Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

22 Φεβρουαρίου 2014

Παν. Μαρίνης: Κοινωνικο-πολιτικά ρεύματα και πολιτική εκπροσώπησις!

Παν. Μαρίνης
Κοινωνικο-πολιτικά ρεύματα και πολιτική εκπροσώπησις!
=θεμελιώδες κείμενον=
-Βασική αρχή των κοινοβουλευτικών πολιτευμάτων τα οποία ανεπτύχθησαν στον Δυτικό κόσμο κατά τους τελευταίους δύο αιώνας είναι ότι απορροφώνται αι κοινωνικαί-πολιτικαί εντάσεις διά της εντάξεώς των εντός του συστήματος του πολιτεύματος οπότε αι διάφορα κοινονικο-ιδεολογικαί ομάδες  συναγωνίζονται αλλήλας διά την προτίμησιν των ψηφοφόρων διακινούσαι ελευθέρως τας ιδέας των και προσέτι εις αυτό αποσκοπεί και η απόδοσις του Δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου, της γνώμης και της κοινοποιήσεως των ιδεών. 
-Εφ' όσον ένα τοιούτον πολίτευμα παραβεί την θεμελιώδη αυτήν αρχήν και μία κοινωνική μερίς στερηθεί το δικαίωμα πολιτικής εκπροσωπήσεώς της και ελευθέρας εκφράσεως των ιδεών της τότε δημιουργείται σημαντική πολιτειακή ανωμαλία καθώς η μερίς αυτή του πληθυσμού παραμερίζεται, ωθείται στο περιθώριον της κοινωνικο-πολιτικής ζωής και αισθάνεται παραγκωνισμένη, παραπεταμένη και κυριαρχείται από αγανάκτησιν, οργήν και μίσος εναντίον όλου του κατεστημένου το οποίον της αφήρεσε εν τη πράξει τα πολιτικά της δικαιώματα και ως οίκοθεν νοείται η επιπολάζουσα αυτή δυσαρέσκεια καταστρέφει οριστικώς την ομαλότητα, οπότε θα απαιτηθούν νέα ολοένα και άλλα κατασταλτικά μέτρα φιμώσεως των ιδεών της με αποτέλεσμα το καθεστώς να ολισθαίνη καθημερινώς ολοέν και περισσότερον προς την αυθαιρεσίαν, την τυραννίαν και τον ολοκληρωτισμόν.
-Δύο ιστορικά παράδειγμα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσωμε τα ανωτέρω:
- Παράδειγμα μή κατανοήσεως της ανωτέρω αρχής: Μετά το 1945 τα καθεστώτα του Σιδηρού Παραπετάσματος επεχείρησαν να μην εφαρμόσουν την ανωτέρω αρχήν και να διατηρήσουν ναν εικονικόν κοινοβουλευτικόν μανδύαν και το αποτέλεσμα είναι γνωστόν. π.χ. στην Γιουγκοσλαυΐα διά να στερεωθή το καθεστώς κατέσφαξε προγραμματικώς 1,5 εκατομμύρια αντιφρονούντας και έκτοτε εδιατηρείτο με εκτάκτως σκληρά και απάνθρωπα αστυνομικά μέτρα και μετατροπής του ημίσεως του πληθυσμού εις πληροφοριοδότες εναντίον των άλλων! 
-Παράδειγμα ορθής κατανοήσεως της ανωτέρω αρχής: Στα 1944-1950, ενα πολιτικόν κόμμα, το ΚΚΕ και οι συνοδοιπόροι του,  επεδίωξε την βιαίαν κατάλυσιν του πολιτεύματος και της πολιτειακής τάξεως και τούτο εγένετο ουχί στην εξημένην φαντασίαν μιάς κυρίας ανακριτρίας αλλά διά πραγματικού ενόπλου ανταρτοπολέμου ο οποίος εβύθισε την χώρα στον θάνατο, στό αίμα και στην καταστροφή, κοινωνική και υλική, και είχε βαρυτάτας επιπτώσεις πολλάς των οποίων ζώμεν έως της σήμερον και άλλας των οποίων τα πλήρη αποτελέσματα ακόμη δεν έχομε ιδή, όπως π.χ. αυτά της αμφισβητήσεως της ελληνικότητος της Μακεδονίας. Τά ανωτέρω είχον ως αποτέλεμα να τεθεί το ΚΚΕ εκτός νόμου, όμως, καλώς ή κακώς, είχε ήδη δημιουργηθή ενα αξιόλογον  κοινωνικόν-πολιτικόν ρεύμα αριστερών-κομμουνιστικών και Σοβιετοφίλων πολιτών. Το τότε καθεστώς δεν διενοήθη να διαιωνίση την ανωμαλίαν στερώντας εν τοις πράγμασι τα πολιτικά δικαιώματα των αριστερών πολιτών αλλά εφρόντισε να αισθάνονται πλήρεις πολίτες όπως και οι άλλοι. Δεν υπήρχε βεβαίως το ΚΚΕ όμως επετράπη να υπάρχη ο καλύτερος και από το ίδιο εκπρόσωπός του, η ΕΔΑ, οπότε ο αριστερός είχε πλήρη πολιτική στέγασι και κάθε άλλο δικαίωμα, π.χ. το πρωΐ δεν εύρισκε μεν τον "Ριζοσπάστη" όμως αγόραζε το alter ego του, την "Αυγή", και επίσης η αριστερή προπαγάνδα και διάδοσις των αριστερών ιδεών με πάσης φύσεως τρόπους και εκδηλώσεις όχι μόνον ήτο ελευθέρα, αλλά οργίαζε κυριολεκτικώς και ούτως κατήγαγε νίκην μεγάλην μετατρέψασα την αριστερή ιδεολογία εις κυρίαρχον ιδεολογικόν ρεύμα πράγμα που ήτο φυσικόν καθώς το μόνον που έβλεπες εμπρός σου ήτο αριστερά βιβλιοπωλεία και να πωλούνται ελευθέρως και σχεδόν δωρεάν τα άπαντα του Λένιν, του Στάλιν και των άλλων αριστερών αστέρων· όλοι δε οι αριστεροί διανοούμενοι τύπου Γιάννη Ρίτσου εφέροντο υπό του αστικού τύπου στα ύψη της δημοσιότητος ενώ τα πανεπιστήμια ήσαν υπερπλήρη από καταφανώς και προκλητικώς αριστερούς καθηγητάς! Το δε 1974, κατά την Μεταπολίτευσι επρυτάνευσε η ιδέα την οποίαν είχε ήδη εκφράση από το 1950 ο Σ. Μαρκεζίνης: Μπορεί το ΚΚΕ να έσειρε την χώραν εις πολύνεκρον πόλεμον κατά την προσπάθειαν του καταλύσεως του καθεστώτος και μπορεί σαφώς να εκφράζει την αμετανόητον πρόθεσίν του αυτήν στο καταστατικόν του, αλλά, πώς να το κάνουμε, αφού υπάρχει πρέπει να το δέχεται η Δημοκρατία, οπότε το ΚΚΕ ενομιμοποιήθη χωρίς μάλιστα να του ζητηθή να αποκηρύξη τας κατά της πολιτειακής τάξεως ιδέας του!!!
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

-Η ιδεολογικό-πολιτική ορθότης της Μεταπολιτεύσεως η οποία εξαπέλυσε πολύπλευρον και λυσσαλέον πόλεμον εναντίον της Συλλογικής οντότητος "Ελληνική Πατρίδα", πράγμα που εφερε στην επιφάνεια και συνεκρότησε ένα κοινωνικο-πολιτικόν ρεύμα πατριωτών, δηλαδή πολιτών οι οποίοι έχουν κορώνα στο κεφάλι τους την Συλλογική οντότητα "Ελληνική Πατρίδα" και πονούν και ανησυχούν διά το έθνος, είναι δηλαδή Εθνικόφρονες. Το ρεύμα τούτο των Εθνικοφρόνων το καθεστώς της Μεταπολιτεύσεως επεχείρησε να το εξοντώση παντοιοτρόπως π.χ. οι εκπρόσωποί του δεν εύρισκον ουδέ βήμα, ουδέ δυνατότητα εκφράσεως, τα τέσσερα μικρά βιβλιοπωλεία τα οποία διεκίνουν βιβλία ελληνικού-εθνικού περιεχομένου κατεκάησαν επανειλημμένως από τους παρακρατικούς "αντιεξουσιαστές", ώσπου πρακτικώς εξηφανίσθησαν. Σήμερον η αντεθνική και απεχθής όψις του καθεστώτος της Μεταπολιτεύσεως απεκαλύφθη εις όλον της το ανατριχιαστικόν μεγαλείον με τον εθνικόν εξευτελισμόν της υπαγωγής στο Δ.Ν.Τ. τον οποίον και επεδίωξε και την έξαλλον υποστήριξιν του εποικισμού της πατρίδος υπό Νέγρων και Μωαμεθανών. Αποτέλεσμα τούτου ήτο το πολιτικο-κονωνικόν κίνημα των Εθνικοφρόνων να καταστή παμμέγιστον και οσημέραι και ισχυρότερον και να εύρει την πολιτικήν του εκπροσώπησιν στηνν Χρυσή Αυγή την οποίαν έχει ήδη εκτοξεύσει στο 25% του εκλογικού σώματος ουσιαστικώς. Η σώφρων αντιμετώπισις υπό του καθεστώτος της εν λόγω καταστάσεως θα ήτο να επιτρέψη την ομαλήν παρουσίαν της στην κονωνικήν-πολιτικήν ζωήν και την συμμετοχήν της στην κοινοβουλευτικήν άμιλλαν (ενθυμείσθε το 26% της ΕΔΑ). Ομως, ατυχώς διά την Ελλάδα συνέβη το αντίθετον, ο κηδεμονεύων Δεθνής παράγων διέταξε επισήμως (μεταξύ των άλλων και διά των επισήμων χειλέων της Ε.Ε.) την καταστροφήν του κινήματος των Εθνικοφρόνων πολιτών και του εκπροσώπου του, της Χρυσής Αυγής, ο δε κύριος Πρωθυπουργός λησμονών ότι αι δικαιοδοσίαι του περιορίζονται υπό του Νόμου και ότι δεν είναι άνομος αυθέντης, συνήνεσε στα κελεύματα των Διεθνών κηδεμόνων με την χαρακτηριστικήν υπόσχεσιν "θα τους λιώσω" μη τηρών ουδέ τα προσχήματα ευπρεπείας του πολιτισμού μας! Ούτως εστήθη το Συνταγματικο-δικαστικόν πραξικόπημα, το οποίον σαφώς έχει στόχον ουχί το επί μέρους, την εξόντωσιν του κόμματος της Χρυσής Αυγής, αλλή την δίωξιν του όλου, του κινήματος των Εθνικοφρόνων πολιτών, οι οποίοι συστηματικώς υβρίζονται αγρίως από τα καθεστωτικά επίσημα χείλη και από τα καθεστωτικά φερέφωνα ΜΜΕ, ως άνοες, πεπλανημένοι, φασίστες, νεοναζί, ταγματασφαλίτες, χίτες κι ότι άλλο υβριστικό έχει πρόχειρο το αηδιαστικό και σιχαμερό παλαιοκομμουνιστικό λεξιλόγιον!! Αυτήν την στιγμήν επιδιώκεται σαφώς, σαφέστατα, να κτυπηθή καιρίως, "μιά και καλή", η ιδία η Συλλογική οντότης "Ελληνική Πατρίδα"! Ποίον θα είναι το αποτέλεσμα; Το αναμενόμενον φυσικά! Ο Εθνικόφρων κόσμος απωθημένος βιαίως στο περιθώριον της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, χωρίς πολιτικήν εκπροσώπησιν, με τας ιδέας του σπιλουμένας και διωκομένας, με τους διανοουμένους του κυνηγημένους, με τα βιβλιοπωλεία του καμμένα, θα ζεί αισθανόμενος διωκόμενος, παρίας, θύμα αισχράς παρανόμου διώξεως, φαρμακωμένος και πλήρης αισθημάτων μίσους διά το καθεστώς και υπερχειλίζων εκ δικαίας οργής και μάλιστα την στιγμήν όπου ανήμπορος θα βλέπει να κορυβαντιούν οι "αλληλέγγυοι" και οι Μωαμεθανοί έποικοι και η λαϊκή περιουσία να εξανεμίζεται στον βωμό του Μνημονίου! Τούτο θα φέρει ως φυσικήν συνέπειαν την περαιτέρω σκλήρυνσιν του καθεστώτος, την περαιτέρω νομοθετικήν αλλά και αυθαίρετον δίωξιν του Δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου και της γνώμης (ήδη στο πόρισμα των κυριών ανακριτριών ποινικοποιείται η ιδεολογία κατά τρόπον που ακυρώνει πλήρως τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα) με συνέπειαν την συνεχή διολίσθησιν του καθεστώτος στην τσουλήθρα προς τον Ολοκληρωτισμόν! Προς τούτο κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου! Η διολίσθησις προς τον Ολοκληρωτισμόν δεν θα είναι προς όφελος κανενός, ούτε και αυτού του αφελούς απελέκητου αριστερού που χαίρεται που δεν θα υπάρχουν νόμιμες μέσα στα πλαίσια της πολιτείας οι Εθνικές ιδέες, ούτε ακόμη προς όφελος της κυβερνήσεως και των αφρόνων οπαδών των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ! Δεν γνωρίζομε τί θα επακολουθήσει, όμως γνωρίζομε το εξής: Με αφροσύνη η Κυβέρνησις έσχισε και τσαλάκωσε το σκηνικό της "Δημοκρατίας" και της "ελευθερίας των ιδεών" που αποτελούσε τον κυματοθραύση αποσβέσεως της ορμής των κονωνικών ρευμάτων και έδιδε την δυνατότητα νομίμου εκφράσεως κάθε ιδεολογίας και φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνην διά την δημιουργίαν κλίματος οργής, πικρίας και ανωμαλίας το οποίον ήδη εγκαθίσταται. Η βιαία κατάπνιξις των Εθνικών ιδεών και της Εθνικής αντιδράσεως έναντι των μεγάλων δεινών που ταλανίζουν την Πατρίδα, από τον Εποικισμό έως την παράδοσιν άνευ όρων της Εθνικής μας κυριαρχίας, μόνον δεινά θα επιφέρει στον Ελληνισμόν! Ναι! Την ευθύνην διά την σαφή αυτή πολιτειακήν ανωμαλίαν φέρουν αποκλειστικώς ο κ. Πρωθυπουργός, η Κυβέρνησις, οι βουλευταί που την στηρίζουν και οι δημόσιοι λειτουργοί που συμπράττουν στο ξεδίπλωμα του πραξικοπήματος, ας το εννοήσουν εφ' όσον υπάρχει ακόμη καιρός!