Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

15 Μαΐου 2017

Ο Εξανθηματικός τύφος, ο Τυφοειδής πυρετός και η Φθειρίασις στην Ευρώπη 1941-1945. Η πρώτη συστηματική εμφάνισις του Βιολογικού πολέμου.

Ο Εξανθηματικός τύφος, ο Τυφοειδής πυρετός και η Φθειρίασις στην Ευρώπη 1941-1945.
Η πρώτη συστηματική εμφάνισις του Βιολογικού πολέμου. 
----------
Οπως είναι γνωστόν εις όλους η Ευρώπη την εποχήν του πολέμου, μετά το 1941, εμαστίζετο από επιδημίας Εξανθηματικού τύφου (Ρικετσίωσις) και Τυφοειδούς πυρετού (Σαλμονέλλωσις) [πρόκειται διά νόσους που συγχέονται μεταξύ τους, από την αρχαίαν εποχήν έως και σήμερον, και εν Ελλάδι και διεθνώς, αναφερόμεναι αδιακρίτως ως Τύφος ή ως Τυφοειδής πυρετός] και συνάμα υπό Φθειριάσεως εκ Φθειρών του σώματος ή των ενδυμάτων.
Η Ελλάς ιδιαιτέρως εταλαιπωρήθη από αυτάς τας επιδημίας! Στην Κεφαλληνία προεκάλεσε εντύπωσιν η θόλωσις της διανοίας που προκαλεί ο Εξανθηματικός τύφος και έως προσφάτως ο λαός έλεγε διά κάποιον που ανοηταίνει: «τού το άφησε ο Τύφος».
Πόθεν προήλθον αυτές οι επιδημίες; Στις Ιατρικές σχολές μαθαίνομε γενικώς ότι αυτές προάγονται από τις κακές συνθήκες υγιεινής και ότι τοιαύται υπήρχον κατά τον πόλεμον! Ομως όχι, στο χωριό μας, στην Κεφαλληνία, διόλου δεν άλλαξαν οι συνθήκες υγιεινής ή διαβιώσεως και όμως βαρεία ήτο η επιδημία του Εξανθηματικού τύφου! Επιπλέον, και σήμερον στην Ευρώπην υπάρχουν μέρη όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι κακές, όπως οι καταυλισμοί των Αθιγγάνων, όμως δεν παρατηρείται ο Εξανθηματικός τύφος!
Φαίνεται ότι ήτο μία συντονισμένη προσπάθεια Βιολογικού πολέμου! Ως λέγουν οι φήμες, εις εργαστήρια των ΗΠΑ παρήγοντο μεγάλες ποσότητες των εξής μικροβίων: 1) Η Σαλμονέλλα του τύφου (Salmonella enterica enterica, serovar Typhi) πρόξενος του Τυφοειδούς πυρετού. Αυτή μεταδίδεται διά μολυσμένων τροφών ή μολυσμένου ποσίμου ύδατος. Οπότε ρίπτεται είτε στα φαγητά στρατοπέδων και καταυλισμών, είτε στα υδραγωγεία και στις δεξαμενές ποσίμων υδάτων. 2) Η Rickettsia prowazekii, πρόξενος του Εξανθηματικού τύφου. Αυτή μεταδίδεται στον άνθρωπον διά του ενδιαμέσου ξενιστού της, της Φθειρός του σώματος ή των ενδυμάτων. Οπότε χρειάζεται να μολυνθούν οι άνθρωποι διά της Φθειρός, πράγμα που επιτυγχάνεται διά διαφόρων τρόπων, π.χ. διανομής υπό φιλανθρωπικών οργανώσεων ενδυμάτων. Τουτέστιν εις το εργαστήριον φθείρες μολύνονται διά της εν λόγω Ρικέτσιας και αποστέλλονται.
Τα μικρόβια και παράσιτα αυτά απεστέλλοντο στις οργανώσεις "Εθνικής Αντίστασης" στις χώρες της Ευρώπης διά να χρησιμοποιηθούν κατά του Γερμανικού στρατού κατοχής και, καθώς βεβαίως δεν είναι δυνατόν μία επιδημία να παραμείνη στάσιμος εις έναν χώρον και να μην επεκταθή, συγχρόνως εμολύνετο ο πληθυσμός! Ασφαλώς, υπήρχε η βούλησις ο Βιολογικός πόλεμος να κρατηθή μυστικός! Οι Αντιστασιακές οργανώσεις ετήρουν πλήρη εχεμύθεια, όμως και φήμες να διέρρεον αυτές θα είχον μόνον την αξίαν φήμης!
Παραταύτα, υπάρχει τουλάχιστον ένα γραπτόν μνημείον του πράγματος! Πρόκειται διά το λεγόμενον Mitkiewicz Report. Τούτο είναι μία έκθεσις των πεπραγμένων του "Μυστικού πολωνικού στρατού" (Polish Secret Army), της μεγάλης Αντιστασιακής οργανώσεως που έδρα στην υπό Γερμανικήν κατοχήν περιοχήν της Πολωνίας. Η εν λόγω έκθεσις, περιγράφουσα την δραστηριότητα της οργανώσεως, απεστάλη την 7ην Σεπεμβρίου 1943 προς το Αμερικανικόν Γενικόν Επιτελείον στην Ουάσιγκτων και είναι συντεταγμένη στην Αγγλικήν γλώσσαν  (ιδέ φωτοτυπίαν 1ης σελ.). Η έκθεσις αποχαρακτηρισθείσα εγένετο δημόσιον κτήμα το 1973.
Στην σελίδα 9 της εκθέσεως (ιδέ φωτοτυπίαν σελ. 9) διαβάζομε: Πρώτον, ότι εχρησιμοποιήθη Δηλητήριον εις άνω των 300 περιπτώσεων και ότι εστάλησαν "δηλητηριασμένα δέματα στην Γερμανία" (προφανώς με τρόφιμα)! Οπότε συνάγομε ότι στον Βιολογικόν πόλεμον εχρησιμοποιείτο συστηματικώς και δηλητήριον!  Δεύτερον, ότι «εις μερικάς εκατοντάδας περιπτώσεις» (in a few hundred cases) εχρησιμοποιήθησαν «Μικρόβια του Τυφοειδούς πυρετού και φθείρες του Τυφοειδούς πυρετού» (Typhoid fever microbes and typhoid fever lice)!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ