Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

4 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

=βασική θέσις=

Αυτοί οι οποίοι αποδιοπομπούν την θρησκείαν/ιδεολογίαν της Ατομοκεντρικής Νεωτερικότητος και όντες Προνεωτερικοί θεωρούν κύριον και αυθέντην και λατρευομένην οντότητα της Πολιτείας την συλλογική οντότητα "Ελληνική Πατρίδα", οι επονομαζόμενοι Ελληνες ή Πατριώτες ή Εθνικόφρονες ή Δεξιοί, συναπαρτίζουν τον λεγόμενον "εθνικόν" ή "πατριωτικόν" χώρον. Ο χώρος ούτος έχει ως αντίπεραν όχθην τον χώρον αυτών οι οποίοι ΔΕΝ έχουν "κορώνα στο κεφάλι τους" την συλλογική οντότητα "Ελληνική Πατρίδα" και δεν επιθυμούν να είναι Ελληνες ή Πατριώτες, έχοντες εθελουσίως αποδιώξει ουσιαστικώς την Ελληνικήν Ιθαγένειαν! 
Εδώ θα υπογραμμίσωμε ορισμένα από τα κύρια τρωτά του εθνικού χώρου καθώς ο εθνικός χώρος δεν ηδυνήθη να ευδοκιμήση διότι περιέπεσε εις πλήθος θανασίμων σφαλμάτων.
---
Πρώτον, συχνάκις προσεκολλήθη στο λεγόμενον συντηρητικόν ρεύμα της Νεωτερικότητος, στο ρεύμα των φιλελευθέρων αστών, με τους οποίους ουδεμίαν σχέσιν έχει καθότι αυτοί αποτελούν την αιχμήν του κοσμοπολιτισμού και της απαξίας των εθνικών παραδόσεων. Οι μπουρζουάδες όντες το αλλότριον, παρακμιακόν σώμα των προνεωτερικών κοινωνιών είναι ακριβώς αυτό που τας κατέστρεψε και ενέπνευσε/χρηματοδότησε τας κινήσεις της Νεωτερικότητος· ως λέγει ο Ιούλιος Έβολα, "οι παραδοσιακές αξίες δεν είναι οι αστικές αξίες", το αντίθετον μάλιστα! Απλώς ο "συντηρητικός" αυτός χώρος κατά καιρούς καπηλεύεται διά τους ιδικούς του σκοπούς τας ιδέας του έθνους και της πατρίδος διά να επιτυγχάνει τους ιδικους του σκοπούς! Από αυτήν την συμπόρευσιν ο εθνικός χώρος μόνον έχασε και οι ίδιες οι συντηρητικές αυτές δυνάμεις όταν δεν τον έχουν ανάγκη επιδιώκουν την διάλυσίν του και εξαπολύουν διωγμόν ενανίον του! Συγκεκριμένως εν Ελλάδι τοιαύτα συντηρητικά φιλελεύθερα καθεστώτα, ως ο Συναγερμός, η ΕΡΕ, η Ν.Δ., αφ' ενός εκμεταλλεύθησαν/απεμύζησαν τον εθνικόν χώρον και αφ' ετέρου τον εδίωξαν και τον διέλυσαν! 
Ομοίως, η συμπόρευσις με καθεστώτα που είχον πατριωτικάς ιδέας αλλά κατά τα άλλα ήσαν νεφελώδη και γκρίζα, ως η 4η Αυγούστου και η Χούντα, συνέβαλε αφ΄ενός στην ισχυροποίησιν τούτων και συγχρόνως στην ολικήν καταστροφήν του εθνικού χώρου.
Συναφώς, η νοσταλγική μίμησις καθεστώτων του μεσοπολέμου, του Φασισμού ή του γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού είναι το ολιγώτερον άτοπος καθώς τα καθεστώτα εκείνα υπήρξαν γεννήματα των ιδιαιτέρων συνθηκών της εποχής και όχι πρότυπα διά την αντιμετώπισιν των σημερινών καταστάσεων, φιλοσοφικώς δε υπήρξαν κι αυτά, παρά την πρωτοκαθεδρίαν των οντοτήτων έθνος-κράτος, μέθοδοι διαχειρίσεως της Νεωτερικότητος.
---
Δεύτερον, μέγα και τραγικόν λάθος υπήρξε η έλλειψις οικονομικής αναλύσεως! Πολλάκις επεκράτησε η αφελής σκέψις: οι κομμουνιστές είναι κρατιστές, εμείς είμεθα φιλελεύθεροι οπαδοί του καπιταλισμού! Δεν αντελαμβάνοντο ότι η "Δεξιά οικονομική πολιτική" είναι ο αντίπους των οικονομικών θεωριών της Νεωτερικότητος οι οποίες εκφράζονται από την κοινή θεωρία καπιταλισμού/μαρξισμού η οποία διαφέρει μόνον ως προς το ποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων ενώ αντιθέτως η προνεωτερική "Δεξιά οικονομική πολιτική" στηρίζεται εις τελείως άλλας βάσεις έχουσα π.χ. τας αρχάς της "Λαϊκής περιουσίας" και της ισχυράς μικρομεσαίας τάξεως ιδιοκτητών (ιδού διατί τώρα ο Τοκογλύφος και η Κυβέρνησις αυτήν την τάξι κτυπουν αλύπητα) η οποία άλλωστε είναι και ιδιαίτερον φυλετικόν χαρακτηριστικόν του Ελληνος, ο οποίος είναι εκ της ψυχικής ιδιοσυστασίας του μικροϊδιοκτήτης!
---
Τρίτον και τραγικώτερον λάθος ήτο η προσκόλλησις του εθικού χώρου στον καθαυτό ιδεολογικόν αντίποδά του, την κοσμοπολιτικήν θρησκείαν του Χριστιανισμού, η οποία καταδικάζει τους φυσικούς εθνισμούς προβάλουσα το κοσμοπολιτικόν δίπολον πιστός/άπιστος. Από την συμπόρευσιν αυτήν ο Χριστιανισμός επωφελήθη τα μέγιστα ενώ αντιθέτως ο εθνικός χώρος παρέδωσε-απώλεσε την ιδεολογίαν του, όπως συνέβη στην Ισπανία, στην Ιταλία και σχεδόν παντού αλλού!
---
Τέταρτον, ο εθνικός χώρος ήτο καταδικασμένος εις αποτυχίαν διότι δεν εφρόντισε να αναλύση την πολιτικήν κατάστασιν της εποχής και να ορίση την έννοιαν του βασικού εχθρού! Αντιθέτως παρεσύρθη να θεωρή ως αληθή τα διακινούμενα υπό της απατηλής προπαγάνδας φάσματα του θεάτρου Σκιών του σαφώς σκηνοθετημένου ψυχρού πολέμου και ομιλούσε και ομιλεί γιά κομμουνιστες/αντικομμουνιστές, ΗΠΑ/ΕΣΣΔ, Αμερική/Ρωσσία. Επιπλέον, συνήθως αναλύει τελείως λάθος και τα του Μεγάλου Πολέμου 12914-1945, μή αντιλαμβανόμενος ότι ο έτερος των εμπολέμων ήτο ο Διεθνής Τοκογλύφος και ότι αυτός και μόνον είναι ο Κοσμοκράτωρ του σήμερον! Πολλοί παρασείρονται σε τοιαύτα ύψη βλακείας ώστε να ομιλούν γιά "αμερικανική πολιτική" του Κλίντον ή του Ομπάμα, μη βλέποντες το πρόδηλον, οτι αι ΗΠΑ αποτελούν απλώς αποικίαν (και μάλιστα ουδόλως αυτοδιοικουμένη) του Διεθνούς Τοκογλύφου! Αλλοι πάλι ομιλούν γιά "Ευρώπη", που πρέπει να είναι έτσι ή αλλοιώς, στρουθοκαμηλίζοντες και μη θέλοντες να ιδούν ότι τοιούτον τί, Ευρώπη ή Γερμανία ή Γαλλία δεν υπάρχει ολωσδιόλου, υπάρχει μόνο η απόλυτος και τυραννική δεσποτεία του Διεθνούς Τοκογλύφου στον γεωγραφικόν χώρον της Ευρώπης.
---
Πέμπτον, ο εθνικός χώρος δεν εφρόντισε καν να αναλύση το ποία κτυπήματα και από ποία όπλα δέχεται! Σήμερον, υπάρχον εθνικόφρονες που δεν αντιλαμβάνονται ότι το δόλιον και θανάσιμον όπλον της ολικής καταστροφής των ευρωπαϊκών εθνισμών είναι ο διαβολικής εμπνεύσεως ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, εν Ελλάδι δε δεν βλέπουν ότι τα διάφορα οικονομικά μέτρα που απλώνουν την ολικήν ένδειαν στον πληθυσμόν δεν είναι οικονομικά, ούτε υπαγορεύονται από κάποια πραγματική ή τεχνητή οικονομική ανάγκη, αλλά είναι καθαρώς μετρα εξοντώσεως του Ελληνος τα οποία μασκαρεύονται/δικαιολογούνται ως οικονομικά! 
---
Εκτον και επιβλαβέστερον όλων ήτο το ότι θέλησε να προσαρμοσθή στο περιβάλλον των Νεωτερικών-Αριστερών-Μαρξιστικών ιδεών και στην δεινήν παραχάραξιν της Ιστορίας κρύβοντας/μαλακώνοντας τις ιδέες του κινούμενος στην τσουλήθρα προς το τίποτε! Ενώ ούτε οι Φιλελεύθεροι, ούτε οι Μαρξιστές έκρυψαν ποτέ τις ιδέες τους, στον εθνικόν χώρον επεκράτησε η ολέθρια ανοησία του: μην λες τα πράγματα με το όνομά τους π.χ. "μην λες την αλήθεια για τον Συμμοριτοπόλεμο", η περίφημη "πολιτική (της μονόπλευρης) λήθης", μην λες την αλήθεια γιά τον Τοκογλύφο, κρύψου! Ολοι γνωρίζουμε ότι η άνθισις των Αριστερών-κομμουνιστικών-αντεθνικών ιδεών στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι μία φωνη ώρισε οτι: "Η Ελλάς δεν θα έχει Αριστερή κυβέρνησι, θα έχει όμως Αριστερή κοινή γνώμη γιά να τρώη σφαλιάρες γύρω-γύρω"! Στο ψευδεπίγραφον κόμμα της δεξιάς "Συναγερμός-ΕΡΕ-Ν.Δ." μία ήτο η συνταγή γιά να παραμερισθής: να είσαι ιδεολόγος της Δεξιάς και να απαντάς στους κομμουνιστές! Η απαγόρευσις απαντήσεως ήτο σαφής και ρητή! Βουλευτής εξοβελίσθηκε από το κόμμα διότι παρά την απαγόρευσιν δεν κρατήθηκε και 2-3 φορές στην Βουλή απήντησε επιτυχώς στο θράσος των ΚΚΕδων! Σήμερα, πάλι τα ίδια και χειρότερα ακούμε, όπως "ο κόσμος δεν είναι ώριμος να ακούση εκείνο ή το άλλο"! Θεωρούμε αυτήν την τακτικήν ολεθρίαν από πολλάς πλευράς, αν εντρέπεσαι διά τας ιδέας σου να τας αποτάξεις, αν τας θεωρείς ορθάς και αληθείς να τας προβάλης, ή να το είπωμεν καλύτερον: σκοπός της υπάρξεώς σου είναι ένας: να διαφωτίσης την κοινωνία πάνω στο σωστό και την αλήθεια κι όχι με μεθόδους δημαγωγικές-απατηλές νάχεις μιά πρόσκαιρη εκλογική επιτυχία (και μετά να οδεύσης και εσύ να γίνης "αστός πολιτικός")! Δουλειά στις ρίζες! Εσω απόλυτος στις ιδέες σου τις οποίες οφείλεις να διαδίδης με ορθόν και διαφωτιστικόν τρόπον! 
----

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου