Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

26 Ιανουαρίου 2019

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
------
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟΝ : ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Το παρόν ελληνικόν Σύνταγμα είναι ένας χάρτης ολοκληρωτικού καθεστώτος, πρωθυπουργοκεντρικόν, που εισάγει την "ενός ανδρός αρχήν" (ως έλεγε εις παλαιοτέραν συνέντευξίν του, που άκουσα από τον 9,84, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος) π.χ. πότε γίνονται εκλογές; Όταν πιστεύει ότι θα τις κερδίσει ο ενδιαφερόμενος πρωθυπουργός! Το άθλιον σύνταγμα τούτο στερείται παντελώς φραγμών στην ασύδοτον εξουσίαν του  πρωθυπουργού, που τον αναδεικνύει εις σωστόν δικτάτορα, καθώς στην Αναθεώρησιν του 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήργησε τις προνομίες του προέδρου της Δημοκρατίας, θέλοντας να εξασφαλίση διά τον εαυτόν του, και πιστεύοντας ότι θα ζη αιωνίως, αδιατάρακτον τυραννικής εξουσίαν! Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ένας πρωθυπουργός και το κόμμα του έχοντας εξασφαλίσει την πλειοψηφίαν των βουλευτών δύναται να πράττη οτιδήποτε χωρίς να δύναται ουδείς να του φράξη τον δρόμον, οτιδήποτε, από πράξεις εσχάτης προδοσίας, έως να ρίξη στην χώρα ατομικές βόμβες!

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Όταν τα πράγματα βαίνουν ομαλώς η κατάστασις προχωρεί, η κυβέρνησις κυβερνά και νομοθετεί [θυμάστε που δεν μάς άρεσε ο Βασιλεύς Όθων διότι δεν υπήρχε διαχωρισμός νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας;] και η Αντιπολίτευσις λέγει τον αντιπολιτευτικόν της λόγον! Μικρή η ζημία, αυτό είναι το κοινοβουλευτικόν παιχνίδι μάς λέγουν!
Όταν όμως, όπως σήμερον, διαπράττεται μία πράξις την οποίαν ο λαός την νοεί ως απαράδεκτον, παράδοσιν εθνικής κυριαρχίας και συνιστώσαν κατά το κοινόν αίσθημα εσχάτην προδοσίαν, τί γίνεται; Να μην λησμονούμε εδώ ότι το Σύνταγμα καθιερώνει την "λαϊκήν κυριαρχίαν" και θεωρεί κύριον της πολιτείας τον λαόν! Λοιπόν, τί γίνεται τότε; Τότε η κυβέρνησις έχουσα στοιχειώδη εντιμότητα και ψήγματα έστω δημοκρατικότητος οφείλει να προκηρύξη εκλογές και δημοψήφισμα. Μήν λησμονείτε ότι το 2015 έγινε, από την νυν κυβέρνησιν, εντός εβδομάδος το ακατανόητον δημοψήφισμα με το άτοπο και έωλο ερώτημα! Εδώ, με την κύρωσιν της Συμφωνίας των Πρεσπών παραδίδεται εθνική κυριαρχία και επειδή είναι Διεθνής Συνθήκη δεν είναι δυνατόν να αλλάξη με κανέναν τρόπον  αλλά θα έχη αιώνιον ζωήν! Θα αποβιώσουν, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, και ο Αλέξης και οι βουλευτές της παρούσης βουλής και οι ξένοι, που ως λέγεται επίεσαν, όμως η Συμφωνία θα μακροημερεύει! Έχομε την Συνθήκην της Λωζάννης, η οποία κλείνει έναν αιώνα ζωής! Τί γίνεται με αυτήν; Ήρκεσαν πέντε λεπτά της ώρας διά να παραδώση η άθλια και καταραμένη Χούντα του 1922, των Πλαστήρα-Γονατά-Πάγκαλου, την ελληνικοτάτη Ανατολική Θράκη στους Τούρκους! Σήμερα τί γίνεται; Διανοείται κάποιος Έλλην να σκεφθή ότι οφείλομε να πράξωμε κάτι να την πάρωμε πίσω; Όχι ουδείς! Ό,τι γέγονε, γέγονε! Συνεπώς, τώρα ήτο εθνικόν καθήκον να αποφευχθή πάση θυσία η κύρωσις της Συμφωνίας των Πρεσπών! Οπότε εδώ έχομε την ευθύνην της Αντιπολιτεύσεως!

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ
Η Αντιπολίτευσις, εννοούμε δηλαδή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όφειλε να διαλέξη: είτε θα έβλεπε την Συμφωνίαν ως ανεκτήν, οπότε θα συνετάσσετο με την Κυβέρνησιν, είτε θα την εθεώρη ως εθνικώς επιζήμιον οπότε ώφειλε να αποτρέψη οπωσδήποτε την ψήφισίν της! Η Νέα Δημοκρατία έδειξε ότι θεωρεί την Συμφωνίαν ανεκτήν, οπότε ο αντιπολιτευτικός της λόγος ήτο όμοιος με τον συνήθη σε κάθε νομοσχέδιον, προσχηματικός θα ελέγαμε!
Τί έπρεπε να πράξη μία Αντιπολίτευσις η οποία θα εθεώρη ότι διά της Συμφωνίας παραδίδεται εθνική κυριαρχία, τουτέστιν τελείται εν τοις πράγμασιν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας;
Η τέλεσις του αδικήματος της εσχάτης προδοσίας υπό της Κυβερνήσεως σημαίνει ότι πλέον αυτή στερείται πλήρως της νομιμότητός της, επήλθε εν τη πράξει κατάλυσις του πολιτεύματος, οπότε είναι επάναγκες η Κυβέρνησις να απομακρυνθή και να δικασθή με το αδίκημα έστω της «εθνικής αναξιότητος»! Γνωστόν και το αδίκημα και υπάρχει ιστορικόν προηγούμενον!
Οπότε τί έπρεπε να πράξη η Αντιπολίτευσις;
- Πρώτον, κατατίθεται η πρότασις ΜΟΜΦΗΣ. Η  Νέα Δημοκρατία μάς είπε διά του φιλικού της τύπου ότι δεν κατετέθη τοιαύτη πρότασις διότι ήτο «τζούφλια» [χαρακτηριστική της αμηχανίας η επιλογή μιάς δημώδους λέξεως και ουχί ενός νομικού όρου] επειδή δεν υπήρχε η πλειοψηφία των βουλευτών η απαιτουμένη διά την ανατροπήν της Κυβερνήσεως! Ας μάς συγχωρή η Ν.Δ. όμως δεν είναι σωστό να μάς θεωρεί, εμάς τον λαουτζίκο, ανοήτους και χαχόλους, ντροπή της είναι! Η χρήσις της προτάσεως μομφής δι'  ανατροπήν της Κυβερνήσεως είναι μία σπανία περίπτωσις και δεν είναι αυτή η ουσία της προτάσεως μομφής! Η πρότασις ΜΟΜΦΗΣ αποτελεί διαμαρτυρίαν επίσημον που μένει στην ιστορίαν και σημαίνει: Θεωρώ ότι δεν δικαιούσαι πλέον να είσαι κυβέρνησις! Έχασες την νομιμοποίησιν σου διότι προέβης σε πράξεις που θίγουν την εθνικήν κυριαρχίαν και είναι αντίθετες με την λαϊκήν βούλησιν! Δεν σε αναγνωρίζω πλέον ως κυβέρνησιν!
- Δεύτερον, εφ' όσον η Κυβέρνησις είναι πλέον εθνοπροδοτική, τοιαύτη είναι εξ ορισμού  πλειοψηφία των βουλευτών η οποία την στηρίζει! Επομένως, η Αντιπολίτευσις αφού τα καταγγείλη όλα αυτά επισήμως στην πρότασιν μομφής της, ΑΡΝΕΙΤΑΙ πλέον να ευρίσκεται στην ιδίαν στέγην με τους εθνοπροδότες και να τους απευθύνει τον λόγον παίζοντας το καταπατηθέν και εξευτελισθέν ήδη κοινοβουλευτικόν παιχνίδι! Επομένως αποχωρεί από την βουλήν!
Οι βουλευτές της ανεξαρτητοποιούνται (διά να μην υπάρχη η διελκυστίνδα της προσκλήσεως των αναπληρωματικών) και παραιτούνται. Ότε ανεφέρθη ο Π. Καμμένος στην παραίτησιν 101 βουλευτών, ώστε να αναγκασθή η κυβέρνησις να κάνη εκλογές, η Ν.Δ. τού απήντησε ότι είναι "ψεκασμένος" διότι ούτως δεν υποχρεώνεται η Κυβέρνησις οπωσδήποτε να κάνη εκλογές! Πάλιν το ίδιο! Η Ν.Δ. μάς θεωρεί όλους ανοήτους και χαχόλους! Υπάρχει μετά την παραίτησιν των 101 βουλευτών σημαντική πιθανότης προκηρύξεως εκλογών καθώς μάλιστα αυτό απαιτεί η στοιχειώδης εντιμότης έναντι του πολιτεύματος, ΟΜΩΣ δεν είναι αυτός ο λόγος της παραιτήσεως! Όπως είπαμε, οι βουλευτές παραιτούνται διότι ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ  να ευρίσκονται στην ιδίαν στέγην με τους εθνοπροδότες! [Κυριολεκτικόν! Διά τούτο τα δικαστήρια στην κλασσική Αθήνα εστερούντο στέγης!]
- Τρίτον, Μετά την πρότασιν μομφής και την αποχώρησιν εκ της βουλής η Αντιπολίτευσις καλεί εις τόνον αυστηρόν και τον πρόεδρον της Δημοκρατίας να παραιτηθή, θέτουσα αυτόν προ των προς το έθνος ευθυνών του! Εφ' όσον μετά από αυτά η Κυβέρνησις δεν προκηρύξει εκλογές και ο πρόεδρος δεν παραιτηθεί, η Αντιπολίτευσις εις Διακήρυξίν της πληροφορεί τον λαόν, θέτουσα και αυτόν προ των ευθυνών του, ότι κατελύθη εν τοις πράγμασιν και η πολιτειακή τάξις και το πολίτευμα!
- Μετά από αυτές τις ενέργειες η Αντιπολίτευσις, λαμβάνουσα υπ' όψιν της και τα άφθονα ιστορικά παραδείγματα, σταθμίζει τα πράγματα και προβαίνει στις δέουσες κατά την γνώμην της ενέργειες, π.χ. καλεί την Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις των χωρών της να παύσουν να αναγνωρίζουν την Κυβέρνησιν!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ --- 26 ΙΑΝ 2019
------------- 
                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου