Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

16 Νοεμβρίου 2016

Παν. Μαρίνης : ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ

Παν. Μαρίνης
ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ
----


Στὴν Ἀμερικὴν ἡ κάθε εἴδους κριτικὴ διὰ τὰ πεπραγμένα τῶν Προέδρων εἶναι συνήθης καὶ ἐθιμικὴ καὶ ἀπὸ αὐτὴν δὲν διέφυγε οὐδεὶς πρόεδρος! Νομίζεις ὅτι σκοπὸς τῶν ΜΜΕ εἶναι νὰ καταβροχθίζουν τὸν Πρόεδρον!  Καθημερινὴν κριτικὴν ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους σκώματα ἀντιμετώπισαν οἱ Μπούς, ὁ Κλίντον, ὁ Τζίμμυ Κάρτερ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι! Τώρα ὅλοι ὁμοῦ ἐπιτίθενται ὡς ὕαινες νὰ κατασπαράξουν τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅλα τοὺς ἐνοχλοῦν, ἀπὸ τὰς ἰδέας του ἕως τὸ πρόσωπόν του καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ κτένισμα τῆς κόμης του! Βεβαίως, ἡ ζωή τους μπαίνει στὸ μικροσκόπιον, συχνάκις κατὰ τρόπον ἀνάξιον καὶ μικρολογικόν! Ὅμως, τὸ ἀντίθετον συμβαίνει μὲ τὸν κ. Ὀμπάμα καὶ τὴν σύζυγόν του! Ἡ ζωή τους ἕως τὴν ἀνάρρησιν στὸν Λευκὸν οἶκον παραμένει τελείως σκοτεινὴ καὶ παντελῶς ἄγνωστος, οὐδεὶς δὲ ἔχει διάθεσιν νὰ τὴν ἐρευνήσῃ! Ἡ σιωπὴ διὰ τὸ παρελθόν τους λαμβάνει τὴν διάστασιν ἀφ᾽ἑνὸς σκανδάλου καθὼς ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀκόμη καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς τοῦ Ὀχάϊο μὲ τὶς ὁμιλίες του ὅτε ἦτο ἐκεῖ βουλευτής, καὶ ἀφ᾽ἑτέρου ἀξιοπεριέργου καθὼς δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ οὐδεμία φωτογραφία ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ ζευγαριοῦ καὶ τῶν παιδιῶν τους στὴν μικρὴν ἡλικίαν τους! Τὸ ἀντίθετον συνέβη μὲ ὅλους τοὺς προέδρους καὶ τώρα μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅπου λεπτομερῶς τὰ ΜΜΕ ἀναλύουν κάθε ἡμέραν τοῦ προτέρου βίου των! Ὡς ἐνθυμεῖσθε τὸ πρῶτον ποὺ ἐμάθαμε διὰ τὸν Μπὶλ Κλίντον ἦτο τὸ ἀνάγνωσμα τῶν νεανικῶν του χρόνων! Ὅταν δὲ οἱ πρόεδροι ἀναλαμβάνουν τὸ ἀξίωμά των τότε ἡ καθημερινὴ κάθε εἴδους κριτικὴ ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενον τῶν ἐφημερίδων! Ἐξαίρεσις καὶ ἐδῶ τὰ πεπραγμένα τοῦ κ. Ὀμπάμα τὰ ὁποῖα προσεγγίζονται μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ ἀντιμετωπίζονται ἀποκλειστικῶς μὲ ἀηδιαστικοὺς δουλικοὺς ἐπαίνους ἀνταξίους τοῦ χειρίστου τυραννικοῦ καθεστῶτος! Τοιαύτη εἶναι ἡ στάσις ὄχι μόνον τῶν ἀμερικανικῶν ΜΜΕ ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης καὶ ἀφορμὴν διὰ τὸ παρὸν σημείωμά μας λαμβάνομε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐμετικοὺς ἐπαίνους διὰ τὸν κ. Ὀμπάμα ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν ραδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ!
Ὁ κολοφὼν τῆς δουλικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κ. Ὀμπάμα ἀπὸ ὅλον τὸν Δυτικὸν κόσμον ἦτο ἡ ἀπονομὴ εἰς αυτὸν προτοῦ ἀναλάβει τὸ ἀξίωμά του τοῦ Νόμπελ Εἰρήνης! Ἀπονομὴ ἡ ὁποία ἐξηυτέλισε τὴν ἰδίαν τὴν ὔπαρξιν τοῦ βραβείου καὶ ἐνεθύμισε ἐποχὰς ἐσχάτης παρακμῆς! Συναφῶς, ὑπῆρξε καλὸς Πρόεδρος ὁ κ. Ὀμπάμα; Καλὸς διὰ τὴν Εἰρήνην ἢ καλὸς διὰ τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως; Ἡ ἀπάντησις εἶναι σαφής: Διέλυσε ὁτιδήποτε παρέμενε εἰρηνικὸν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ὁτιδήποτε ἦτο προοδευτικὸν-φιλοδυτικόν! Ἐδημιούργησε μὲ πράκτορες καὶ χρῆμα καὶ τελικῶς μὲ τὴν γυμνὴν βίαν τὴν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν χωρὶς νὰ ἔχῃ κἂν πρόγραμμα διὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν! ''Κάναμε λάθος'' εἶπε ἡ κ. Χίλαρυ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν: Ὄχι!  ''Κάναμε λάθος'' δικαιούμεθα νὰ τὸ εἰποῦμε ὅταν εἰχαμε σχέδιον καὶ πρόγραμμα τὸ ὀποῖον δὲν εὐοδώθη εἰς τὴν πρᾶξιν! Ὅταν δὲν υπῆρχε οὐδὲν σχέδιον; Στὴν Τυνησίαν ἐκρήμνισαν τὸ καθεστὼς Μπὲν Ἀλῆ τὸ ἄριστον ὅλου τοῦ μωαμεθανικοῦ κόσμου χωρὶς πρόνοιαν τοῦ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ μὲ ἀποτἐλεσμα νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ πλέον ἀχρεῖον ἀπὸ ὅλα τὰ παγκοσμίως ὑπάρχοντα μωαμεθανικὰ κόμματα! Στὴν Λιβύην ἀνέτρεψαν τὴν δικτατορίαν Καντάφι καὶ ἔφεραν τὸ ἀπόλυτον χάος! Ἡ χώρα ἐγύρισε στὴν λιθίνην ἐποχήν! Στὴν Αἴγυπτον ἀνέτρεψαν τὸ ἐπίσης ἄριστον καὶ φιλοδυτικὸν καθεστὼς Μουμπάρακ καὶ ἔφεραν (δὲν ἔφεραν, μόνα τους ἐξηλίχθησαν τὰ πράγματα) τὴν Μωαμεθανικὴν Ἀδελφότητα καὶ μετὰ τὴν στρατιωτικὴν δικτατορίαν! Στὴν Συρίαν μὲ μανίαν ἠθέλησαν καὶ θέλουν νὰ ἐξοντώσουν τὸ κοσμικὸν προοδευτικὸν καθεστὼς τοῦ κόμματος Μπάαθ ὑπὲρ τῶν φανατικῶν καὶ θρησκολήπτων Σουννιτῶν τῆς Χόμς-Χάμας ποὺ τοὺς ἔχουν βαπτίσει ''μετριοπαθής ἀντιπολίτευσις''! Στὸ Ἰρὰκ, Ἀφγανιστὰν πάλιν ἠκολουθήθη πολιτικὴ χωρὶς πρόγραμμα ὥστε ἐδημιουργήθη καὶ ἐθέριεψε τὸ ISIS. Ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν δρᾶσιν τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ΔΕΝ ωφελήθηκε οὔτε ἡ Εἰρήνην κι οὔτε τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως κι οὔτε φυσικὰ οἱ ἴδιοι οἱ δύσμοιροι αὐτοὶ λαοί! Τώρα, λέγομε, νὰ τοῦ ἀπονεμηθῇ τὸ  Νόμπελ Εἰρήνης! Σὲ σεμνὴ τελετὴ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς Ἐγγὺς-Μέσης Ἀνατολῆς! Ὁ κ. Ὀμπάμα ὑπῆρξε ὅθεν ὁ κατ᾽ἐξοχὴν ἀποτυχὼν Πρόεδρος, ὁπότε πρὸς τί οἱ ἔπαινοι;
Πιστεύομε ὅτι τελικῶς ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖον ποὺ δικαιολογεῖ τὴν δουλικὴν συμπεριφορὰν καὶ τοὺς ἐπαίνους! Ὁ κ. Ὀμπάμα ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τοῦ νέου Δυτικοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλουν οἱ Κοσμοεξουσιαστές: Βιολογικὸν ὑβρίδιον, Νεγρίδης μὲ ἐκφυλισμένο Λευκό, Μωαμεθανὸς ἐκ Μωαμεθανοῦ πατρός! Τουτέστιν ὁ ΤΕΛΕΙΟΣ νέος ἄνθρωπος! Τὸ ἰδεῶδες τοῦ προγράμματος δυσγονικῆς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ Σκανδιναυΐκὲς χῶρες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου