν κυριολεκτικώς πρόσωπον και μορφήν κεχαραγμένην επί του λίθου και προ Αυτής ιστάμεθα θύοντες, σπένδοντες και αποδίδοντες δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν! 
---
ΤΟ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
Αποτελεί λίαν αξιοπερίεργον και ακατανόητον γεγονός το ότι: Ενώ όλοι οι πληθυσμοί παντού και πάντοτε και ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ λατρεύουν, προσεύχονται, επικαλούνται, ως είναι άλλωστε το μόνον λογικόν, Θεούς Ατομικότητας-Προσωπικότητας, τίνι τρόπω εδημιουργήθη η άποψις ότι κατά μοναδικήν εξαίρεσιν οι αρχαίοι Ελληνες ελάτρευον, επροσηύχοντο και επεκαλούντο κατά τρόπον απολύτως παράλογον οντότητας νεφελώδεις, δυνάμεις και ενεργείας, ἢ απροσώπους υποστάσεις και επομένως και ημείς οι πιστοί της Ελληνικής Θρησκείας οφείλομε ούτως να ομολογούμεν!
===
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Η ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ
Η Ιερά μας Παράδοσις σαφώς ομολογεί ότι ο εσώτατος πυρήν της πίστεώς μας, όστις αποτελεί το ύστατον σημείον υποχωρήσεώς μας, είναι η Ατομική-Προσωπική σύστασις των Ανωτέρων Κόσμων. Εάν ηθέλομεν να προβώμεν εις σοβαράς υποχωρήσεις ένεκεν συνεννοήσεώς μας με τους οιουσδήποτε άλλους ελληνίζοντας ἢ με άλλας θρησκείας θα ηδυνάμεθα να τα παραδώσωμεν όλα πλην αυτού και τουτέστιν να δεχθώμεν μίαν λίαν αποψιλωμένην ομολογίαν πίστεως η οποία εκτός αοριστολογιών θα περιελάμβανε μόνον ότι: "Πιστεύω και ἀποδίδω θείαν λατρείαν εἰς πληθὺν Θεῶν οἵτινες εἰσὶν Ἀτομικότητες, ἀθανάτου φύσεως καὶ τελείας ψυχικῆς συγκροτήσεως, καὶ Προσωπικότητες διαθέτουσες  Ἀνωτάτης τάξεως Συνείδησιν καὶ μεγίστης δυνάμεως Διάνοιαν."

===

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ
=θεμελιώδης θέσις=
Κείμενον της Επιτροπής διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας 
[Η Επιτροπή διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας με την συνεπικουρίαν της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων και την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, δρά από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας έχουσα προβεί εις πλήθος επισήμων-νομικών ενεργειών προς τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς και έχουσα καταθέσει επίσημον αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου απο το 1998 (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998). Επίσης ηργάσθη συντόνως διεθνώς με στόχον την διεθνή γνωστότητα (νομικός όρος) την οποίαν και επέτυχε πλήρως]
===
Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων μετά την ψήφισιν του Νόμου περί της ιδρύσεως Θρησκευτικών Ενώσεων και θέλοντες να διευκολύνωμε την κοινήν παρουσίαν όλων των Ελληνιζόντων εις μίαν Εκκλησίαν της Ελληνικής Θρησκείας υπενθυμίζομε διακηρύσσοντες δημοσίως την θέσιν μας επί δύο ζητημάτων τα οποία, αδικαιολογήτως ως φαίνεται, προκαλούν διχογνωμίας: πρώτον, επί του ζητήματος της ονομασίας της Θρησκείας μας, και δεύτερον, επί του ζητήματος περί της φύσεως των Θεών. Εις το παρόν κείμενον διεξερχόμεθα τα της ονομασίας της Θρησκείας μας.
===
1. -Το όνομα Ελληνική Θρησκεία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή άνευ ετέρου προσδιορισμού, διά πολλούς λόγους.
---
2. -Εις τους πεπαιδευμένους κύκλους του Εξωτερικού οι επικρατούσες ονομασίες είναι Ancient Greek Religion και Dodecatheon (άλλως, Greek Religion ξέρουν ότι είναι οι Ορθόδοξες εκκλησίες της Βορείου Αμερικής που υπάγονται στο Πατριαρχείον Κων]λεως).
---
3. -Εμείς χρησιμοποιούμε έως τώρα τον όρον "Ελληνική Θρησκεία του Δωδεκαθέου" και τούτο, εκτός του ότι οι ξένοι αντιλαμβάνονται τί λεγομε, έχει σημασίαν:
Α. Υπήρξε καθιερωμένος όρος εις την Κλασσικήν Ελλάδα, ως έχομε παραθέσει εις επ' αυτού κείμενον.
Β. Από όλην την πυραμίδα της ιεραρχίας των Ανωτέρων Κόσμων, ο πνευματικός ορίζων Δωδεκάθεον είναι ο κατ' εξοχήν έχων σχέσιν με την ανθρωπίνην υπόστασιν!
Γ. Εκτός εξαιρέσεων όλες οι ελληνικές Εορτές και όλοι οι Ναοί ήσαν αφιερωμένοι στο Δωδεκάθεον και αυτό επρώτευε στην ιδιωτικήν προσευχήν!
Δ. Μας χαρακτηρίζει αμέσως ως πολυθεϊστάς και ως λατρεύοντες Ατομικότητας-Προσωπικότητας!
---
4. Από φιλικούς συλλόγους προετάθη η ονομασία  "Ελληνική Θρησκεία - Ελληνισμός", ονομασία την οποίαν αποδεχόμεθα πλήρως, καθώς μάλιστα η ιστορία της λέξεως "Ελληνισμός" έχει ως εξής:
Καμμία παραδοσιακή θρησκεία δεν έχει όνομα, διότι είναι η ιδία η κοινωνία, το ίδιο το έθνος. Ονόματα που έχουν δοθεί υπάρχουν απλώς διά λόγους διακρίσεως και ενίοτε εδόθησαν από ξένους π.χ. οι Πέρσες ονόμασαν Ινδουϊσμός την θρησκείαν των Ινδιών. Ούτως Η ελληνική θρησκεία δεν είχε όνομα, όμως στην Υστέρα Αρχαιότητα, όταν πλέον εχρειάσθη, κατά την εποχήν του Μεγάλου Διοκλητιανού, τότε έλαβε το όνομα "Ελληνισμός"! Οπότε υπάρχει πλήρες ιστορικόν προηγούμενον! 
===
===
ΣΥΝΑΦΩΣ:
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Η ΕΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΟ FACEBOOK:
Η ΛΕΞΙΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ"
---
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: ο όρος "Εθνική θρησκεία" δεν είναι καλύτερος όρος; Δε λέει παραδειγμα σήμερα κανείς οτι ειναι μονοθειστης.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Σήμερον εν Ελλάδι μας κατακλύζει ένας αείρροος ποταμός χρήσεως της λέξεως "εθνικός", πόθεν προέρχεται;
Α. Προφανώς, όχι από την κυρίαν έννοιαν της λέξεως: αυτός που σχετίζεται με το έθνος. Η λέξις "εθνος" είναι απηγορευμένη, ταμπού, αισχρολογία και διά τούτο απεβλήθη κλωτσιδόν από το Σύνταγμα, κατά την αναθεώρησιν του 1985! Σκεφθείτε: Εθνος είναι σύνολον ανθρώπων "συνδεομένων μεταξύ τους με δεσμούς κοινής καταγωγής και ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία καταγωγής…" Σήμερον η "Ελληνική Δημοκρατία" δεν συνιστά κράτος ενός έθνους ή περισσοτέρων, αλλά ατομοκεντρικόν συνονθύλευμα, καθώς η ελληνική ιθαγένεια δίδεται στον κάθε βουλόμενον ξένον. Επίσης, πόσοι σήμερον δέχονται ότι υπάρχει, έστω διά τους εκ των παλαιών Ελλήνων, η κοινή καταγωγή; Οτι έχομε βιολογικήν συνέχειαν με τους αρχαίους Ελληνας, κοινόν DNA; Οποιος κακομοίρης τολμήσει να το ψελλίση αμέσως υφίσταται ομαδικόν λιθοβολισμόν έως ότου να σκάση! Ομοίως γνωρίζετε ότι αμφισβητείται σοβαρώς η ιστορική μας συνέχεια! Σήμερον διά να εκστομίσω σοβαρώς την λέξιν "εθνικός" σημαίνει (και οφείλω να το ομολογώ ευθαρσώς και ευθέως) ότι πιστεύω ακραδάντως στην ιστορικήν συνέχειαν και κυριότατα στην συνέχειαν του DNA. Πόσους ελληνίζοντας γνωρίζετε που αυτό το πιστεύουν και το ομολογούν; 
Β. Ο ωκεανός των λέξεων "εθνικός" προέρχεται από λανθασμένη μετάφραση της λέξεως National υπό των αγραμμάτων και απελεκήτων Νεοελλήνων. Η λέξις National συνήθως σημαίνει "κράτος": of or relating to an entire country, owned and controlled or operated by the state, belonging to or maintained by the federal government! Τί σημαίνει, φερ' ειπείν, η λέξις "εθνική οδός"; Αυτή ανήκει στο έθνος και οι άλλες όχι; Αντιλαμβάνεται ο καθείς ότι πρόκειται περί γελοιώδους σολοικισμού, όμως στο Εξωτερικόν έχει νόημα: National road = ο μακρός αυτοκινητόδρομος που συντηρείται υπό της κεντρικής κυβερνήσεως και ουχί υπό της Νομαρχίας. "Εθνικός δρυμός"; Πάλι τα ίδια: εδώ δεν σημαίνει τίποτε, εκεί μία απέραντος έκτασις που συντηρείται από την κεντρικήν διοίκησιν. Παρομοίως, "εθνικόν νόμισμα", "εθνική πολιτική", "εθνική κυριαρχία", "εθνικά κτήματα", "εθνική ασφάλεια" = κρατικόν, δημόσιον, civil, public. Τί σημαίνει "Εθνική Τράπεζα"; Το τίποτε που έχουμε συνηθίσει; Ομως στην Αμερική, όπως First National City Bank, σημαίνει: μία τράπεζα με υποκαταστήματα σε ολόκληρον την επικράτειαν και όχι μόνον εις μίαν πολιτείαν, όπως:  A national newspaper as opposed to a local one! Πολλάκις η ορθή μετάφρασις θα ήτο Ελληνική ή Πανελλήνιος π.χ. εις την ελληνική γλώσσα το of or relating to an entire country αποδίδεται ορθώς: Πανελλήνιος. Εκφράσεις που έχομε συνηθίσει όταν τις σκεφθούμε φαίνονται γελοίες! Εφθάσαμε ότι έπρεπε να ελέγετο κρατικόν ή δημόσιον να λέγεται εθνικόν, ενώ θα έπρεπε να λέγεται ούτως ή συνήθως ως ευκόλως εννοούμενον να μην χαρακτηρίζεται διόλου, διατί Υπουργείον Εθνικής Αμύνης; Με τί αντιδιαστέλλεται; Με τήν τοπική, επαρχιακή άμυνα; Αλλος κακομεταφρασμένος σολοικισμός το γελοιώδες "αμύνης"! Οπως το αξιογέλαστον Υπουργείον Θαλασσίων υποθέσεων = μετάφρασις αρχαρίου του Maritime affairs! Αρέσουν αυτά στον απελέκητον Ελληνα κι όχι τα ορθά ολίγον παλαιότερα, όπως: Υπουργείον των Στρατιωτικών. Η λέξις  National δεν είναι παλαιά, πρωτοεμφανίζεται ως επίθετον το 1580 και ως όνομα ουσιαστικόν (π.χ. nationals : competitions in which teams from all areas of a country compete) από του 1890.
(Συνεχίζεται) 
Γ. Στα θρησκευτικά ζητήματα το πράγμα όμως έχει άλλην σημασίαν. εθνικός = ο ειδωλολάτρης, λέγει το λεξικόν! Οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκήν λέξιν γκοϋμ (="a people other than the Jews", οι εκτός του Εβραϊσμού, ανθρωποι ή έθνη ή πληθυσμοί) με την λέξιν "τα έθνη" και η λέξις μετεφράσθη στην λατινικήν ως gentilis, εξ ου gentile ο ειδωλολάτρης (καθώς οι χριστιανοί εθέωρουν και θεωρούν εαυτούς τμήμα του Εβραϊσμού)! Υπ' αυτήν την έννοιαν χρησιμοποιείται η λέξις "έθνη" και στην Καινήν Διαθήκην όπου π.χ. ο Ιησούς λέγει: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη! Καθώς δε η λέξις γκόϋμ έχει και υποτιμητικήν σημασίαν [= (α) ο ανόητος και απελέκητος, (β) ο μη-Εβραίος υπό την έννοιαν ο βάρβαρος, ο άξεστος, ο ανάξιος,], τοιαύτη έλαβε και η λέξις εθνικός σημαίνουσα εκτός του ειδωλολάτρου (το οποίον ήτο ούτως ή άλλως υβριστικός χαρακτηρισμός) και γενικώς τον άξεστον, αγράμματον άνθρωπον! "εθνικές θρησκείες" = οι ειδωλολατρικές.
---
Οπότε, υπό ποίαν έννοιαν θα χρησιμοποιήσω την φράσιν "εθνική θρησκεία"; Είμεθα στην έννοιαν (Γ) διότι υπάρχει το προσδιοριστικόν "θρησκεία", οπότε; Υιοθετώ την χριστιανικήν ύβριν; Διατί; Ετσι απο γινάτι; Μήπως επιθυμώ να θέσω έναν αστερίσκο ότι αναφέρομαι στην έννοιαν (Β); Τότε ήδη έχω το συνώνυμον "Ελληνική" στην φράσι μου! Greek national religion = Greek religion! Μήπως επιθυμώ να θέσω έναν αστερίσκο ότι αναφέρομαι στην έννοιαν (A); Απαγε της βλασφημίας (που λέμε και στο χωριό)! Θέλετε να προσυπογράψω ότι υπάρχει ελληνικόν έθνος κατά κυριολεξίαν; Βιολογική συνέχεια του DNA, ιστορική συνέχεια; Θα μας κάψουν οι ίδιοι οι Ελληνίζοντες!

===