Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

4 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

=βασική θέσις=

Αυτοί οι οποίοι αποδιοπομπούν την θρησκείαν/ιδεολογίαν της Ατομοκεντρικής Νεωτερικότητος και όντες Προνεωτερικοί θεωρούν κύριον και αυθέντην και λατρευομένην οντότητα της Πολιτείας την συλλογική οντότητα "Ελληνική Πατρίδα", οι επονομαζόμενοι Ελληνες ή Πατριώτες ή Εθνικόφρονες ή Δεξιοί, συναπαρτίζουν τον λεγόμενον "εθνικόν" ή "πατριωτικόν" χώρον. Ο χώρος ούτος έχει ως αντίπεραν όχθην τον χώρον αυτών οι οποίοι ΔΕΝ έχουν "κορώνα στο κεφάλι τους" την συλλογική οντότητα "Ελληνική Πατρίδα" και δεν επιθυμούν να είναι Ελληνες ή Πατριώτες, έχοντες εθελουσίως αποδιώξει ουσιαστικώς την Ελληνικήν Ιθαγένειαν! 
Εδώ θα υπογραμμίσωμε ορισμένα από τα κύρια τρωτά του εθνικού χώρου καθώς ο εθνικός χώρος δεν ηδυνήθη να ευδοκιμήση διότι περιέπεσε εις πλήθος θανασίμων σφαλμάτων.
---
Πρώτον, συχνάκις προσεκολλήθη στο λεγόμενον συντηρητικόν ρεύμα της Νεωτερικότητος, στο ρεύμα των φιλελευθέρων αστών, με τους οποίους ουδεμίαν σχέσιν έχει καθότι αυτοί αποτελούν την αιχμήν του κοσμοπολιτισμού και της απαξίας των εθνικών παραδόσεων. Οι μπουρζουάδες όντες το αλλότριον, παρακμιακόν σώμα των προνεωτερικών κοινωνιών είναι ακριβώς αυτό που τας κατέστρεψε και ενέπνευσε/χρηματοδότησε τας κινήσεις της Νεωτερικότητος· ως λέγει ο Ιούλιος Έβολα, "οι παραδοσιακές αξίες δεν είναι οι αστικές αξίες", το αντίθετον μάλιστα! Απλώς ο "συντηρητικός" αυτός χώρος κατά καιρούς καπηλεύεται διά τους ιδικούς του σκοπούς τας ιδέας του έθνους και της πατρίδος διά να επιτυγχάνει τους ιδικους του σκοπούς! Από αυτήν την συμπόρευσιν ο εθνικός χώρος μόνον έχασε και οι ίδιες οι συντηρητικές αυτές δυνάμεις όταν δεν τον έχουν ανάγκη επιδιώκουν την διάλυσίν του και εξαπολύουν διωγμόν ενανίον του! Συγκεκριμένως εν Ελλάδι τοιαύτα συντηρητικά φιλελεύθερα καθεστώτα, ως ο Συναγερμός, η ΕΡΕ, η Ν.Δ., αφ' ενός εκμεταλλεύθησαν/απεμύζησαν τον εθνικόν χώρον και αφ' ετέρου τον εδίωξαν και τον διέλυσαν! 
Ομοίως, η συμπόρευσις με καθεστώτα που είχον πατριωτικάς ιδέας αλλά κατά τα άλλα ήσαν νεφελώδη και γκρίζα, ως η 4η Αυγούστου και η Χούντα, συνέβαλε αφ΄ενός στην ισχυροποίησιν τούτων και συγχρόνως στην ολικήν καταστροφήν του εθνικού χώρου.
Συναφώς, η νοσταλγική μίμησις καθεστώτων του μεσοπολέμου, του Φασισμού ή του γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού είναι το ολιγώτερον άτοπος καθώς τα καθεστώτα εκείνα υπήρξαν γεννήματα των ιδιαιτέρων συνθηκών της εποχής και όχι πρότυπα διά την αντιμετώπισιν των σημερινών καταστάσεων, φιλοσοφικώς δε υπήρξαν κι αυτά, παρά την πρωτοκαθεδρίαν των οντοτήτων έθνος-κράτος, μέθοδοι διαχειρίσεως της Νεωτερικότητος.
---
Δεύτερον, μέγα και τραγικόν λάθος υπήρξε η έλλειψις οικονομικής αναλύσεως! Πολλάκις επεκράτησε η αφελής σκέψις: οι κομμουνιστές είναι κρατιστές, εμείς είμεθα φιλελεύθεροι οπαδοί του καπιταλισμού! Δεν αντελαμβάνοντο ότι η "Δεξιά οικονομική πολιτική" είναι ο αντίπους των οικονομικών θεωριών της Νεωτερικότητος οι οποίες εκφράζονται από την κοινή θεωρία καπιταλισμού/μαρξισμού η οποία διαφέρει μόνον ως προς το ποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων ενώ αντιθέτως η προνεωτερική "Δεξιά οικονομική πολιτική" στηρίζεται εις τελείως άλλας βάσεις έχουσα π.χ. τας αρχάς της "Λαϊκής περιουσίας" και της ισχυράς μικρομεσαίας τάξεως ιδιοκτητών (ιδού διατί τώρα ο Τοκογλύφος και η Κυβέρνησις αυτήν την τάξι κτυπουν αλύπητα) η οποία άλλωστε είναι και ιδιαίτερον φυλετικόν χαρακτηριστικόν του Ελληνος, ο οποίος είναι εκ της ψυχικής ιδιοσυστασίας του μικροϊδιοκτήτης!
---
Τρίτον και τραγικώτερον λάθος ήτο η προσκόλλησις του εθικού χώρου στον καθαυτό ιδεολογικόν αντίποδά του, την κοσμοπολιτικήν θρησκείαν του Χριστιανισμού, η οποία καταδικάζει τους φυσικούς εθνισμούς προβάλουσα το κοσμοπολιτικόν δίπολον πιστός/άπιστος. Από την συμπόρευσιν αυτήν ο Χριστιανισμός επωφελήθη τα μέγιστα ενώ αντιθέτως ο εθνικός χώρος παρέδωσε-απώλεσε την ιδεολογίαν του, όπως συνέβη στην Ισπανία, στην Ιταλία και σχεδόν παντού αλλού!
---
Τέταρτον, ο εθνικός χώρος ήτο καταδικασμένος εις αποτυχίαν διότι δεν εφρόντισε να αναλύση την πολιτικήν κατάστασιν της εποχής και να ορίση την έννοιαν του βασικού εχθρού! Αντιθέτως παρεσύρθη να θεωρή ως αληθή τα διακινούμενα υπό της απατηλής προπαγάνδας φάσματα του θεάτρου Σκιών του σαφώς σκηνοθετημένου ψυχρού πολέμου και ομιλούσε και ομιλεί γιά κομμουνιστες/αντικομμουνιστές, ΗΠΑ/ΕΣΣΔ, Αμερική/Ρωσσία. Επιπλέον, συνήθως αναλύει τελείως λάθος και τα του Μεγάλου Πολέμου 12914-1945, μή αντιλαμβανόμενος ότι ο έτερος των εμπολέμων ήτο ο Διεθνής Τοκογλύφος και ότι αυτός και μόνον είναι ο Κοσμοκράτωρ του σήμερον! Πολλοί παρασείρονται σε τοιαύτα ύψη βλακείας ώστε να ομιλούν γιά "αμερικανική πολιτική" του Κλίντον ή του Ομπάμα, μη βλέποντες το πρόδηλον, οτι αι ΗΠΑ αποτελούν απλώς αποικίαν (και μάλιστα ουδόλως αυτοδιοικουμένη) του Διεθνούς Τοκογλύφου! Αλλοι πάλι ομιλούν γιά "Ευρώπη", που πρέπει να είναι έτσι ή αλλοιώς, στρουθοκαμηλίζοντες και μη θέλοντες να ιδούν ότι τοιούτον τί, Ευρώπη ή Γερμανία ή Γαλλία δεν υπάρχει ολωσδιόλου, υπάρχει μόνο η απόλυτος και τυραννική δεσποτεία του Διεθνούς Τοκογλύφου στον γεωγραφικόν χώρον της Ευρώπης.
---
Πέμπτον, ο εθνικός χώρος δεν εφρόντισε καν να αναλύση το ποία κτυπήματα και από ποία όπλα δέχεται! Σήμερον, υπάρχον εθνικόφρονες που δεν αντιλαμβάνονται ότι το δόλιον και θανάσιμον όπλον της ολικής καταστροφής των ευρωπαϊκών εθνισμών είναι ο διαβολικής εμπνεύσεως ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, εν Ελλάδι δε δεν βλέπουν ότι τα διάφορα οικονομικά μέτρα που απλώνουν την ολικήν ένδειαν στον πληθυσμόν δεν είναι οικονομικά, ούτε υπαγορεύονται από κάποια πραγματική ή τεχνητή οικονομική ανάγκη, αλλά είναι καθαρώς μετρα εξοντώσεως του Ελληνος τα οποία μασκαρεύονται/δικαιολογούνται ως οικονομικά! 
---
Εκτον και επιβλαβέστερον όλων ήτο το ότι θέλησε να προσαρμοσθή στο περιβάλλον των Νεωτερικών-Αριστερών-Μαρξιστικών ιδεών και στην δεινήν παραχάραξιν της Ιστορίας κρύβοντας/μαλακώνοντας τις ιδέες του κινούμενος στην τσουλήθρα προς το τίποτε! Ενώ ούτε οι Φιλελεύθεροι, ούτε οι Μαρξιστές έκρυψαν ποτέ τις ιδέες τους, στον εθνικόν χώρον επεκράτησε η ολέθρια ανοησία του: μην λες τα πράγματα με το όνομά τους π.χ. "μην λες την αλήθεια για τον Συμμοριτοπόλεμο", η περίφημη "πολιτική (της μονόπλευρης) λήθης", μην λες την αλήθεια γιά τον Τοκογλύφο, κρύψου! Ολοι γνωρίζουμε ότι η άνθισις των Αριστερών-κομμουνιστικών-αντεθνικών ιδεών στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι μία φωνη ώρισε οτι: "Η Ελλάς δεν θα έχει Αριστερή κυβέρνησι, θα έχει όμως Αριστερή κοινή γνώμη γιά να τρώη σφαλιάρες γύρω-γύρω"! Στο ψευδεπίγραφον κόμμα της δεξιάς "Συναγερμός-ΕΡΕ-Ν.Δ." μία ήτο η συνταγή γιά να παραμερισθής: να είσαι ιδεολόγος της Δεξιάς και να απαντάς στους κομμουνιστές! Η απαγόρευσις απαντήσεως ήτο σαφής και ρητή! Βουλευτής εξοβελίσθηκε από το κόμμα διότι παρά την απαγόρευσιν δεν κρατήθηκε και 2-3 φορές στην Βουλή απήντησε επιτυχώς στο θράσος των ΚΚΕδων! Σήμερα, πάλι τα ίδια και χειρότερα ακούμε, όπως "ο κόσμος δεν είναι ώριμος να ακούση εκείνο ή το άλλο"! Θεωρούμε αυτήν την τακτικήν ολεθρίαν από πολλάς πλευράς, αν εντρέπεσαι διά τας ιδέας σου να τας αποτάξεις, αν τας θεωρείς ορθάς και αληθείς να τας προβάλης, ή να το είπωμεν καλύτερον: σκοπός της υπάρξεώς σου είναι ένας: να διαφωτίσης την κοινωνία πάνω στο σωστό και την αλήθεια κι όχι με μεθόδους δημαγωγικές-απατηλές νάχεις μιά πρόσκαιρη εκλογική επιτυχία (και μετά να οδεύσης και εσύ να γίνης "αστός πολιτικός")! Δουλειά στις ρίζες! Εσω απόλυτος στις ιδέες σου τις οποίες οφείλεις να διαδίδης με ορθόν και διαφωτιστικόν τρόπον! 
----

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ ΤΟΥ ΡΩΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ ΤΟΥ ΡΩΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ
«Αυτό δεν ήταν ολοκαύτωμα»
ΙΔΕΕΣ
ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΟΝΤΙ Ο γάλλος φιλόσοφος, μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της εποχής μας, μιλάει για το νέο βιβλίο του και για τις θέσεις που παρουσιάζει Ροζέ Γκαροντί, 83 ετών. Προσωπικότητα αμφιλεγόμενη όσο και ενδιαφέρουσα. Ενας φιλόσοφος που πέρασε μια ζωή κυνηγημένος. Ο,τι πίστεψε τον διέγραψε και ό,τι δεν πίστεψε τον προσεταιρίστηκε. Κονταροχτυπήθηκε με τον ναζισμό 33 μήνες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακουσε δεκατέσσερα «εις θάνατον» να σφυρίζουν στ' αφτιά του. Και κάποιοι, ακόμη και σήμερα, είναι εξαγριωμένοι μαζί του. Ο Ροζέ Γκαροντί σαν να γεννήθηκε για να γίνει το μαύρο πρόβατο του κόσμου ολόκληρου. Πάντα κόντρα σε όλα: στην οικογένειά του που τον ήθελε άθεο και συντηρητικό· στον μαρξισμό που δεν τον ήθελε χριστιανό· στον κομμουνισμό που τον διέγραψε· στους μύθους που είπαν «θα γίνουμε ιστορία» με το έτσι θέλω· στους ολοκληρωτισμούς που καταδυναστεύουν την υφήλιο. Το «όχι» του τον έκανε τράγο αποδιοπομπαίο για ό,τι συνέβη, συμβαίνει ή θα συμβεί... Αυτή τη φορά ο Ροζέ Γκαροντί επιτίθεται σε έναν «ολοκληρωτισμό» διαφορετικό.«Το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη όπως μας λένε», υποστηρίζει, κι ας κόντεψε να παρασύρει και εκείνον στη λάβα του το Ολοκαύτωμα όταν έγινε. Ο γάλλος φιλόσοφος μιλάει σήμερα προς «Το Βήμα» για τις θέσεις του όπως παρουσιάζονται στο νέο βιβλίο του «Θεμελιώδεις Μύθοι της Ισραηλινής Πολιτικής».

Πώς είναι δυνατόν, κύριε Γκαροντί, εσείς, που μαρτυρήσατε στο πλευρό τωνΕβραίων, να λέτε πως Ολοκαύτωμα δεν έγινε; Πολλοί λένε πως είστεαντισημίτης...
«Κατηγορία και αυτή! Συγγνώμη που γελάω. Ομως... εγώ αντισημίτης; Οι άνθρωποι που το λένε μπερδεύουν τον ιουδαϊσμό, μια θρησκεία που σέβομαι και έχω μελετήσει, με τον σιωνισμό. Μα τον σιωνισμό τον πολεμούν και οι Εβραίοι! Δεν είναι θρησκεία, είναι μια εθνικιστική, σοβινιστική, φυλετική αίρεση η οποία εκμεταλλεύεται τη θρησκεία. Αντικαθιστά τον Θεό του Ισραήλ, που είναι και δικός μας Θεός, με το κράτος του Ισραήλ. Μιλάμε για ειδωλολατρία! Ο σιωνισμός οδηγεί στον αντισημιτισμό, οδηγεί στο να μισεί ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Εμένα οι Εβραίοι είναι φίλοι μου, αδέλφια μου... Εχω καθήκον απέναντί τους να παλέψω και τον αντισημιτισμό και τον σιωνισμό. Ενας από τους καλύτερους φίλους μου είναι ο μεγάλος μουσικός Γεχούντι Μενουχίν. Εκείνος Εβραίος, εγώ χριστιανός ­ δεν έχει σημασία. Μας αρκεί ο σεβασμός στον άνθρωπο».
Πείτε μου δυο λόγια για τον Μενουχίν.
«Ο Γεχούντι λειτούργησε με συνέπεια έναντι της δράσης του πατέρα του, του ραβίνου Μοσέ Μενουχίν, ο οποίος έχει γράψει ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ, την "Παρακμή του ιουδαϊσμού". Γράφει ότι η παρακμή αυτή οφείλεται στον σιωνισμό, και αυτό το υποστηρίζω και εγώ και ο Γεχούντι. Αυτό όμως δεν μας κάνει αντισημίτες. Ο Γεχούντι τελευταία εντελώς δωρεάν προσεφέρθη να δώσει ένα μεγάλο ρεσιτάλ υπέρ του Τουρ Καλαορά, του μοναδικού ισπανικού μουσείου στο οποίο έχουν διαφυλαχθεί μνήμες από την παρουσία του ισλαμικού στοιχείου στην Ισπανία. Είναι αυτό αντισημιτισμός;».
Τι θα έλεγε ο Μενουχίν ή οι εβραίοι συναγωνιστές σας στα στρατόπεδασυγκέντρωσης αν τους λέγατε πως Ολοκαύτωμα δεν υπήρξε;
«Εχω πίστη στους φίλους μου. Ο Γεχούντι με καταλαβαίνει, συμφωνεί. Γιατί εγώ όταν λέω "Ολοκαύτωμα δεν υπήρξε", εννοώ ότι στο γεγονός του σφαγιασμού των Εβραίων δεν ταιριάζει η λέξη "ολοκαύτωμα". Και αυτό όχι επειδή δεν ήταν θηριωδία του Χίτλερ η δολοφονία τους, αλλά γιατί "ολοκαύτωμα" θα πει εξαφάνιση και του τελευταίου Εβραίου πάνω στη γη. Ακόμη και ένας άνθρωπος να είχε θανατωθεί μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίος, θα επρόκειτο και πάλι για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και εδώ μιλάμε για τον θάνατο εκατομμυρίων... Το θέμα όμως είναι άλλο: τώρα έχουμε εκμετάλλευση ενός ιστορικού γεγονότος για να εξυπηρετήσει σιωνιστικά συμφέροντα. Η λέξη "ολοκαύτωμα" δίνει στο γεγονός θεολογική διάσταση. Ο θάνατος αυτών των ανθρώπων ανάγεται σε θρησκευτικό φαινόμενο ­ κάτι σαν τη σταύρωση του Ιησού στον χριστιανισμό».
Και γιατί αυτό είναι κακό;
«Γιατί όταν ήμουν εγώ αιχμάλωτος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι εκπληρώνω θεϊκή αποστολή. Εκανα απλώς το ανθρώπινο καθήκον μου, όπως και οι εβραίοι φίλοι μου, οι υπόλοιποι κρατούμενοι: πολεμούσαμε μαζί ενάντια στον Χίτλερ. Αυτό ήταν όλο. Την ιστορία την έζησα, ξέρω πως δολοφονήθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι. Αλλά και άλλοι λαοί δεινοπάθησαν. Ο Χίτλερ παγκοσμίως προκάλεσε 50.000.000 θανάτους. Οι Σλάβοι, που θυσίασαν 17 εκατομμύρια, γιατί δεν μιλούν για Ολοκαύτωμα; Και ύστερα, κοιτάξτε τις υπερβολές στα νούμερα. Πρόσφατα η πινακίδα έξω από το Αουσβιτς που έγραφε "Εδώ πέθαναν τέσσερα εκατομμύρια Εβραίοι" αντικατεστάθη και μαζί της η αλήθεια αποκατεστάθη! Τώρα η πινακίδα γράφει "ένα εκατομμύριο Εβραίοι". Το νέο νούμερο προέκυψε από μελέτες της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Σημειώστε: μέλη της είναι και πολλοί εβραίοι ιστορικοί. Γιατί να μη μιλήσω για όλα αυτά; Αφού είναι γεγονότα!».
Γιατί πιστεύετε ότι προκάλεσαν τόση αντίδραση οι θέσεις σας γύρω από τοΟλοκαύτωμα;
«Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου πολέμησα ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. Εχω γράψει ένα βιβλίο ενάντια στην απόλυτη εξουσία του Πάπα και στον ρωμαιοκαθολικό ολοκληρωτισμό. Με κάλεσαν τα μεγαλύτερα καθολικά ινστιτούτα της Γαλλίας για να συζητήσουμε. Οταν έγινε η παρουσίαση ενός άλλου βιβλίου μου σχετικά με τον μουσουλμανικό ολοκληρωτισμό, έμαθα ότι οι άνθρωποι εκεί δέχθηκαν τις απόψεις μου. Οσοι δεν συμφωνούσαν με κάλεσαν για συζήτηση, από την οποία βγήκα κι εγώ πλουσιότερος σε γνώση. Μόλις όμως επιτίθεμαι ενάντια στον ολοκληρωτισμό του Ισραήλ, κάποιοι φωνάζουν την αστυνομία. Στη Γαλλία υπάρχει ένας νόμος που επιτρέπει σ' αυτόν που έχει θιγεί από κάποιο δημοσίευμα να απαντήσει μέσω της ίδιας εφημερίδας. Εμένα αυτό το δικαίωμα μου το αρνήθηκαν και αναγκάστηκα να εκδώσω ένα ακόμη βιβλιαράκι με τον τίτλο "Δικαίωμα απάντησης" για να υπερασπισθώ τον εαυτό μου».
Και νομίζω ότι δεν ήσασταν το μόνο θύμα της αντίδρασης.
«Δυστυχώς όχι. Ο ιδιοκτήτης του οίκου που εκδίδει τους "Θεμελιώδεις Μύθους της Ισραηλινής Πολιτικής" στη Γαλλία υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς από ένοπλους σιωνιστές της ομάδας ΒΕΤΑ. Εδώ πάλι κάποιοι έκαψαν το βιβλιοπωλείο του κ. Γιάννη Σχοινά, που έχει τις εκδόσεις "Νέα Θέση", από τις οποίες κυκλοφορεί το βιβλίο μου... Θεωρώ πως υπάρχει μια διεθνής σιωνιστική οργάνωση που διαθέτει την εξουσία να επιβάλλει σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου την πολιτική του Ισραήλ. Ξέρετε τι είπε ο γάλλος ραβίνος Σιτρούκ όταν συνάντησε στο Ισραήλ τον Γιτζάκ Σαμίρ; "Κάθε Γαλλοεβραίος είναι συγχρόνως και εκπρόσωπος του Ισραήλ". Καμία σχέση με τη θρησκεία! Φαντασθείτε, σαν να δηλώνει ότι κάθε καθολικός θεωρεί τον εαυτό του πολίτη του ιταλικού κράτους. Αδύνατον! Καταλαβαίνετε; Δεν μπορούσα να μη γράψω αυτό το βιβλίο».
Δεν φοβόσαστε μήπως κάποιοι διαστρεβλώσουν τις θέσεις σας για να τιςεκμεταλλευθούν με κακό σκοπό; Οι νεοναζί, για παράδειγμα;
«Ακούστε, εγώ έμαθα να περπατάω με τα πόδια! Οποιος και να μου το πει, δεν πρόκειται να περπατήσω με τα χέρια! Οταν κάτι είναι αληθινό, γίνεται να μην το πούμε επειδή παραμονεύουν μια χούφτα νεοφασίστες να το διαστρεβλώσουν; Αυτούς τους πολεμώ, όπως πολέμησα και παλιά τον Χίτλερ, από την πρώτη κιόλας μέρα. Κλείστηκα 33 μήνες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, είχα 14 καταδίκες σε θάνατο, αλλά δεν έπαψα να μιλώ για την αλήθεια. Θυμάστε τον Γαλιλαίο; Οταν είπε "κι όμως κινείται", αυτό ενθάρρυνε όλους εκείνους που μάχονταν τον χριστιανισμό. Αλλά, όπως είδατε, ούτε η Γη σταμάτησε να γυρίζει γύρω από τον ήλιο ούτε και ο χριστιανισμός χάθηκε! Είναι χρέος να λες την αλήθεια ­ όποιες κι αν είναι οι συνέπειες!».
Τι έχετε υποστεί κατά καιρούς γι' αυτό το χρέος;
«Ημουν για 30 χρόνια μέλος του Κομμουνιστικού κόμματος της Γαλλίας και ένα από τα τρία σημαντικότερα στελέχη του. Το 1970 διεγράφην επειδή τόλμησα να πω ότι η Σοβιετική Ενωση δεν είναι σοσιαλιστική χώρα. Αυτή είναι μία συνέπεια, αρκετά οδυνηρή νομίζω...».
Εξίσου οδυνηρές, φαντάζομαι, θα ήταν οι συνέπειες του να δηλώσετεχριστιανός και μαρξιστής συγχρόνως.
«Ναι, είναι αλήθεια. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτά τα δύο είναι ασύμβατα. Εγώ όχι. Διότι πιστεύω ότι ο μαρξισμός σου παρέχει έναν πολύτιμο μηχανισμό για να παράγεις ιστορικές πρωτοβουλίες. Μπορείς με τη βοήθειά του να ανιχνεύεις τις αντιφάσεις της κοινωνίας και στη συνέχεια να φτιάξεις ένα σχέδιο για να τις υπερβείς. Αλλά μόνο με τον χριστιανισμό οι ιστορικές πρωτοβουλίες που παίρνεις τελικώς μπορούν να είναι καλές για το μέλλον της ανθρωπότητας».
Πιστεύετε πως μπορέσατε να γεφυρώσετε το χάσμα μεταξύ των χριστιανώνκαι των μαρξιστών;
«Ακόμη προσπαθώ! Στη ζωή μου ασχολήθηκα συστηματικά με τη διοργάνωση διαλόγων ανάμεσα σε χριστιανούς και μαρξιστές. Σε αυτές τις συζητήσεις συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι θεολόγοι του αιώνα μας. Μέσα σε αυτό το πνεύμα έγραψα και το βιβλίο μου "Από τον Αφορισμό στον Διάλογο", το οποίο μεταφράστηκε σε 11 γλώσσες και προλογίστηκε από τον γερμανό ιησουίτη Καρλ Ράνερ, ένα από τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού κόμματος...».
Τι οδηγεί τους ανθρώπους στο να αφορίζουν τους συνανθρώπους τους πριντους ακούσουν;
«Εννοείτε αυτό που συμβαίνει σ' εμένα, φαντάζομαι. Λοιπόν, μια λέξη είναι η απάντηση. Ο ατομικισμός! Το να δυναστεύει ο άνθρωπος τον διπλανό του, χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο απ' το προσωπικό του συμφέρον. Κάποιοι πάνε να με φιμώσουν, γιατί θεωρούν πως αυτό είναι το συμφέρον τους. Ξεχνούν ότι αυτό ακριβώς, ο ατομικισμός των ανθρώπων και ο ατομικισμός των κρατών, το άμεσο παράγωγό του, είναι τα δύο μεγαλύτερα εγκλήματα του σύγχρονου πολιτισμού. Ξέρετε πώς αλλιώς λέγεται ο ατομικισμός των κρατών; Εθνικισμός! Η κατάρα της ανθρωπότητας...».
Και πώς μάχεται κανείς ενάντια σ' αυτήν την κατάρα;
«Δεν έχει "πώς". Αρκεί να μάχεται. Η ζωή μας είναι μια σειρά από επιλογές. Κάθε στιγμή, έχεις να διαλέξεις από πολλά διαφορετικά πράγματα εκείνο που εσύ θεωρείς καλύτερο. Προσέξτε! Οχι ευκολότερο. Καλύτερο! Θα σας δώσω μια δική μου στιγμή πάλης από την περίοδο του Χίτλερ, για να καταλάβετε. Ο κόσμος γύρω μου κατέρρεε, κι εγώ είχα να κάνω μία επιλογή: αντίσταση ή συνεργασία. Διάλεξα την αντίσταση! Το ίδιο διάλεξαν και πολλοί άλλοι, διαφορετικής θρησκείας, διαφορετικών πεποιθήσεων. Μας ένωσε ο κοινός εχθρός. Τώρα πάλι βλέπω την Αμερική να προσπαθεί να επιβάλει στον κόσμο αυτό που λέω εγώ Μονοθεϊσμό της Αγοράς. Και επειδή η ζωή μας κάνει κύκλους, βρίσκομαι πάλι ενώπιον της ίδιας επιλογής: αντίσταση ή συνεργασία. Οπως και παλαιότερα, διαλέγω την αντίσταση».
Δεν φοβάστε ποτέ όταν σκέφτεστε πού μπορεί να σας βγάλει αυτή η επιλογή;
«Οταν ελπίζεις δεν μένει χώρος για να φοβάσαι. Κι εγώ ελπίζω να μπορέσω να χτυπήσω τον Μονοθεϊσμό της Αγοράς, τη νέα "θρησκεία" που πάνε να μας επιβάλουν. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να τον διαδώσουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για την κυριαρχία των διεθνών κεφαλαιαγορών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω στον άνθρωπο, όχι στο χρήμα και στα συμφέροντα. Και γι' αυτό θα παλέψω να σχηματίσω ένα μέτωπο όλων εκείνων των δυνάμεων που αντιτίθενται σε αυτή τη νέα κυριαρχία. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο, αλλά συνήθισα πια. Αλλωστε τι είναι εύκολο όταν κολυμπάς αντίθετα στο ρεύμα;».