Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

4 Μαΐου 2017

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
-------------
Από εδώ και δύο αιώνες ζούμε την εποχήν και την θρησκείαν της Νεωτερικότητος! Η Νεωτερικότης δέχεται μόνον την ύπαρξιν Ατόμων, άνευ άλλου τινός προσδιορισμού και δημιουργεί την  Ατομοκεντρικήν κοινωνίαν! Ολα τα άτομα είναι εξ ορισμού ίσα σε όλα, στην γνώσιν, στην ηθικήν υπόστασιν, στην αξίαν! Αυτή είναι η ιδεολογική έδρα της εννοίας της Καθολικής ψηφοφορίας! Δεν υπάρχουν συλλογικές οντότητες πάνω από τα απλά άτομα, ούτε Ιστορία, ούτε Γεωγραφία, ούτε τίποτε, υπάρχουν ΜΟΝΟΝ ολόγυμνα άτομα χωρίς καμμία ταυτότητα ή προσδιορισμό βιολογικά όντα! Σαν ενθυμίζω τον εύστοχον λόγον του Μάρξ, του ιδρυτού της ομωνύμου κοσμοπολιτικής θρησκείας του Μαρξισμού, κλαδιού της Νεωτερικότητος, που συμπυκνώνει την ουσίαν της Νεωτερικότητος σε μία φράσι: «ποτέ να μην βάλης πάνω από τα άτομα, συλλογικές οντότητες, όπως η οντότητα "κοινωνία"»! Τα άτομα είναι η κυρίαρχος οντότης και το Κράτος είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας βουλήσεως των ατόμων, κατά το "Κοινωνικόν Συμβόλαιον" του Ρουσσώ, και υπάρχει διά να εξασφαλίζει το καλώς έχειν των ατόμων από τα οποία συνίσταται! Τα άτομα αυτά ελευθέρως συμβαλλόμενα και κυρίαρχα διαθέτουν ασφαλώς Δικαιώματα, όλοι είναι ίσοι και άρα υπάρχει ισότης δικαιωμάτων διά τον οιονδήποτε, οπότε τα Δικαιώματα αυτά λέγονται Ανθρώπινα Δικαιώματα!
-----
Αυτή η Νεωτερική άποψις διά τις παλαιότερες κοινωνίες είναι παράδοξος και ανήκουστη! Φαντάζει αξιοπερίεργος και γελοία και οιοσδήποτε Προνεωτερικός άνθρωπος θα σας ειπή ότι μία τοιαύτη κοινωνία πολλή ζωή δεν έχει, πράγμα που σήμερον καθίσταται φανερόν! Δι' όλους τους προηγουμένους αιώνας η κυρίαρχος οντότης των κοινωνιών είναι το Κράτος. Τούτο είναι μεγάλη οργανική βιολογική συλλογική οντότης η οποία έχει έναν και μόνον σκοπόν: να εξασφαλίζει το ιδικόν του καλώς έχειν! Γενεές ατόμων είναι δυνατόν να θυσιασθούν διά το καλώς έχειν του Κράτους!  Τα άτομα αποτελούν τα κύτταρα του εν λόγω βιολογικού οργανισμού, οπότε δεν είναι δυνατόν να ομιλούμε διά Δικαιώματα! Ακούγεται γελοία η φράσις: "τα Δικαιώματα του ηπατικού ή του μυϊκού κυττάρου!" Τα κύτταρα έχουν έναν και μόνον σκοπόν: Να φέρουν εις πέρας το έργον που τους έχει ανατεθή, να κάμνουν το καθήκον τους, άλλως είναι κύτταρα κακοήθη που πρέπει να καυτηριασθούν προτού προκαλέσουν τον θάνατον του οργανισμού! Τοιαύτης αντιλήψεως ήσαν οι κλασσικές κοινωνίες ως η Αθηναϊκή Δημοκρατία! διά τούτο αποτελεί πλήρη ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΝ να λέγομε ότι οι πολίτες είχον π.χ. το Δικαίωμα να είναι ένορκοι στα Δικαστήρια! Απλώς, το κράτος τους έχει αναθέσει γιά τώρα αυτό το καθήκον! Από τα πολιτεύματα των δύο τελευταίων αιώνων αυτό που είχε ακριβώς αυτήν την Κλασσικήν περί Κράτους αντίληψιν ήτο ο Ιταλικός Φασισμός, και διά τούτο αποτελεί ανορθογραφίαν και ξένον σώμα μέσα στους αιώνες της Νεωτερικότητος παρότι διαθέτει αρκετά Νεωτερικά χαρακτηριστικά και είναι και αυτός ένα σύστημα διαχειρίσεως της Νεωτερικότητος!
Ασφαλώς τα κύτταρα του οργανισμού τούτου έχουν κοινά χαρακτηριστικά: στο σώμα μας είναι όλα ανθρώπινα κύτταρα, στο Προνεωτερικόν κράτος είναι αυτά οπου προσδιορίζονται από ένα κοινό πλέγμα συλλογικών ταυτοτήτων και αξιών, ανήκουν στο ίδιο  έθνος, στην ίδια πατρίδα, στον ίδιον λαϊκόν πολιτισμόν, στον ίδιον Πολιτισμόν, έχουν κοινήν φυλετικήν καταγωγήν και κυρίως διαθέτουν κοινήν θέλησιν, τουτέστιν, με μίαν λέξιν, αισθάνονται όλοι Αθηναίοι, Μεγαρείς, Μακεδόνες, Ρωμαίοι ή σήμερον, Έλληνες, Ιταλοί, Ισπανοί κλπ! Τα ξένα σώματα μέσα στην Προνεωτερικήν κοινωνία, όπως οι Μέτοικοι στην Αθήνα, δεν αποτελούν μέρος του Κράτους κι ούτε πρόκειται ποτέ να γίνουν!
Οι σημερινές κοινωνίες της Δύσεως όχι μόνον περιέχουν πολλά ξένα σώματα, αναφομοίωτες και εχθρικές και ξένες μειονότητες, αλλά επιπλέον η Εξουσιαστική τάξις αποτελείται εν πολλοίς από αυτά τα ξένα σώματα, τα οποία διά τούτο επιμένουν έως θανάτου στην Ατομοκεντρικήν κοινωνίαν και θεωρούν ως το ύψιστον κακόν τον Φασισμόν!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
------------