Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

16 Νοεμβρίου 2016

Παν. Μαρίνης : ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ

Παν. Μαρίνης
ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ
----


Στὴν Ἀμερικὴν ἡ κάθε εἴδους κριτικὴ διὰ τὰ πεπραγμένα τῶν Προέδρων εἶναι συνήθης καὶ ἐθιμικὴ καὶ ἀπὸ αὐτὴν δὲν διέφυγε οὐδεὶς πρόεδρος! Νομίζεις ὅτι σκοπὸς τῶν ΜΜΕ εἶναι νὰ καταβροχθίζουν τὸν Πρόεδρον!  Καθημερινὴν κριτικὴν ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους σκώματα ἀντιμετώπισαν οἱ Μπούς, ὁ Κλίντον, ὁ Τζίμμυ Κάρτερ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι! Τώρα ὅλοι ὁμοῦ ἐπιτίθενται ὡς ὕαινες νὰ κατασπαράξουν τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅλα τοὺς ἐνοχλοῦν, ἀπὸ τὰς ἰδέας του ἕως τὸ πρόσωπόν του καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ κτένισμα τῆς κόμης του! Βεβαίως, ἡ ζωή τους μπαίνει στὸ μικροσκόπιον, συχνάκις κατὰ τρόπον ἀνάξιον καὶ μικρολογικόν! Ὅμως, τὸ ἀντίθετον συμβαίνει μὲ τὸν κ. Ὀμπάμα καὶ τὴν σύζυγόν του! Ἡ ζωή τους ἕως τὴν ἀνάρρησιν στὸν Λευκὸν οἶκον παραμένει τελείως σκοτεινὴ καὶ παντελῶς ἄγνωστος, οὐδεὶς δὲ ἔχει διάθεσιν νὰ τὴν ἐρευνήσῃ! Ἡ σιωπὴ διὰ τὸ παρελθόν τους λαμβάνει τὴν διάστασιν ἀφ᾽ἑνὸς σκανδάλου καθὼς ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀκόμη καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς τοῦ Ὀχάϊο μὲ τὶς ὁμιλίες του ὅτε ἦτο ἐκεῖ βουλευτής, καὶ ἀφ᾽ἑτέρου ἀξιοπεριέργου καθὼς δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ οὐδεμία φωτογραφία ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ ζευγαριοῦ καὶ τῶν παιδιῶν τους στὴν μικρὴν ἡλικίαν τους! Τὸ ἀντίθετον συνέβη μὲ ὅλους τοὺς προέδρους καὶ τώρα μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅπου λεπτομερῶς τὰ ΜΜΕ ἀναλύουν κάθε ἡμέραν τοῦ προτέρου βίου των! Ὡς ἐνθυμεῖσθε τὸ πρῶτον ποὺ ἐμάθαμε διὰ τὸν Μπὶλ Κλίντον ἦτο τὸ ἀνάγνωσμα τῶν νεανικῶν του χρόνων! Ὅταν δὲ οἱ πρόεδροι ἀναλαμβάνουν τὸ ἀξίωμά των τότε ἡ καθημερινὴ κάθε εἴδους κριτικὴ ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενον τῶν ἐφημερίδων! Ἐξαίρεσις καὶ ἐδῶ τὰ πεπραγμένα τοῦ κ. Ὀμπάμα τὰ ὁποῖα προσεγγίζονται μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ ἀντιμετωπίζονται ἀποκλειστικῶς μὲ ἀηδιαστικοὺς δουλικοὺς ἐπαίνους ἀνταξίους τοῦ χειρίστου τυραννικοῦ καθεστῶτος! Τοιαύτη εἶναι ἡ στάσις ὄχι μόνον τῶν ἀμερικανικῶν ΜΜΕ ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης καὶ ἀφορμὴν διὰ τὸ παρὸν σημείωμά μας λαμβάνομε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐμετικοὺς ἐπαίνους διὰ τὸν κ. Ὀμπάμα ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν ραδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ!
Ὁ κολοφὼν τῆς δουλικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κ. Ὀμπάμα ἀπὸ ὅλον τὸν Δυτικὸν κόσμον ἦτο ἡ ἀπονομὴ εἰς αυτὸν προτοῦ ἀναλάβει τὸ ἀξίωμά του τοῦ Νόμπελ Εἰρήνης! Ἀπονομὴ ἡ ὁποία ἐξηυτέλισε τὴν ἰδίαν τὴν ὔπαρξιν τοῦ βραβείου καὶ ἐνεθύμισε ἐποχὰς ἐσχάτης παρακμῆς! Συναφῶς, ὑπῆρξε καλὸς Πρόεδρος ὁ κ. Ὀμπάμα; Καλὸς διὰ τὴν Εἰρήνην ἢ καλὸς διὰ τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως; Ἡ ἀπάντησις εἶναι σαφής: Διέλυσε ὁτιδήποτε παρέμενε εἰρηνικὸν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ὁτιδήποτε ἦτο προοδευτικὸν-φιλοδυτικόν! Ἐδημιούργησε μὲ πράκτορες καὶ χρῆμα καὶ τελικῶς μὲ τὴν γυμνὴν βίαν τὴν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν χωρὶς νὰ ἔχῃ κἂν πρόγραμμα διὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν! ''Κάναμε λάθος'' εἶπε ἡ κ. Χίλαρυ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν: Ὄχι!  ''Κάναμε λάθος'' δικαιούμεθα νὰ τὸ εἰποῦμε ὅταν εἰχαμε σχέδιον καὶ πρόγραμμα τὸ ὀποῖον δὲν εὐοδώθη εἰς τὴν πρᾶξιν! Ὅταν δὲν υπῆρχε οὐδὲν σχέδιον; Στὴν Τυνησίαν ἐκρήμνισαν τὸ καθεστὼς Μπὲν Ἀλῆ τὸ ἄριστον ὅλου τοῦ μωαμεθανικοῦ κόσμου χωρὶς πρόνοιαν τοῦ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ μὲ ἀποτἐλεσμα νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ πλέον ἀχρεῖον ἀπὸ ὅλα τὰ παγκοσμίως ὑπάρχοντα μωαμεθανικὰ κόμματα! Στὴν Λιβύην ἀνέτρεψαν τὴν δικτατορίαν Καντάφι καὶ ἔφεραν τὸ ἀπόλυτον χάος! Ἡ χώρα ἐγύρισε στὴν λιθίνην ἐποχήν! Στὴν Αἴγυπτον ἀνέτρεψαν τὸ ἐπίσης ἄριστον καὶ φιλοδυτικὸν καθεστὼς Μουμπάρακ καὶ ἔφεραν (δὲν ἔφεραν, μόνα τους ἐξηλίχθησαν τὰ πράγματα) τὴν Μωαμεθανικὴν Ἀδελφότητα καὶ μετὰ τὴν στρατιωτικὴν δικτατορίαν! Στὴν Συρίαν μὲ μανίαν ἠθέλησαν καὶ θέλουν νὰ ἐξοντώσουν τὸ κοσμικὸν προοδευτικὸν καθεστὼς τοῦ κόμματος Μπάαθ ὑπὲρ τῶν φανατικῶν καὶ θρησκολήπτων Σουννιτῶν τῆς Χόμς-Χάμας ποὺ τοὺς ἔχουν βαπτίσει ''μετριοπαθής ἀντιπολίτευσις''! Στὸ Ἰρὰκ, Ἀφγανιστὰν πάλιν ἠκολουθήθη πολιτικὴ χωρὶς πρόγραμμα ὥστε ἐδημιουργήθη καὶ ἐθέριεψε τὸ ISIS. Ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν δρᾶσιν τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ΔΕΝ ωφελήθηκε οὔτε ἡ Εἰρήνην κι οὔτε τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως κι οὔτε φυσικὰ οἱ ἴδιοι οἱ δύσμοιροι αὐτοὶ λαοί! Τώρα, λέγομε, νὰ τοῦ ἀπονεμηθῇ τὸ  Νόμπελ Εἰρήνης! Σὲ σεμνὴ τελετὴ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς Ἐγγὺς-Μέσης Ἀνατολῆς! Ὁ κ. Ὀμπάμα ὑπῆρξε ὅθεν ὁ κατ᾽ἐξοχὴν ἀποτυχὼν Πρόεδρος, ὁπότε πρὸς τί οἱ ἔπαινοι;
Πιστεύομε ὅτι τελικῶς ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖον ποὺ δικαιολογεῖ τὴν δουλικὴν συμπεριφορὰν καὶ τοὺς ἐπαίνους! Ὁ κ. Ὀμπάμα ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τοῦ νέου Δυτικοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλουν οἱ Κοσμοεξουσιαστές: Βιολογικὸν ὑβρίδιον, Νεγρίδης μὲ ἐκφυλισμένο Λευκό, Μωαμεθανὸς ἐκ Μωαμεθανοῦ πατρός! Τουτέστιν ὁ ΤΕΛΕΙΟΣ νέος ἄνθρωπος! Τὸ ἰδεῶδες τοῦ προγράμματος δυσγονικῆς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ Σκανδιναυΐκὲς χῶρες!

9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:
ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!
--τὸ κύριον ζήτημα--
-------Μάλιστα διὰ πρώτη φορὰ ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς ἀνεγνώρισε τὴν ὕπαρξίν της καὶ ἐψήφισε ὡς μειονότης! Ἕως τὰ τώρα ἡ ἐκκωφαντικὴ καὶ κακοήθης διδασκαλία καὶ προπαγάνδα τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου διεμόρφωσε μίαν ἀξιοπερίεργον ψυχικὴν κατάστασιν στὴν Εὐρώπην καὶ στὶς ὑπερπόντιες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ΗΠΑ, Καναδᾶς, Αὐστραλία κλπ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗ:
Συμφώνως πρὸς αὐτὴν ὅλοι οἱ λαοὶ πλὴν τῶν Εὐρωπαίων διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα. Εδονεῖτο ἀπὸ διαδηλώσεις ἡ Εὐρώπη ἐπὶ δεκαετίας ὑπὲρ αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων τῶν τριτοκοσμικῶν! Διαδηλώσεις: τί δουλειά ἔχουν οἱ Ὁλλανδοὶ στὴν Νότιο Ἀφρική; Νὰ τοὺς σφάξουμε! [οἱ ἀγράμματες αὐτὲς γενεές τῶν Εὐρωπαίων δὲν γνωρίζουν καὶ ἱστορία, ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς εἶναι οἱ Ὁλλανδοὶ καὶ κατόπιν κατέφθασαν οἱ ἐπιδρομεῖς Καφρῖδες καὶ Ζουλοῦ!] Ναί! Τί δουλειὰ ἔχουν οἱ Ἕλληνες στὴν Αἴγυπτο; Ὁ Νάσερ δὲν ἤθελε νὰ βλέπῃ Ἕλληνες κι οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος τὸν χειροκροτοῦσαν [πιὸ ἀγράμματες αὐτὲς οἱ γενεές τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐγνώριζαν ὅτι οἱ  Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου ἐγκατεστάθησαν προσκληθέντες ἀπὸ τὸν Φαραὼ Ψαμμίτυχο, 1.500 ἔτη προτοῦ στρογγυλοκαθήσουν οἱ κατακτητὲς Ἄραβες!] Πολὺ ρατσιστὲς οἱ τριτοκοσμικοί, δὲν θέλουν νὰ βλέπουν Ἕλληνες στὴν γειτονιά τους, κι ἔτσι εἶναι τὸ σωστὸ μᾶς ἔλεγαν καὶ μᾶς λέγουν σὲ ὅλους τοὺς τόνους οἱ προοδευτικοὶ ἀριστεροὶ ὀπαδοὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Ρατσιστὲς μεγάλοι οἱ τριτοκοσμικοί, καὶ θέλουν τὴν γῆ ἰδική τους καὶ ἔχουν καὶ κουλτούρα δική τους καὶ διόλου δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ βλέπουν τὴν εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα! Καὶ οὕτως εἶναι τὸ σωστὸ διεκήρυξαν οἱ 121 Γάλλοι διανοούμενοι ποὺ στὴν γνωστὴν διακήρυξίν των ἀπεφαίνοντο ὅτι ὅποιος Ἀλγερινὸς φονεύει ἔναν Γάλλο δὲν κάνει ἁπλῶς ἕνα καλό, ἀλλὰ δύο καλά!!
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ:
Οἱ Εὐρωπαῖοι ΔΕΝ διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα! Ὅπως λέγει σήμερον ἡ κυβέρνησις τῆς Σουηδίας, ὅταν κάνει αἴτησιν διὰ μίαν θέσιν ἐργασίας ἕνας Σομαλὸς κι ἕνας Σουηδὸς πρέπει νὰ προτιμηθῇ ὁ  Σομαλὸς διότι αὐτὸς ἔχει καταγωγή, ράτσα, ἔθνος καὶ κουλτούρα, πράγματα πολὺ σημαντικὰ ποὺ διαπλάθουν σωστὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐνῷ αὐτὰ τὰ στερεῖται Ὁ Σουηδός!! Ὁλλανδοὶ δικαστὲς δικάζουν διὰ πολλοστὴν φορὰν τὸν κ. Βίλντερς διότι εἶναι ρατσιστὴς διότι «διακρίνει μεταξὺ τῶν Μαροκινῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν ἐντοπίων Ὁλλανδῶν»!! Στὴν Ἀμερικὴ τὰ πλέον δολοφονικὰ κινήματα τοῦ Νεγρικοῦ ρατσισμοῦ ὅπως οἱ Μαῦροι Πάνθηρες καὶ τώρα τὸ Black lives matter γίνονται δεκτὰ μὲ καθολικὲς ἐπευφημίες, ὅπως ἡ ὑπὲρ ρατσιστικὴ καὶ τρομοκρατικὴ Μωαμεθανικὴ CAIR ποὺ πράγματι διαφεντεύει τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ! Ὅμως κάθε ὀργάνωσις Λευκῶν ἢ ἡ ἀπλῆ ὁμολογία ὅτι ἠ ράτσα τῶν Λευκῶν εἶναι ἀνώτερη καταδικάζεται καὶ διώκεται ὡς ἐγκληματική, Κου Κουξ Κλάν [ἡ ἀντίστασις τῶν Λευκῶν στὴν Νεγρικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ ἐπέβαλαν οἱ νικηταὶ Βόρειοι] κι ἄλλα χειρότερα! Οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ τὰ πιστεύουν ὅλα αὐτά! Τὰ ἀμερικανικὰ πανεπιστήμια εἶναι ὅμοια τὰ ἑλληνικά, λίγο ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν γνῶσιν καὶ ἔχουν ὡς κύριον σκοπὸν τὴν πλύσιν ἐγκεφάλου τῶν ἀφελῶν ἄβγαλτων Λευκῶν νέων στὶς ἀρχὲς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Οὕτως οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ ὄντες ἀπολύτως ἀντιρατσιστὲς καὶ πεπεισμένοι ὅτιν ὅλα τὰ κακὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν κατώτερη καὶ ἐγκληματικὴ Λευκὴ ράτσα ἐψήφισαν μαζικῶς τὸν κ. Ὀμπάμα διότι ἦτο μουλάτος καὶ Μωαμεθανός, ὁ τέλειος συνδυασμὸς ποὺ τὸν ἀνεδείκνυε ὡς λυτρωτὴ τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τοὺς κακοήθεις Λευκοὺς WASP!!
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ…
ὅτι ἡ δευτέρα διδασκαλία ἔρχεται εἰς δεινὴν ἀντίφασιν πρὸς τὴν πρώτην ἀλλὰ καθὼς ἡ Μεταπολεμικὴ Ἐξουσία βγάζει προγραμματικῶς ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἄλογα καὶ παράλογα ἀνιμάλια, διόλου δὲν τὴν ἐνοχλεῖ ἡ ἀντίφασις, ἀφοῦ κανἐνα ἀνιμάλιο δὲν θὰ τὴν ἐντοπίση!
ΟΠΟΤΕ ΧΘΕΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ:
Βλέπετε τὸν ἐκλογικὸν χάρτην! Οἱ μορφωμένοι καλῶς ἔχοντες Λευκοὶ τῶν πλουσίων περιοχῶν τῶν δύο Ἀκτῶν, πίστοι στὴν πλύσι ἐγκεφάλου τους ἐψήφισαν κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ τὸν κακοήθη προπαγανδιστὴν καὶ ἐφαρμοστήν του, τὸ ὁλοὲν καὶ Μαρξιστικώτερον Δημοκρατικὸν κόμμα!!
Ὅμως, ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς, οἱ Blue collars ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν πληθυσμῶν τῶν Μέσων καὶ Νοτίων πολιτειῶν ἀνένηψαν καὶ ἐψήφισαν καὶ ἔδωσαν στὴν νίκην στὸν Ντόναλντ Τράμπ! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐργασίας, τοῦ τιμίου μόχθου, οἱ ἀπόγονοι τῶν πιονιέρων ποὺ ἔκαναν τὴν Ἀμερικὴ μεγάλη! Δὲν εἶναι ἀφελεῖς καὶ κατανοοῦν καλύτερον ἀπὸ τοὺς πανεπιστημιακοὺς τὴν δεσποτεία τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς τοκογλυφίας ποὺ ἀπομυζεῖ τὴν ἰκμάδα τοῦ μόχθου τους καὶ τοὺς ἀνόμους σκοποὺς τῆς καταστροφῆς των ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ δῆθεν φιλάνθρωπη ὑποδοχὴ τῶν λαθρομεταναστῶν! Ὁπότε ἐχρειάζετο ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἐξέφραζε τὶς γνώμες καὶ τοὺς φόβους των, ὁ λαϊκὸς ἡγέτης! Ὁ  Ντόναλντ Τράμπ ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἕνας λαϊκὸς ἡγέτης ποὺ αἰσθάνεται καὶ ἐκφράζει τοὺς πόθους τοῦ λαοῦ κι ὄχι μιὰ μαριονέττα στημένη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ! Διὰ τοῦτο τὸν φοβοῦνται παθολογικὰ οἱ ἐξουσιαστές, τὸ κατεστημένο, τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν καὶ φυσικὰ τὰ παπαγαλάκια τῶν ΜΜΕ! Ὁ Ντόναλντ Τράμπ ὑπῆρξε δι᾽αὐτοὺς ἡ φωνὴ ἐξυπνισμοῦ ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ αἰσθανθοῦν τὸ ποῖοι εἶναι καὶ νὰ ἰδοῦν τὴν ἰσχῦν τους! Τοὺς ἔδειξε ὅτι ὀφείλουν νὰ εἶναι καὶ μισαλλόδοξοι καὶ φοβικοί! Νὰ μισοῦν καὶ νὰ φοβοῦνται τὰ μεγάλα δεινά, τὶς καταστρεπτικὲς θεομηνίες, τὸν κακοήθη Πολιτιστικὸν Μαρξισμόν, τὸν εἰσβολέα Μωαμεθανισμόν, τοὺς Hispano ποὺ συρρέουν μὲ τὶς Μεξικανικὲς σημαίες τους διὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸν νοσηρὸν ἀντιρατσισμὸν τῶν Λευκῶν καὶ νὰ καρπωθοῦν τὰ πλούσια ἐπιοδόματα καὶ τελικὰ ὡς λέγουν νὰ γίνῃ ἡ χῶρα ἀπὸ τὸ Τέξας ἕως καὶ τὴν Καλιφόρνιαν καὶ πάλιν Μεξικανική! Ἐπίσης, ὅτι κατὰ κύριον λόγον ὀφείλουν νὰ εἶναι ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἰδεολογίαν καὶ τὴν Κοσμοθέασιν τὴν τόσον σοφὴν καὶ σεβαστὴν τῶν Ἱδρυτῶν Πατέρων, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς ἐγκατέλειψε ἡ Ἀμερικὴ ὅταν μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ προέδρου William McKinley (1901) ἐγκατεστάθη στὴν ἐξουσίαν τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν, καὶ τῆς ὁποίας τὸ ἄκρως ἀντίθετον ἀποτελεῖ ἡ νῦν  ἰδεολογία τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος!

============

6 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
-κυρία θέσις-
-----
Οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀναλύουν τὸν ἀνασχηματισμόν τῆς κυβερνήσεως στέκονται εἴτε στὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν διαφωνούντων μὲ τὴν Τρόϊκα (σωστό; ἡ ἰδεολογία τοῦ κ. Παπαδημητρίου τί εἶναι; φιλοτροϊκανὴ ἢ φιλοτριτοκοσμική;), εἴτε στὰ σηπτικὰ φαινόμενα ''ρωμαϊκῆς παρακμῆς'', π.χ. ὁ Κατρούγκαλος ἔφυγε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Ἐργασίας καταδιωκόμενος ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἐμπαίζοντάς μας, αὐτὸς καὶ ὁ πρωθυπουργός, ὑπουργοποίησαν τὴν νεαρὰ ὑπάλληλον τοῦ γραφείου του.*
Ὅμως, τὸ κύριον ζήτημα εἶναι ἄλλον: Προωθεῖται ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸν διπλοῦς στόχος:
1) Ἀφ᾽ἑνὸς ὁ κομμουνιστικὸς μετασχηματισμὸς τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς κοινωνίας κατὰ τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες** καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνασχηματισμοῦ πρὸς τὰ ἐκεῖ ἄγουν, ὡς π.χ. ἡ παρέα τῶν τριῶν 40ρηδων προσωπικῶν φίλων τοῦ πρωθυπουργοῦ!
2) Ἀφ᾽ἑτέρου, ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος!*** Τώρα ἐπιβάλλεται πλέον ὡς ἡ ὑποχρεωτικὴ κρατικὴ ἰδεολογία ποὺ δὲν θὰ δέχεται νὰ ὑπάρχῃ δεύτερη (ἰδὲ π.χ. τὴν διαδήλωσιν στὴν Ξάνθη κατὰ τῶν γραφείων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τέσσαρες βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) καὶ τὰ δημόσια σχολεῖα μετατρέπονται σὲ σοβιετικοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦτο ἐγένετετο ὑπουργὸς Παιδείας ὁ σκληρὸς κομμουνιστὴς ἰδεολογικὸς καθοδηγητὴς κ. Γιαβρόγλου!  
------------
*(α) Τὴν παρακμὴν ἐγκαθίδρυσε στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀνδέας Παπανδρέου, ὑπουργοποίησε τὸν δικηγόρο του, τὸν γιατρό του κλπ. ὅμως τηροῦσε κάποια προσχήματα, ἂν καὶ εἶχε γνωρίσει ἀρκετὲς νεαρές! (β) Οἱ κλασσικοὶ εἶχον ὡς ἀπαράβατον θεσμὸν τὸ CURSUS HONORUM, τὴν σταδιοδρομιάν τῶν ἀξιωμάτων, ἡ ὁποία, λίγο-πολὺ ἐτηρείτο καὶ στὴν προ-1974 Ἑλλάδα, δηλαδὴ ὁ ὑπουργός, ὁ νομάρχης, ὁ δήμαρχος, ἦτο τὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς καρριέρας, π.χ. ὁ συνταξιοδοτηθεὶς μὲ τὸν βαθμὸν Γ.Γ. ὑπουργείου δημόσιος ὑπάλληλος ἐγίνετο δήμαρχος. Σήμερον τὰ πράγματα ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ: Ἡ ἐν λόγῳ νέα τὸ 2014 ἐτελείωσε τὰς σπουδάς της καὶ ἔλαβε τὸ διδακτορικόν της καὶ σήμερον ἀρχίζει καὶ αὐτὴ τὴν καρριέραν της διορισθεῖσα …ΥΠΟΥΡΓΟΣ!!

** Τὴν προτίμησίν του πρὸς  τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες δὲν τὴν κρύβει ὁ Ἀλέξης ἀλλὰ φιλαλήθης ὢν τὴν ἔχει ὁμολογήσει πολλάκις καὶ μάλιστα ἤδη πρὸ τῶν ἐκλογῶν π.χ. στὴν συνέντευξίν του στὸν δημοσιογράφο Θόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη, ποὺ ἔγινε βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Alexis Tsipras, la mia sinistra» ἢ στὸ λατινοαμερικανικὸ κανάλι Telesur, 12/6/2012: «Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη.»

***  Ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅμως τίνι τρόπῳ ἐπετεύχθη αὐτό; Τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Κομμουνισμὸς ἠττήθη στὸ πεδίον τῆς μάχης;; Συνηθίζομε νὰ ἐπαναλαμβάνομε τὸ λεχθὲν ὐπὸ τοῦ Στάλιν (Συνομιλίες μὲ τὸν Μίλοβαν Τζίλες) ὅτι πλέον στοὺς πολέμους ὁ νικητὴς θὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἰδεολογίαν του! Πράγματι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια: ὁ καλύτερος τρόπος διὰ νὰ σὲ φονεύσουν ταχύτατα στὶς χῶρες τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος (καὶ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα) ἦτο νὰ ὁμολογήσῃς ὅτι εἶσαι Μοναρχοφασίστας! Τώρα πῶς γίνεται στὴν Ἑλλάδα νὰ νικήσουν οἱ Μοναρχοφασίστες στὸν ἄγριο καὶ πολύνεκρο Συμμοριτοπόλεμο καὶ συγχρόνως, παρὰ τοὺς σωροὺς τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων τῶν Κομμουνιστῶν,  νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ Κομμουνιστικὴ κι ὄχι ἡ Μοναρχοφασιστικὴ ἰδεολογία;; Ἔχομε μίαν ἐξήγησιν: ἡ ἀπαισία φωνὴ τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου εἶπε: «Στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κυβέρνησι, ὅμως θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κοινὴ γνώμη, ὥστε ἀδύνατη καὶ ἀσταθὴς νὰ τρώῃ σφαλιάρες γύρω-γύρω!» 
-------------
ΦΩΤΟ: Ἡ κ. ὑπουργὸς Ἐργασίας.

2 Νοεμβρίου 2016