Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

16 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ
=θεμελιώδης θέσις=
Κείμενον της Επιτροπής διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας 
[Η Επιτροπή διά την Αναγνώρισιν της Ελληνικής Θρησκείας με την συνεπικουρίαν της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων και την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, δρά από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας έχουσα προβεί εις πλήθος επισήμων-νομικών ενεργειών προς τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς και έχουσα καταθέσει επίσημον αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου απο το 1998 (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998). Επίσης ηργάσθη συντόνως διεθνώς με στόχον την διεθνή γνωστότητα (νομικός όρος) την οποίαν και επέτυχε πλήρως]
===
Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων μετά την ψήφισιν του Νόμου περί της ιδρύσεως Θρησκευτικών Ενώσεων και θέλοντες να διευκολύνωμε την κοινήν παρουσίαν όλων των Ελληνιζόντων εις μίαν Εκκλησίαν της Ελληνικής Θρησκείας υπενθυμίζομε διακηρύσσοντες δημοσίως την θέσιν μας επί δύο ζητημάτων τα οποία, αδικαιολογήτως ως φαίνεται, προκαλούν διχογνωμίας: πρώτον, επί του ζητήματος της ονομασίας της Θρησκείας μας, και δεύτερον, επί του ζητήματος περί της φύσεως των Θεών. Εις το παρόν κείμενον διεξερχόμεθα τα της ονομασίας της Θρησκείας μας.
===
1. -Το όνομα Ελληνική Θρησκεία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή άνευ ετέρου προσδιορισμού, διά πολλούς λόγους.
---
2. -Εις τους πεπαιδευμένους κύκλους του Εξωτερικού οι επικρατούσες ονομασίες είναι Ancient Greek Religion και Dodecatheon (άλλως, Greek Religion ξέρουν ότι είναι οι Ορθόδοξες εκκλησίες της Βορείου Αμερικής που υπάγονται στο Πατριαρχείον Κων]λεως).
---
3. -Εμείς χρησιμοποιούμε έως τώρα τον όρον "Ελληνική Θρησκεία του Δωδεκαθέου" και τούτο, εκτός του ότι οι ξένοι αντιλαμβάνονται τί λεγομε, έχει σημασίαν:
Α. Υπήρξε καθιερωμένος όρος εις την Κλασσικήν Ελλάδα, ως έχομε παραθέσει εις επ' αυτού κείμενον.
Β. Από όλην την πυραμίδα της ιεραρχίας των Ανωτέρων Κόσμων, ο πνευματικός ορίζων Δωδεκάθεον είναι ο κατ' εξοχήν έχων σχέσιν με την ανθρωπίνην υπόστασιν!
Γ. Εκτός εξαιρέσεων όλες οι ελληνικές Εορτές και όλοι οι Ναοί ήσαν αφιερωμένοι στο Δωδεκάθεον και αυτό επρώτευε στην ιδιωτικήν προσευχήν!
Δ. Μας χαρακτηρίζει αμέσως ως πολυθεϊστάς και ως λατρεύοντες Ατομικότητας-Προσωπικότητας!
---
4. Από φιλικούς συλλόγους προετάθη η ονομασία  "Ελληνική Θρησκεία - Ελληνισμός", ονομασία την οποίαν αποδεχόμεθα πλήρως, καθώς μάλιστα η ιστορία της λέξεως "Ελληνισμός" έχει ως εξής:
Καμμία παραδοσιακή θρησκεία δεν έχει όνομα, διότι είναι η ιδία η κοινωνία, το ίδιο το έθνος. Ονόματα που έχουν δοθεί υπάρχουν απλώς διά λόγους διακρίσεως και ενίοτε εδόθησαν από ξένους π.χ. οι Πέρσες ονόμασαν Ινδουϊσμός την θρησκείαν των Ινδιών. Ούτως Η ελληνική θρησκεία δεν είχε όνομα, όμως στην Υστέρα Αρχαιότητα, όταν πλέον εχρειάσθη, κατά την εποχήν του Μεγάλου Διοκλητιανού, τότε έλαβε το όνομα "Ελληνισμός"! Οπότε υπάρχει πλήρες ιστορικόν προηγούμενον! 
===
===
ΣΥΝΑΦΩΣ:
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Η ΕΞΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΟ FACEBOOK:
Η ΛΕΞΙΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ"
---
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: ο όρος "Εθνική θρησκεία" δεν είναι καλύτερος όρος; Δε λέει παραδειγμα σήμερα κανείς οτι ειναι μονοθειστης.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:
Σήμερον εν Ελλάδι μας κατακλύζει ένας αείρροος ποταμός χρήσεως της λέξεως "εθνικός", πόθεν προέρχεται;
Α. Προφανώς, όχι από την κυρίαν έννοιαν της λέξεως: αυτός που σχετίζεται με το έθνος. Η λέξις "εθνος" είναι απηγορευμένη, ταμπού, αισχρολογία και διά τούτο απεβλήθη κλωτσιδόν από το Σύνταγμα, κατά την αναθεώρησιν του 1985! Σκεφθείτε: Εθνος είναι σύνολον ανθρώπων "συνδεομένων μεταξύ τους με δεσμούς κοινής καταγωγής και ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία καταγωγής…" Σήμερον η "Ελληνική Δημοκρατία" δεν συνιστά κράτος ενός έθνους ή περισσοτέρων, αλλά ατομοκεντρικόν συνονθύλευμα, καθώς η ελληνική ιθαγένεια δίδεται στον κάθε βουλόμενον ξένον. Επίσης, πόσοι σήμερον δέχονται ότι υπάρχει, έστω διά τους εκ των παλαιών Ελλήνων, η κοινή καταγωγή; Οτι έχομε βιολογικήν συνέχειαν με τους αρχαίους Ελληνας, κοινόν DNA; Οποιος κακομοίρης τολμήσει να το ψελλίση αμέσως υφίσταται ομαδικόν λιθοβολισμόν έως ότου να σκάση! Ομοίως γνωρίζετε ότι αμφισβητείται σοβαρώς η ιστορική μας συνέχεια! Σήμερον διά να εκστομίσω σοβαρώς την λέξιν "εθνικός" σημαίνει (και οφείλω να το ομολογώ ευθαρσώς και ευθέως) ότι πιστεύω ακραδάντως στην ιστορικήν συνέχειαν και κυριότατα στην συνέχειαν του DNA. Πόσους ελληνίζοντας γνωρίζετε που αυτό το πιστεύουν και το ομολογούν; 
Β. Ο ωκεανός των λέξεων "εθνικός" προέρχεται από λανθασμένη μετάφραση της λέξεως National υπό των αγραμμάτων και απελεκήτων Νεοελλήνων. Η λέξις National συνήθως σημαίνει "κράτος": of or relating to an entire country, owned and controlled or operated by the state, belonging to or maintained by the federal government! Τί σημαίνει, φερ' ειπείν, η λέξις "εθνική οδός"; Αυτή ανήκει στο έθνος και οι άλλες όχι; Αντιλαμβάνεται ο καθείς ότι πρόκειται περί γελοιώδους σολοικισμού, όμως στο Εξωτερικόν έχει νόημα: National road = ο μακρός αυτοκινητόδρομος που συντηρείται υπό της κεντρικής κυβερνήσεως και ουχί υπό της Νομαρχίας. "Εθνικός δρυμός"; Πάλι τα ίδια: εδώ δεν σημαίνει τίποτε, εκεί μία απέραντος έκτασις που συντηρείται από την κεντρικήν διοίκησιν. Παρομοίως, "εθνικόν νόμισμα", "εθνική πολιτική", "εθνική κυριαρχία", "εθνικά κτήματα", "εθνική ασφάλεια" = κρατικόν, δημόσιον, civil, public. Τί σημαίνει "Εθνική Τράπεζα"; Το τίποτε που έχουμε συνηθίσει; Ομως στην Αμερική, όπως First National City Bank, σημαίνει: μία τράπεζα με υποκαταστήματα σε ολόκληρον την επικράτειαν και όχι μόνον εις μίαν πολιτείαν, όπως:  A national newspaper as opposed to a local one! Πολλάκις η ορθή μετάφρασις θα ήτο Ελληνική ή Πανελλήνιος π.χ. εις την ελληνική γλώσσα το of or relating to an entire country αποδίδεται ορθώς: Πανελλήνιος. Εκφράσεις που έχομε συνηθίσει όταν τις σκεφθούμε φαίνονται γελοίες! Εφθάσαμε ότι έπρεπε να ελέγετο κρατικόν ή δημόσιον να λέγεται εθνικόν, ενώ θα έπρεπε να λέγεται ούτως ή συνήθως ως ευκόλως εννοούμενον να μην χαρακτηρίζεται διόλου, διατί Υπουργείον Εθνικής Αμύνης; Με τί αντιδιαστέλλεται; Με τήν τοπική, επαρχιακή άμυνα; Αλλος κακομεταφρασμένος σολοικισμός το γελοιώδες "αμύνης"! Οπως το αξιογέλαστον Υπουργείον Θαλασσίων υποθέσεων = μετάφρασις αρχαρίου του Maritime affairs! Αρέσουν αυτά στον απελέκητον Ελληνα κι όχι τα ορθά ολίγον παλαιότερα, όπως: Υπουργείον των Στρατιωτικών. Η λέξις  National δεν είναι παλαιά, πρωτοεμφανίζεται ως επίθετον το 1580 και ως όνομα ουσιαστικόν (π.χ. nationals : competitions in which teams from all areas of a country compete) από του 1890.
(Συνεχίζεται) 
Γ. Στα θρησκευτικά ζητήματα το πράγμα όμως έχει άλλην σημασίαν. εθνικός = ο ειδωλολάτρης, λέγει το λεξικόν! Οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκήν λέξιν γκοϋμ (="a people other than the Jews", οι εκτός του Εβραϊσμού, ανθρωποι ή έθνη ή πληθυσμοί) με την λέξιν "τα έθνη" και η λέξις μετεφράσθη στην λατινικήν ως gentilis, εξ ου gentile ο ειδωλολάτρης (καθώς οι χριστιανοί εθέωρουν και θεωρούν εαυτούς τμήμα του Εβραϊσμού)! Υπ' αυτήν την έννοιαν χρησιμοποιείται η λέξις "έθνη" και στην Καινήν Διαθήκην όπου π.χ. ο Ιησούς λέγει: Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη! Καθώς δε η λέξις γκόϋμ έχει και υποτιμητικήν σημασίαν [= (α) ο ανόητος και απελέκητος, (β) ο μη-Εβραίος υπό την έννοιαν ο βάρβαρος, ο άξεστος, ο ανάξιος,], τοιαύτη έλαβε και η λέξις εθνικός σημαίνουσα εκτός του ειδωλολάτρου (το οποίον ήτο ούτως ή άλλως υβριστικός χαρακτηρισμός) και γενικώς τον άξεστον, αγράμματον άνθρωπον! "εθνικές θρησκείες" = οι ειδωλολατρικές.
---
Οπότε, υπό ποίαν έννοιαν θα χρησιμοποιήσω την φράσιν "εθνική θρησκεία"; Είμεθα στην έννοιαν (Γ) διότι υπάρχει το προσδιοριστικόν "θρησκεία", οπότε; Υιοθετώ την χριστιανικήν ύβριν; Διατί; Ετσι απο γινάτι; Μήπως επιθυμώ να θέσω έναν αστερίσκο ότι αναφέρομαι στην έννοιαν (Β); Τότε ήδη έχω το συνώνυμον "Ελληνική" στην φράσι μου! Greek national religion = Greek religion! Μήπως επιθυμώ να θέσω έναν αστερίσκο ότι αναφέρομαι στην έννοιαν (A); Απαγε της βλασφημίας (που λέμε και στο χωριό)! Θέλετε να προσυπογράψω ότι υπάρχει ελληνικόν έθνος κατά κυριολεξίαν; Βιολογική συνέχεια του DNA, ιστορική συνέχεια; Θα μας κάψουν οι ίδιοι οι Ελληνίζοντες!

=== 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου